Trefi Taclus

Mae'r cynllun Trefi Taclus yn helpu unigolion a grwpiau i gymryd cyfrifoldeb dros ansawdd yr amgylchedd yn eu hardal leol.


Sut mae’r cynllun Trefi Taclus yn gweithio?

Bydd gwirfoddolwyr yn gofalu am ddarn o dir yn eu hardal leol.  Bydd cymunedau yn cael eu hannog i warchod darn o dir sydd angen ei glirio neu ei dacluso, ac i weithio arno er mwyn dod ag o yn ôl i’w brydferthwch gwreiddiol.   

Mae’r cynlluniau sydd eisoes wedi eu cwblhau gan grwpiau yng Ngwynedd yn cynnwys; casglu gwastraff, cynnal a chadw llwybrau troed, rheoli twyni tywod, gosod meinciau a byrddau picnic, clirio planhigion ymledol, gwella mynediad i bobl anabl, datblygu gerddi cymunedol a chynlluniau i reoli cynefinoedd. Pam ymuno â chynllun Trefi Taclus?

Fel rhan o grŵp gallwch ddatblygu eich syniadau ynglŷn â sut i wella ansawdd yr amgylchedd yn eich ardal leol. 

  • bydd swyddog yn cael ei benodi ar gyfer pob grŵp er mwyn cynnig cefnogaeth a chymorth  ymarferol
  • mae hyfforddiant ar gael i wirfoddolwyr mewn sawl maes gwahanol
  • bydd yn gyfle i gwrdd ag unigolion a grwpiau cymunedol eraill er mwyn rhannu syniadau.


Diddordeb?

Gallwch gymryd rhan unai drwy sefydlu grŵp eich hun neu drwy ymuno â grŵp sy’n bodoli’n barod.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Tîm Trefi Taclus ar 01766 771000 neu trefitaclustidytowns@gwynedd.llyw.cymru

 

Mae’r cynllun yn bartneriaeth rhwng Cyngor Gwynedd, Cadw Cymru’n Daclus, Heddlu Gogledd Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd, a gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.