Cyfyngiadau coronafeirws

Beth yw’r brif ddeddfwriaeth?

Y brif ddeddfwriaeth sy’n gosod cyfyngiadau coronafirws yng Nghymru yw'r Rheoliadau Gwarchod Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020. Mae’r rheoliadau hyn yn ymgorffori neu yn dileu rheoliadau blaenorol.

 

Pwy sy'n gorfodi'r cyfyngiadau?

Mae'r cyfyngiadau yn cael eu gorfodi gan swyddogion iechyd yr amgylchedd awdurdodau lleol a'r heddlu.

 

Beth mae swyddogion yn cael eu gorfodi i'w wneud?

Maent yn cael cyhoeddi hysbysiadau cosb benodedig neu argymell erlyn mewn llys ynadon. Yn ogystal, mae ganddynt bwerau eang i gymryd camau ymarferol i wasgaru cynulliadau, ei gwneud yn ofynnol i bobl fynd adref a chael mynediad i eiddo.

 

Beth os nad oes mesurau rhesymol yn cael eu cymryd mewn safle neu weithle i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws?

Mae swyddogion gorfodi awdurdodau lleol bellach yn cael cyhoeddi "hysbysiad gwella mangre".  Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r person sy'n gyfrifol am y safle gymryd camau penodedig, ac os na chymerir y mesurau hynny caiff swyddog roi "hysbysiad cau mangre" sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r safle gau. Lle bo angen, caiff  swyddog hefyd roi hysbysiad cau mangre, hyd yn oed os nad oedd wedi rhoi hysbysiad gwella mangre cyn hynny.

Felly, os nad yw pobl yn cydymffurfio, gellir cau'r safle.

 

Oes 'na unrhyw hysbysiad (rhybudd) gorfodaeth wedi ei gyflwyno yn bresenol?

Mae’r tabl isod yn cynnwys manylion o hysbysiad gwella mangre a hysbysiad cau mangre mae’r Cyngor wedi ei gyflwyno: 

Enw’r Eiddo

Cyfeiriad

Math o Hysbysiad

Copi o’r hysbysiad

Market Hall

Stryd y Plas
Caernarfon
LL55 1RR

Hysbysiad gwella mangre:
coronafeirws

 I ddilyn yn fuan

A Star Barbers

Y Maes
Pwllheli
LL53 5DA

Hysbysiad gwella mangre I ddilyn yn fuan