Taliad Cymorth Hunanynysu

Mae’r Cynllun Taliad Cymorth Hunanynysu wedi dod i ben ers 30 Mehefin 2022.

Os ydych wedi cael canlyniad positif am Covid-19 ac wedi gorfod hunanynysu ar neu cyn 30 Mehefin 2022 ac rydych yn gymwys am gymorth, mae gennych 21 diwrnod i gyflwyno eich cais ar ôl eich diwrnod diwethaf o hunanynysu

Os ydych yn profi’n bositif ar ôl 1 Gorffennaf 2022, nid yw'n bosib gwneud cais.

Close

Os ydych wedi cofrestru canlyniad positif am COVID-19 ar safle we GIG Cymru a bod y Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wedi cysylltu â chi i eich cynghori i hunanynysu, efallai y bydd gennych hawl i gael Cymorth Ariannol. 

Ers 28 Mawrth 2022 ni fydd cysylltiadau agos sydd heb eu brechu yn gymwys. Bydd angen i gysylltiadau agos heb eu brechu sydd wedi eu hadnabod cyn 28 Mawrth 2022 i hunanynysu gofrestru eu manylion. Bydd rhaid cyflwyno y cais o fewn 21 diwrnod i ddiwedd y cyfnod hunanynysu. 

Rhaid i ganlyniad positif Llif unffordd gael ei gofrestru o fewn 24 awr o dderbyn y canlyniad. Os na fydd hyn yn cael ei wneud ni fyddwch yn gymwys am daliad a bydd y cais yn cael ei wrthod.

 

Taliad Cymorth Hunanynysu: 

Os ydych yn bodloni'r HOLL feini prawf isod mae gennych hawl i Daliad Ynysu. 

 

 • Wedi cael prawf positif am Covid 19  ac wedi cael cyngor i aros gartref a hunanynysu gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu.  

NEU 

 • Rydych yn rhiant neu'n ofalwr i blentyn sydd wedi cael canlyniad positif a lle mae’r Gwasanaeth Profi,Olrhain a Diogelu wedi gofyn iddynt hunanynysu. 

Rhaid i'r ymgeisydd hefyd fod:

 • yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig, a;
 • ddim yn gallu gweithio gartref ac yn mynd i golli incwm o ganlyniad; ac
 • (yr ymgeisydd neu ei bartner) yn cael Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn.

Taliad yn ôl Disgresiwn

Efallai y byddwch yn gymwys i gael Taliad yn ôl Disgresiwn o £500 os ydych yn bodloni'r holl feini prawf cymhwystra eraill uchod, ond:

 • Nad ydych chi na'ch partner yn cael Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn.
 • Y byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i fethu â gweithio tra byddwch yn hunanynysu.

 

Gwneud cais ar-lein

Mae pob cais ar gyfer un person yn unig. Rhaid i unrhyw geisiadau pellach o fewn yr un aelwyd gael eu gwneud arwahan.  

Gwnewch yn siwr bod y canlynol gennych cyn dechrau'r cais (os nad yw’r dystiolaeth ar gael, cyflwynwch eich cais yn syth cyn darparu eich dogfennau eto).

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Cadarnhad o’r dyddiad a roddwyd gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD)
 • Eich Cyfriflen Banc, slip cyflog neu brawf eich bod yn hunangyflogedig diweddaraf
 • Gall cadarnhad o’r cyfrif banc gael ei dderbyn trwy lun o  gyfrif banc neu llythyr hefo’r cyfrif banc a’r enw sydd yn gwirio hefo manylion yr ymgeisydd.
 • Dylid gwneud unrhyw hawliadau o'r fath o fewn 21 diwrnod o ddiwedd eich cyfnod ynysu, ond gall awdurdodau lleol ddefnyddio disgresiwn i ymestyn y cyfnod mewn amgylchiadau eithriadol. Byddai enghreifftiau o amgylchiadau eithriadol yn cynnwys unigolion yn rhy sâl i wneud cais neu leoliad addysg yn methu â darparu hysbysiad ffurfiol o fewn y cyfnod o  21 diwrnod.

Hysbysiad preifatrwydd

Byddwch yn ofalus o sgamiau 

Byddwn yn cysylltu o gyfeiriad taliadauhunanynysu@gwynedd.llyw.cymru neu gyfeiriad yn gorffen gyda gwynedd.llyw.cymru - byddwch yn ofalus o sgamiau

Close