Help i bobl a chymunedau

Gweld yr wybodaeth yma mewn fformat hygyrch ac mewn ieithoedd gwahanol

Fersiwn hawdd i'w ddarllen

 

Hunan-ynysu ac angen help lleol?

Grwpiau Cyfaill Lleol

Mae nifer o gymunedau lleol wedi gwneud trefniadau i helpu unigolion sy’n fregus oherwydd y COVID19. Gall y grwpiau cyfaill yma helpu drwy siopa, darparu pryd ar glud, danfon meddyginiaeth, neu i gael sgwrs ffôn gyfeillgar.  

Manylion y grwpiau cyfaill lleol ar fap

Os oes gennych wybodaeth sydd ar goll o’r map e-bostiwch cymorthcymunedol@gwynedd.llyw.cymru

 

Tîm Cymorth Covid

Mae’r Tîm Cymorth Cofid ar gael i roi cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i unigolion bregus yn ystod yr argyfwng.

Os ydych wedi derbyn llythyr ‘shielding’ oherwydd bod gennych gyflwr meddygol, gallwch gofrestru am focs bwyd y llywodraeth, a thrafod unrhyw bryderon, drwy ffonio’r tîm.

Ffoniwch 01766 771000 a gofyn am y Tîm Cymorth Covid-19, neu e-bostiwch:

CymorthCovidBangor@gwynedd.llyw.cymru

CymorthCovidCaernarfon@gwynedd.llyw.cymru

CymorthCovidLlyn@gwynedd.llyw.cymru

CymorthCovidEifionydd@gwynedd.llyw.cymru

CymorthCovidDeMeirion@gwynedd.llyw.cymru

 

Diogelwch wrth dderbyn cymorth

Cofiwch bod angen bod yn ofalus i warchod eich hun rhag y feirws hyd yn oed os ydych chi’n hunan-ynysu. Os fyddwch chi’n gofyn i eraill ddanfon neges i chi, cofiwch:

  • Ofyn iddynt adael y siopa/bresgripsiwn ar y stepen drws, canu’r gloch a chamu ymhell yn ôl o’r stepan drws gan aros i weld eich bod wedi eu cael yn ddiogel.
  • Peidiwch a gadael unrhyw un i mewn i’ch tŷ os na fod rhaid. Os oes rhaid i rywun ddod i mewn i’r tŷ (e.e. os na allwch gario’r bagiau), gofynnwch iddynt wisgo menyg, sicrhewch fod o leiaf 6 troedfedd rhyngoch chi a nhw drwy’r amser, gofynnwch iddynt adael y bagiau ar y bwrdd yn y gegin a gadael.
  • Olchi eich dwylo yn drylwyr ar ôl agor y drws, dad-bacio’r siopa, delio ag unrhyw arian, derbynebau ayb.
  • Os oes rhaid cyfnewid arian parod, dylid gwneud hynny mewn bagiau plastig a dylai unrhyw newid gael ei bostio drwy’r blwch post neu ei adael ar y stepen drws. Dylid osgoi ei basio o un pâr o ddwylo i’r llall.
  • Os ydych yn rhoi arian i’r siopwr o flaen llaw, gwnewch yn siŵr eich bod o'ch dau yn glir ar faint o arian sydd yno a’ch bod yn cael derbynneb am y neges wedyn.  

Busnesau sy'n danfon bwyd

Map Busnesau Bwyd

Mae llawer o fusnesau yng Gwynedd yn gwneud ymdrech i helpu drwy ddanfon nwyddau, cynnig gwasanaeth dros y ffôn ayb.

Mae manylion nifer o fusnesau wedi ei cynnwys ar y map yma.

Gweld map busnesau bwyd

Os hoffech gynnwys eich busnes ar y map, cwblhewch eich manylion ar y ffurflen hon. 

Banciau bwyd

Banciau Bwyd yng Ngwynedd

Mae banciau bwyd ar draws Gwynedd yn darparu bocsys bwyd argyfwng i bobl a theuluoedd sydd mewn angen.

Os ydych chi angen y gwasanaeth cysylltwch a’r banc bwyd sy’n fwyaf lleol i chi.


Mae pob un o’r banciau bwyd isod yn dilyn canllawiau glendid presennol ac mae’n rhaid i bawb gadw pellter o 2 fetr oddi wrth ei gilydd drwy’r amser os gwelwch yn dda.  

