Cronfa Datblygu Gwirfoddol - Cist Gwynedd

Grant ar gyfer grwpiau cymunedol a gwirfoddol y sir ydi Cronfa Datblygu Gwirfoddol. Ei brif nod yw cefnogi cynlluniau a fydd yn gwella ansawdd bywyd trigolion, grwpiau a chymunedau yng Ngwynedd.

PWYSIG : Nodyn i'r sawl sydd am wneud cais – Mehefin 2019
Mae’r rhan fwyaf o’r arian a oedd ar gael gan Gronfa Datblygu Gwirfoddol (Cist Gwynedd) wedi ei glustnodi am y flwyddyn ariannol 2019/20 erbyn hyn. Yn anffodus, mae hyn yn golygu nad oes digon o arian ar ôl yn y gronfa i wahodd rownd arall o geisiadau. Os oeddech wedi bwriadu cyflwyno cais, cysylltwch â Swyddog Cefnogi Cymunedau eich ardal i drafod opsiynau ariannu eraill ar gyfer eich prosiect. Mae’r rhifau cyswllt wedi eu rhestru isod.


Pwy all geisio am y grant?

Gall grwpiau cymunedol a gwirfoddol geisio am grant Cronfa Datblygu Gwirfoddol.

Bydd y grant yn cael ei ddyfarnu i gynlluniau sy’n adlewyrchu un neu ragor o’r amcanion canlynol:

 • Cefnogi gwirfoddolwyr a hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli.
 • Cyfrannu at leihau amddifadedd yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig
 • Cynyddu cyfleoedd gwaith, datblygiad sgiliau o fewn unigolion a chymunedau, yn arbennig pobl ifanc, a’r rhai sydd dan anfantais, a hybu cyfle cyfartal i bawb
 • Gwella diogelwch ac atal neu ostwng  ymddygiad gwrth cymdeithasol o fewn cymunedau
 • Adnabod ac ymateb i anghenion cymdeithasol, ieithyddol a diwylliannol y gymuned
 • Hybu buddsoddiad a datblygiad yr economi leol
 • Annog gwarchod a chyfoethogi’r amgylchedd
 • Gweithio mewn partneriaeth
 • Creu cymunedau cynaliadwy


Faint o arian sydd ar gael yn 2019/20?

Croesawir ceisiadau grant am hyd at £10,000. (cyfalaf neu refeniw)

Bydd pob cais yn cael ei asesu yn ôl pa mor deilwng ydyw.


Sut mae gwneud cais am arian?

I wneud cais cwblhewch y ffurflen gais a’i dychwelyd drwy e-bost i’r cyfeiriad sydd wedi ei nodi ar y ffurflen ei hun. (Bydd ceisiadau papur drwy'r post yn cael eu derbyn hefyd)

Rydym yn awgrymu’n gryf eich bod yn trafod eich cais gyda Swyddog Cefnogi Cymunedau'r ardal berthnasol cyn cyflwyno eich cais.

 • Swyddog Cefnogi Cymunedau Ogwen              01248 605 276
 • Swyddog Cefnogi Cymunedau Gwyrfai             01286 882 968
 • Swyddog Cefnogi Cymunedau Dwyfor              01758 704 120
 • Swyddog Cefnogi Cymunedau Meirionnydd      01341 424 504


Pryd mae angen cyflwyno'r cais? 

Mae'r grant yn cael ei ddyfarnu yn chwarterol ond mae'r nifer o 'rowndiau' ymgeisio fydd ar gael yn llwyr ddibynnu ar faint o arian fydd ar ôl bob tro. Dylid sicrhau fod y ffurflen gais wedi ei chwblhau a bod yr holl ddogfennau cefnogol a thechnegol angenrheidiol wedi eu hanfon (yn electroneg, ar e-bost, os posib) cyn y dyddiad cau sydd yn y ddogfen 'Canllawiau'.


Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth am y grant, edrychwch ar y manylion llawn.

Gallwch hefyd gysylltu drwy anfon e-bost i CistGwynedd@gwynedd.llyw.cymru neu drwy ffonio Swyddog Cefnogi Cymunedau eich ardal - rhifau ffôn wedi eu nodi uchod.


Adroddiad Blynyddol Cist Gwynedd

Cyhoeddir yr Adroddiad i restru’r prosiectau diweddaraf a gefnogwyd gan Gist Gwynedd ac i ddarlunio effaith y buddsoddiad.