Cyfyngiadau Lleol Ardal Bangor

Mae cyfyngiadau coronafeirws newydd wedi eu cyflwyno yn ardal Bangor Gwynedd yn dilyn cynnydd mewn achosion.

Daeth y mesurau i rym am 6pm ar dydd Sadwrn, 10 Hydref.

Mae’r cyfyngiadau yn golygu fod y bydd rhaid i bobl sy’n byw o fewn ardal dinas Bangor

  • osgoi teithio i mewn ac allan o Fangor heb reswm dilys i wneud hynny, er enghraifft teithio i’r gwaith os na ellir gweithio o gartref, teithio ar gyfer addysg neu i fynd i apwyntiad meddygol;
  • dim ond cwrdd ac eraill nad ydynt yn rhannu cartref â nhw allan yn yr awyr agored. Nid oes hawl ffurfio, na bod yn rhan o, gartref estynedig (neu ‘swigen’ neu ‘bybl’ fel y cyfeirir atynt)

Gweld mwy o fanylion

 

Yr ardal sy’n cael ei effeithio:

Cliciwch ar y linc isod i weld map yn dangos yr ardal ble mae cyfyngiadau lleol yn bodoli.

Map Ardal Cyfyngiadau Lleol Bangor

Gallwch hefyd roi eich cod post neu eich cyfeiriad yn y blwch yng nghorel uchaf y map i weld y sefyllfa yn eich ardal chi.

Mae’r cyfyngiadau yn effeithio ar ward Dewi, Glyder, Hendre, Menai, Deiniol, Marchog, Garth a Hirael ym Mangor. 

Bydd manylion llawn am y cyfyngiadau, gan gynnwys cwestiynau cyffredin, ar gael ar https://llyw.cymru/cyfnod-clo-lleol yn fuan.Os nad ydych yn byw yn o fewn ardal cyfyngiadau lleol, mae dal yn bwysig iawn eich bod yn dilyn y canllawiau a’r cyfyngiadau cenedlaetholl:

  • cadw pellter cymdeithasol bob amser
  • aros gartref os ydych chi neu unrhyw un o’ch aelwyd yn datblygu symptomau
  • os ydych chi'n datblygu symptomau, trefnwch i gael prawf

  • os bydd y tîm Profi, Olrhain a Diogelu yn cysylltu â chi, dilynwch eu cyngor a hunan-ynysu os oes angen

  • gweithio o gartref pryd bynnag y bo hynny'n bosib

  • osgoi rhannu ceir

  • gwisgo gorchudd wyneb neu fwgwd pan byddwch dan do mewn mannau cyhoeddus 

  • golchi dwylo'n rheolaidd