 

Oriau agor:

Banc Bwyd Cadeirlan Bangor - Canolfan yr Esgobaeth, Cathedral Close, Bangor, LL57 1RL (y tu ôl i’r Eglwys Gadeiriol). Ar agor 2-3pm dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. Mae hwn yn wasanaeth argyfwng, ac os nad oes gennych ffurflen wedi ei hawdurdodi er mwyn derbyn pecyn bwyd gallwch gysylltu â anglicanchaplain@esgobaethbangor.net

Banc Bwyd Arfon – Canolfan Gwyrfai, Lôn Cae Ffynnon, Cibyn, Caernarfon, LL55 2BD. Ar agor 12-2:00pm dydd Mawrth a dydd Gwener. Os nad oes modd i chi gyrraedd y banc bwyd, neu os ydych yn dymuno gwirfoddoli ac mae’n ddiogel i chi wneud, mae modd cysylltu trwy e-bostio info@arfon.foodbank.org.uk neu, os nad yw hynny'n bosib, i ffonio 07586 053961.

Bydd yn rhaid cael taleb o flaen llaw er mwyn derbyn parsel bwyd, felly cysylltwch gyda’r banc bwyd neu 01766 771000. Os nad ydych yn medru cael gafael ar rhywun lleol all ddarparu taleb i chi, mae modd cysylltu â llinell gymorth genedlaethol ar 0808 2082138 sydd ar agor rhwng 10 tan 4 ddydd Llun tan dydd Gwener.

 

Banc Bwyd de Gwynedd –

Y Bermo – Revelation, Park Road, Y Bermo, LL42 1PH. Ar agor 10.30am-2.30pm dydd Llun a dydd Iau. Rhaid canu’r gloch ac aros i dderbyn cyfarwyddwyd gan y gwirfoddolwyr. Peidiwch a mynd heibio’r drysau mewnol os gwelwch yn dda.  

Dolgellau – Eglwys Fethodistaidd Dolgellau (ger swyddfa ddidoli y Post) ac nid swyddfa Mantell Gwynedd. Ar agor 2:00pm-3.30pm dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. Ewch i ddrws ochr yr Eglwys ac aros i wirfoddolwr ddod i’ch helpu. Cadwch bellter o 2 fetr os gwelwch yn dda.

Porthmadog – The Big Rock Cafe – Mae’r caffi ar gau ar hyn o bryd, ond byddant ar agor i rannu parseli bwyd rhwng 10:00am-2:00pm dydd Mawrth a dydd Gwener.   Mae rhaid i chi ffonio ymlaen llaw i drefnu mynediad 07973 914599

Tywyn – Advent Bookshop, 40 Y Stryd Fawr, Tywyn LL36 9AD – Mae’r siop wedi gorfod cau ond byddant ar agor i rannu parseli bwyd rhwng 11:00am-1:00pm dydd Llun a dydd Iau.

Bala – Siop Lyfrau Gristnogol Manna, 53 Y Stryd Fawr, Bala LL23 7AF – Mae’r siop wedi gorfod cau ond ffoniwch Ann Davies ar 07969 362508 er mwyn trefnu amser i gasglu parsel bwyd.

Banc Bwyd Ffestiniog – Neuadd yr Eglwys, Heol yr Eglwys, Blaenau Ffestiniog, LL41 3HB (gyferbyn â Chanolfan Tan y Maen). Ar agor 2:00pm-3:00pm dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. Os nad oes modd i chi gyrraedd y banc bwyd gallwch ffonio 07435 290553.

Banc Bwyd Pwllheli – Hen siop Ethel Austin, Stryd Fawr, Pwllheli (nid Eglwys San Pedr). Ar agor 2-3pm dydd Mawrth a dydd Gwener. Os nad oes modd i chi gyrraedd y banc bwyd gallwch ffonio 07824 738789.

Capel Fron, Penrhyndeudraeth - Gellir sicrhau bod Blychau Bwyd Brys ar gael o Capel Fron o ddydd Llun i ddydd Gwener ond mae'n RHAID i gleientiaid neu Asiantau ffonio 07973914599 i drefnu mynediad.

 

Eraill –

Bangor - Swyddfa Plaid Cymru, 70 Y Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NR. Ar agor 10:00am-12pm dydd Sul.    

