Taliad Cymorth Hunanynysu

Os yw'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wedi cysylltu â chi i ddweud wrthych y dylech hunanynysu, efallai y bydd gennych hawl i gael Cymorth Ariannol.

 

Taliad Cymorth Hunanynysu:

Os ydych yn bodloni'r HOLL feini prawf isod, mae gennych hawl i Daliad Ynysu o £500

 • Rydych wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan:
  • wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ar neu ar ôl 23 Hydref 2020,
  • gofynnwyd i'ch plentyn ynysu o'i ysgol, lleoliad gofal plant neu goleg addysg bellach ar neu ar ôl 23 Hydref 2020,
  • rydych wedi cael hysbysiad drwy Ap Covid-19 y GIG oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael canlyniad positif ar neu ar ôl 1 Chwefror 2021.
 • Rydych yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig.
 • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad.
 • Ar hyn o bryd rydych chi neu'ch partner yn cael o leiaf un o'r budd-daliadau canlynol: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn.

 

Taliad yn ôl Disgresiwn

Efallai y byddwch yn gymwys i gael Taliad yn ôl Disgresiwn o £500 os ydych yn bodloni'r holl feini prawf cymhwystra eraill uchod, ond:

 • Nad ydych chi na'ch partner yn cael Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn.
 • Y byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i fethu â gweithio tra byddwch yn hunanynysu.

 

Gwneud cais

Mae pob cais ar gyfer un person yn unig. Rhaid i unrhyw geisiadau pellach o fewn yr un aelwyd gael eu gwneud arwahan.  

Gwnewch yn siwr bod y canlynol gennych cyn dechrau'r cais.

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Cadarnhad o’r dyddiad a roddwyd gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD)
 • Eich Cyfriflen Banc, slip cyflog neu brawf eich bod yn hunangyflogedig diweddaraf
 • Os ydych yn gwneud cais oherwydd eich bod wedi cael Hysbysiad drwy ap Covid 19 y GIG ar ôl 1 Mawrth 2021, ni fydd angen ichi ddarparu tystiolaeth ychwanegol gan eich bod wedi cofrestru gyda gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.

Gwneud cais am Daliad Cymorth Hunanynysu

Hysbysiad preifatrwydd