Coronafeirws (Covid-19)

Datganiad gan Arweinydd a Phrif Weithredwr Cyngor Gwynedd (22 Mai 2020)

 

 

Mae’r Cyngor ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar weithgareddau sydd yn:

1.    Darparu gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol;

2.    Cefnogi plant a phobl fregus;

3.    Casglu sbwriel o dai;

4.    Chwarae ein rhan i gefnogi busnesau;

5.    Unrhyw beth arall sy’n diogelu neu achub bywydau.

Yn ogystal, yn unol ag arweiniad diweddaraf Llywodraeth Cymru, mae canolfannau ailgylchu’r Cyngor wedi ailagor. O dan y drefn newydd, bydd rhaid i unrhyw un sydd am ddefnyddio’r canolfannau ailgylchu gofrestru o flaen llaw i gadw amser penodol i fynychu. Gweld yr holl wybodaeth am y drefn newydd.

Yn unol â’r cais a wnaed gan Lywodraeth Cymru, rydym ar hyn o bryd yn ystyried a oes yna ffyrdd diogel ar gyfer ail-agor ein llyfrgelloedd. Rydym yn rhagweld y bydd hyn yn broses raddol iawn ac na fydd modd darparu gwasanaeth llyfrgelloedd llawn am beth amser. Bydd mwy o wybodaeth am y camau nesaf yn cael ei rannu’n fuan.

Mwy o wybodaeth am wasanaethau eraill y Cyngor sydd wedi cael eu heffeithio.

Drwy hyn oll, mae’n hanfodol bwysig bod pob un ohonom yn dilyn cyfarwyddyd diweddaraf Llywodraeth Cymru er mwyn lleihau effaith yr haint ar ein Gwasanaeth Iechyd a’n Gwasanaethau Gofal.

Yn dilyn cyhoeddiad diweddaraf Prif Weinidog Cymru ar 8 Mai, dylech ond adael eich cartref am resymau penodol iawn, gan gynnwys:

 • os oes angen nwyddau a gwasanaethau ar eich cyfer chi neu’ch cartref, megis bwyd, meddyginiaeth, a gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y tŷ. Mae’r Llywodraeth yn annog pawb i wneud y pethau hyn mor anaml â phosibl;
 • ymarfer corff, er enghraifft, rhedeg, cerdded neu feicio – ar eich pen eich hun neu gydag aelodau o’ch cartref (neu ofalwr). Rhaid gwneud hyn yn lleol;
 • ymweld â’ch meddygfa neu wasanaethau iechyd lleol gan gynnwys y deintydd;
 • mynd ag arian i’r banc neu sefydliad tebyg neu gael arian oddi yno;
 • darparu gofal neu gymorth i rywun bregus, gan gynnwys nôl bwyd neu feddyginiaeth iddynt;
 • cynorthwyo’r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol drwy roi gwaed;
 • osgoi anaf neu salwch;
 • teithio’n ôl ac ymlaen o’ch gwaith, ond dim ond os nad yw hi’n rhesymol ymarferol gweithio gartref;
 • ymweld â mynwent, safle claddu neu ardd goffa i dalu teyrnged;
 • mynd i angladd os cawsoch eich gwahodd gan y sawl sy’n ei drefnu, neu os ydych yn ofalwr i rywun sy’n mynd i’r angladd, ond mae cyfyngiadau ar y nifer a gaiff fod yn bresennol, er mwyn sicrhau y cedwir dau fetr ar wahân;
 • defnyddio cyfleuster ailgylchu neu waredu gwastraff, Canolfan ardd a meithrinfeydd.

Mwy o wybodaeth am gyfarwyddyd “Aros Adref” Llywodraeth Cymru.

Mae’n amlwg o’r hyn a welwn o’n cwmpas bod y mwyafrif o drigolion Gwynedd yn talu sylw i’r canllawiau hyn, a da yw gweld hynny. Er mor anodd ydyw, byddem yn erfyn ar bawb i barhau i wneud hynny.

Tra bod y Cyngor yn gweithredu yn y modd yma, os oes gennych fater brys yr ydych wirioneddol angen ei drafod gyda’r Cyngor, dylech wneud hynny ar-lein os yn bosib, neu fel arall dros y ffôn.

Cysylltu â ni ar-lein  
Ffôn: 01766 771000    

Os nad yw’n fater brys, byddem yn awgrymu eich bod yn aros hyd nes y bydd yr argyfwng wedi gostegu rhywfaint er mwyn osgoi tynnu sylw ein staff oddi wrth gyflawni’r pethau sy’n wirioneddol angenrheidiol (y 5 prif flaenoriaeth uchod).

Rydym yn gwybod bod y cyfnod anodd yma yn creu pryder go iawn i bawb, ond rydym yn hyderus y bydd pobl, busnesau a sefydliadau Gwynedd yn dilyn y disgwyliadau cenedlaethol, ac yn cyfrannu’n llawn at yr ymdrech cymunedol hynny sydd ei angen er mwyn diogelu’r rhai mwyaf bregus.

 

Cadwch yn saff bawb.

Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd
Dilwyn O. Williams, Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd 

 

Newidiadau i wasanaethau