Taliad Cymorth Hunanynysu

Os ydi gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn rhoi gwybod i chi bod rhaid hunanynysu, mae'n bosib bod gennych hawl i gymorth ariannol.

Os ydych yn cwrdd â'r meini prawf isod i gyd, gallwch wneud cais am Daliad Cymorth Hunan ynysu £500:

 • Mae Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD) wedi dweud wrthych bod rhaid i chi hunanynysu ar, neu ar ôl 23 Hydref 2020
 • Rydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • Nid yw'n bosib i chi weithio o adra a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • Rydych yn derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd:
  Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Bensiwn Credyd

Taliadau Disgresiwn 

Mae hefyd yn bosib y byddwch yn gymwys i gael Taliad Disgresiwn o £500 os ydych yn bodloni'r meini prawf uchod, ond:

 • Nid ydych yn derbyn unrhyw un o'r budd-daliadau sydd wedi eu nodi uchod, ac
 • Byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio tra eich bod yn hunanynysu.

 

Gwneud cais

Mae pob cais ar gyfer un person yn unig. Rhaid i unrhyw geisiadau pellach o fewn yr un aelwyd gael eu gwneud arwahan.  

Gwnewch yn siwr bod y canlynol gennych cyn dechrau'r cais.

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Cadarnhad o’r dyddiad a roddwyd gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD)
 • Eich Cyfriflen Banc, slip cyflog neu brawf eich bod yn hunangyflogedig diweddaraf

Gwneud cais am Daliad Cymorth Hunanynysu

Hysbysiad preifatrwydd