Taliad Cymorth Hunanynysu

Os yw'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wedi cysylltu â chi i ddweud wrthych y dylech hunanynysu, efallai y bydd gennych hawl i gael Cymorth Ariannol.


Taliad Cymorth Hunanynysu:

Os ydych yn bodloni'r HOLL feini prawf isod, mae gennych hawl i Daliad Ynysu o £750 os ydych yn dechrau cyfnod hunanynysu ar ôl 7 Awst 2021, neu £500 os y gwaneth y cyfnod ddechrau cyn hynny.

 • Rydych wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan:
  • wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ar neu ar ôl 23 Hydref 2020,
  • gofynnwyd i'ch plentyn ynysu o'i ysgol, lleoliad gofal plant neu goleg addysg bellach ar neu ar ôl 23 Hydref 2020,
  • rydych wedi cael hysbysiad drwy Ap Covid-19 y GIG oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael canlyniad positif ar neu ar ôl 1 Chwefror 2021.
 • Rydych yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig.
 • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad.
 • Ar hyn o bryd rydych chi neu'ch partner yn cael o leiaf un o'r budd-daliadau canlynol: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn.
 • Nad ydych yn berson ifanc ble mae rhiant / gofalwr yn derbyn Budd-dal Plant ar eich rhan.

Taliad yn ôl Disgresiwn

Efallai y byddwch yn gymwys i gael Taliad yn ôl Disgresiwn o £750 os ydych yn bodloni'r holl feini prawf cymhwystra eraill uchod, ond:

 • Nad ydych chi na'ch partner yn cael Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn.
 • Y byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i fethu â gweithio tra byddwch yn hunanynysu.

 

Ap Covid-19 y GIG

Ers 7 Awst 2021 nid oes rhaid i gysylltiadau agos sydd wedi ei brechu yn llawn i hunanynysu. O ganlyniad ni fyddent yn deilwng am y cynllun.

Bydd angen i ddefnyddwyr cymwys o Ap Covid y GIC  gofrestru ei manylion hefo POD yn ystod ei gyfnod o hunanynysu i gael ei ystyried fel tystiolaeth fod yr hysbysiad yn perthyn iddynt. Bydd  Swyddog  cyswllt wedyn yn cadarnhau ei statws frechu a bydd y manylion yn dangos ar y system POD os byddent yn cwrdd meini prawf newydd i hunanynysu. 

Mae cydnabyddiaeth  y gall cysylltiadau  agos dderbyn hysbysiad i hunanynysu trwy’r Ap a rhoi cais am daliad. Bydd rhaid i’r Awdurdod Lleol wirio’r manylion ar y system POD ac os na ydynt yn gymwys (gan ei bod wedi ei brechu yn llawn) gwrthod y cais.

 

Gwneud cais ar-lein

Mae pob cais ar gyfer un person yn unig. Rhaid i unrhyw geisiadau pellach o fewn yr un aelwyd gael eu gwneud arwahan.  

Gwnewch yn siwr bod y canlynol gennych cyn dechrau'r cais.

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Cadarnhad o’r dyddiad a roddwyd gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD)
 • Eich Cyfriflen Banc, slip cyflog neu brawf eich bod yn hunangyflogedig diweddaraf
 • Gall cadarnhad o’r cyfrif banc gael ei dderbyn trwy lun o  gyfrif banc neu llythyr hefo’r cyfrif banc a’r enw sydd yn gwirio hefo manylion yr ymgeisydd.
 • Os ydych yn gwneud cais oherwydd eich bod wedi cael Hysbysiad drwy ap Covid 19 y GIG ar ôl 1 Mawrth 2021, ni fydd angen ichi ddarparu tystiolaeth ychwanegol gan eich bod wedi cofrestru gyda gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.

 • Dylid gwneud unrhyw hawliadau o'r fath o fewn 21 diwrnod o ddiwedd ei  gyfnod ynysu, ond gall awdurdodau lleol ddefnyddio disgresiwn i ymestyn y cyfnod mewn amgylchiadau eithriadol.   Byddai enghreifftiau o amgylchiadau eithriadol yn cynnwys unigolion yn rhy sâl i wneud cais neu leoliad addysg yn methu â darparu hysbysiad ffurfiol o fewn y cyfnod o  21 diwrnod.
 • Bydd ymgeiswyr trwy’r Ap GIC ond yn dangos ar y system POD o'r 7fed o Awst os ydynt yn cwrdd â’r meini prawf newydd i hunanynysu.

Gwneud cais am Daliad Cymorth Hunanynysu

Hysbysiad preifatrwydd