Mudiadau sy'n cynnig cymorth

Mudiadau sy’n cynnig cymorth

Oherwydd yr argyfwng mae nifer o’r mudiadau sy’n cynnig cymorth wedi gorfod addasu’r ffordd mae nhw’n gweithio.

Mae’r e.lyfryn yma’n nodi’r prif wasanaethau cymorth sydd ar gael gan fudiadau yn y 3ydd sector yn ystod y pandemig. Mae rhain yn cynnwys gwasanaethau iechyd meddwl, pobl hyn, pobl ifanc, gofalwyra gwasanaethau cyffredinol.

Cyfeirlyfr Gwasanaethau 3ydd Sector

Cymorth i deuluoedd

Hwb Teuluoedd Gwynedd

Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluoedd Gwynedd

 

Gofal plant i staff allweddol
Os ydych yn weithiwr allweddol ac yn cael trafferth dod o hyd i Ddarpariaeth Gofal Plant ar gyfer eich plant  ewch i: Gofal plant am ddim i weithwyr allweddol

Neu, cysylltwch â ni:

Mwy o wybodaeth:


Cinio ysgol am ddim

Bydd y drefn o ddarparu cinio am ddim yn newid o 20 Ebrill 2020. Bydd Cyngor Gwynedd yn cysylltu yn uniongyrchol, drwy e-bost neu lythyr, efo rhieni bob plentyn cymwys, i egluro’r drefn newydd.  

 

Bwydwragedd
Bangor - 01248 363 097
Caernarfon - 01286 684 105
Dwyfor - 01745 704 329
Meirionydd - 01341 424 853 

 

Ymwelwyr Iechyd
Arfon (dalgylch Bethesda, Bangor, Caernarfon) – 03000 851 609 / 851 610
Blaenau Ffestiniog (dalgylch Meirionnydd) – 03000 853 489
Cilan (dalgylch Dwyfor) – 01758 701 152 

Cymorth i oedolion

Gwybodaeth, Cyngor a Chefnogaeth

Mae ein timau gofal cymdeithasol ar gael i gynnig cymorth, cyngor a gwybodaeth dros y ffôn dros gyfnod yr argyfwng.

Os ydych chi’n oedolyn neu’n ofalwr sydd angen cymorth gallwch gysylltu â’ch tîm lleol. Cliciwch yma i weld y manylion cyswllt.

Gwasanaethau Oedolion

 

Gofalwyr di-dâl

Mudiadau sy’n cefnogi gofalwyr di-dal yng Ngwynedd:

 

Cyngor i rieni gyda phlant ag anghenion ychwanegol

Cyngor i ofalwyr di-dal   

Tai a digartrefedd

Os ydych chi’n denant i gymdeithas dai gallwch ganfod pa gymorth sydd ar gael ar eu gwefannau:

Adraadra.co.uk
Cynefin: grwpcynefin.org
Tai Gogledd Cymru: nwha.org.uk

 

Materion Digartrefedd

Os ydych yn poeni am neu mewn perygl o fod yn ddigartref, ymwelwch â thudalen Digartrefedd

 

Shelter Cymru

Os ydych chi’n poeni am eich sefyllfa, ewch i we-fan Shelter i ganfod y cyngor tai diweddaraf: https://sheltercymru.org.uk/cy/get-advice/coronavirus/

Ffôn: 08000 495 495 

 

Y gymuned sipsi, Roma a theithwyr

Teithio Ymlaen - Gwasanaeth Cyngor i Gymru, ffoniwch: 0808 802 0025

www.travellingahead.org.uk/rights-advice/wales-advice-advocacy-service 

Help efo gwasanaethau trydan, dŵr a ffôn

Mae cynlluniau a chymorth ar gael os ydych yn pryderu am dalu biliau gwasanaethau cyhoeddus.

 

Dŵr 

Os yw Covid-19 yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i Dŵr Cymru eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'r gwasanaethau ar lein.

Mae Dŵr Cymru am barhau i rannu gwybodaeth â chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi ar Facebook a Twitter

 

Cyngor ar Bopeth (CAB)

Os ydych chi’n poeni am dalu eich biliau mae cyngor ar gael drwy ffonio llinell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth (CAB):0808 223 1133

 

Wardeiniaid Ynni  - Help efo biliau’r cartref

0300 111 2122 

 

Os ydych yn byw yng Ngwynedd ac angen yr wybodaeth yma mewn fformat neu iaith arall cysylltwch hefo cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru