Edrych ar ôl fy hun

 

 

Bydd ansicrwydd a phryder y cyfnod hwn yn effeithio ar bob un ohonom mewn ffyrdd gwahanol, a gall greu straen a chael effaith negyddol ar iechyd meddwl a chorfforol.

Yma mae adnoddau amrywiol a chyngor all eich helpu yn ystod y cyfnod yma. 

Os ydych yn byw yng Ngwynedd ac angen yr wybodaeth yma mewn fformat neu iaith arall cysylltwch hefo cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru 


Pryderus am fentro allan eto? Dyma fideos defnyddiol a allai eich helpu:

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gyfrifol am gyhoeddi a diweddaru’r wybodaeth swyddogol ddiweddaraf ar y Coronafeirws (Covid-19). Dilynwch eu cyngor i edrych ar ôl eich hun a’ch teuluoedd.

Iechyd Cyhoeddus Cymru 

 

Mae gan Lywodraeth Cymru ganllawiau, cyngor a gwybodaeth ynglŷn a’r argyfwng. Mwy o wybodaeth.

Mae gwefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cynnig cyngor, gwasanaethau a gwybodaeth.

Mwy o wybodaeth.

Mae’n bwysig cael digon o ymarfer corff a chadw’n actif yn ystod yr amser yma.

Gwyliwch fideos o ymarferion a'u dilyn adref am ddim.

Byddwn yn gweithio i ddarparu mwy o fideos fel hyn yn benodol ar gyfer bobl hŷn.  

Mae’n bwysig ystyried effaith y sefyllfa ar iechyd meddwl yn ogystal ag iechyd corfforol. 

Mae'r llyfryn gwybodaeth 'Edrych ar ôl fy hun' yn cynnig syniadau am sut i edrych ar ôl eich iechyd a lles. 

Dyma daflen ‘Iechyd Meddwl a Hunan-ynysu’ sy’n nodi rhai pethau all eich helpu i gadw eich meddwl yn iach. 

 

Mae nifer o bobl yn gweld budd mawr i’w llesiant o gymryd rhan yn y celfyddydau mewn rhyw ffordd – creu cerddoriaeth, gwneud celf ayb. Mae ein poster '5 Ffordd at Les a’r celfyddydau’ yn rhoi syniadau syml i chi ar sut i gael budd o fod yn greadigol yn y cyfnod hwn.   

Twyll
Mae’n bwysig iawn eich bod yn cadw eich hun, a’r bobl fregus o’ch cwmpas, yn ddiogel yn ystod yr amser yma.

Yn anffodus, rydym yn gwybod fod rhai yn defnyddio’r firws i dwyllo’r cyhoedd a sefydliadau mewn nifer o ffyrdd. Mae’n bwysig eich bod yn dileu unrhyw ebyst neu negeseuon testun am y firws nad ydych yn eu hadnabod, ac nad ydych yn rhannu eich manylion personol nac ariannol gydag unrhyw un nad ydych yn eu hadnabod yn dda.

Er mwyn gwarchod eich hun rhag cael eich twyllo:

  • Gofynnwch i bobl sy’n agos atoch helpu gyda’ch siopa os yn bosib (teulu, ffrind, cymydog). Os oes rhaid gofyn i rywun nad ydych chi’n adnabod yn dda, gofynnwch am gymaint o wybodaeth amdanynt a sy’n bosib (pwy ydyn nhw, lle maen nhw’n byw, rhif cofrestru eu car ayb)
  • Gwnewch eich siopa ar-lein neu archebu a thalu’n syth gyda siop leol os yn bosib, fel mai dim ond danfon y nwyddau y bydd angen i rywun wneud ar eich rhan.
  • Peidiwch a rhoi eich llyfrau pensiwn neu fanylion banc i unrhyw un nad ydych yn eu adnabod erstalwm
  • Peidiwch a gadael neb i mewn i’ch tŷ os nad ydych chi’n eu adnabod neu wedi trefnu apwyntiad o flaen llaw. Cofiwch sicrhau nad yw unrhyw un sy’n dod i’ch tŷ yn sâl o gwbl. 

'Golchi dwylo rhag sgamiau Coronafeirws!' 

Yn y cyfnod anodd yma mae ‘Gofal mewn Galar -Cruse’ yn cynnig cefnogaeth, gwybodaeth a chyngor i blant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn profedigaeth. Mae help ar gael dros y ffôn neu e-bost yn ystod cyfnod yr argyfwng.

Ffôn - 01492 536577

Ebost - northwales@cruse.org.uk

 

Mwy o wybodaeth ar gael gan cruse.org.uk/.

Mae trais yn y cartref yn gallu effeithio ar bobl o bob lliw a llun. Gall trais o'r fath fod yn gorfforol, yn deimladol neu'n rhywiol.

Er bod y mwyafrif o'r rhai sy'n dioddef yn ferched, gall effeithio ar ddynion, plant a phobl ifanc sy'n byw mewn cartrefi treisgar, hefyd.

Os ydych chi’n dioddef, mae help ar gael: