Cronfa Datblygu Gwirfoddol - Cist Gwynedd

Grant ar gyfer grwpiau cymunedol a gwirfoddol y sir ydi Cronfa Datblygu Gwirfoddol. Ei brif nod yw cefnogi cynlluniau a fydd yn gwella ansawdd bywyd trigolion, grwpiau a chymunedau yng Ngwynedd.


Pwy all geisio am y grant?

Gall grwpiau cymunedol a gwirfoddol geisio am grant Cronfa Datblygu Gwirfoddol.

Bydd y grant yn cael ei ddyfarnu i gynlluniau sy’n adlewyrchu un neu ragor o’r amcanion canlynol:

 • Cefnogi gwirfoddolwyr a hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli.
 • Cyfrannu at leihau amddifadedd yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig
 • Cynyddu cyfleoedd gwaith, datblygiad sgiliau o fewn unigolion a chymunedau, yn arbennig pobl ifanc, a’r rhai sydd dan anfantais, a hybu cyfle cyfartal i bawb
 • Gwella diogelwch ac atal neu ostwng  ymddygiad gwrth cymdeithasol o fewn cymunedau
 • Adnabod ac ymateb i anghenion cymdeithasol, ieithyddol a diwylliannol y gymuned
 • Hybu buddsoddiad a datblygiad yr economi leol
 • Annog gwarchod a chyfoethogi’r amgylchedd
 • Gweithio mewn partneriaeth
 • Creu cymunedau cynaliadwy


Faint o arian sydd ar gael yn 2018-19?

Croesawir ceisiadau grant am hyd at £10,000. (cyfalaf neu refeniw)

Bydd pob cais yn cael ei asesu yn ôl pa mor deilwng ydyw.


Sut mae gwneud cais am arian?

Er mwyn gwneud cais bydd angen i chi gwblhau'r ffurflen gais a’i dychwelyd drwy’r post i’r cyfeiriad sydd wedi ei nodi ar y ffurflen ei hun.

Rydym yn awgrymu’n gryf eich bod yn trafod eich cais gyda Swyddog Adfywio o'r ardal berthnasol cyn cyflwyno eich cais. 

 • Swyddog Adfywio Ogwen              01248 605 276
 • Swyddog Adfywio Gwyrfai             01286 882 968
 • Swyddog Adfywio Dwyfor              01758 704 120
 • Swyddog Adfywio Meirionnydd      01341 424 504


Pryd ddylid cyflwyno'r cais?

 

Mae'r grant yn cael ei ddyfarnu yn chwarterol ond mae'r nifer o 'rowndiau' ymgeisio fydd ar gael yn llwyr ddibynnu ar faint o arian fydd ar ôl bob tro. Dylid sicrhau fod y ffurflen gais wedi ei chwblhau a bod yr holl ddogfennau cefnogol a thechnegol angenrheidiol wedi eu hanfon (yn electroneg, ar e-bost, os posib) cyn y dyddiad cau sydd yn y ddogfen 'Canllawiau'.


Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth am y grant, edrychwch ar y manylion llawn.

Gallwch hefyd gysylltu drwy anfon e-bost i CistGwynedd@gwynedd.llyw.cymru neu drwy ffonio'r Swyddog Adfywio eich ardal - rhifau ffôn wedi eu nodi uchod.


Adroddiad Blynyddol Cist Gwynedd

Cyhoeddir yr Adroddiad i restru’r prosiectau diweddaraf a gefnogwyd gan Gist Gwynedd ac i ddarlunio effaith y buddsoddiad.