Coronafeirws (Covid-19): Gwasanaethau'r Cyngor

Gweld yr wybodaeth yma mewn fformat hygyrch ac mewn ieithoedd gwahanol

Fersiwn hawdd i'w ddarllen

 

Mae Siopau Gwynedd/derbynfeydd y Cyngor ar gau am gyfnod amhenodol.  

Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn os gwelwch yn dda: 

Cysylltu â ni ar-lein
Ffôn: 01766 771000

 

Lleoliadau Cyngor yn cau ar draws Gwynedd i warchod y cyhoedd:

Mae Cyngor Gwynedd wedi cymryd y penderfyniad i gau lleoliadau ar draws y sir. Mae’r penderfyniad wedi ei gymryd i warchod iechyd y cyhoedd a staff, yn unol â chyngor y Llywodraeth o ran ymbellhau cymdeithasol.

Mae manylion llawn am newidiadau i wasanaethau i’w gweld yma:

Amserlenni bws

Cyn teithio, gwiriwch yr amserlen. Mae rhai gwasanaethau wedi eu cwtogi neu yn gweithredu amserlen y Sul. 

Gorchuddion wyneb: Os byddwch yn teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus gallai gorchudd wyneb ar gyfer yr holl siwrne fod yn ddefnyddiol i ddiogelu'r rhai o'ch cwmpas.  

Mae gwisgo gorchudd wyneb pan fyddwch yn gadael eich cartref yn fater o ddewis personol. Mae Llywodraeth Cymru yn argymell fod pobl yn gwisgo gorchuddion wyneb tair haen mewn amgylcheddau pan fo cadw pellter cymdeithasol yn anoddach. 


Cludiant ysgol
Covid-19: Cwestiynau ac atebion teithio ar fws ysgol

Ysgolion a meithrinfeydd

Mae’n fwriad i bob ysgol ddechrau’r cam nesaf ar y 29 Mehefin. Bydd yr ysgolion ar agor am gyfnod o 3 wythnos ac yn cau ar gyfer gwyliau'r haf ar 17 Gorffennaf.  

Mwy o wybodaeth am ail-agor yr ysgolion:

 

Mae’r Cyngor yn gwneud trefniadau i ddarparu gofal plant ar gyfer rhieni sy’n weithwyr allweddol ac ar gyfer plant bregus y sir. Mwy o fanylion am hyn.

Mwy o wybodaeth:


Cinio ysgol am ddim

Mae'r drefn o ddarparu cinio am ddim wedi newid ers 20 Ebrill 2020. 

Mae taliad wythnosol o £19.50 y plentyn yn cael ei wneud yn uniongyrchol i rieni er mwyn prynu bwyd i’w plentyn.

Mae Cyngor Gwynedd wedi cysylltu yn uniongyrchol, drwy e-bost neu lythyr, efo rhieni bob plentyn oedd yn gymwys cyn y Pasg, i egluro’r drefn newydd.

Os ydy’ch plentyn yn gymwys i dderbyn cinio am ddim, ond dydych chi ddim wedi derbyn llythyr neu e-bost gan Gyngor Gwynedd, e-bostiwch taluysgol@gwynedd.llyw.cymru neu ffoniwch 01286 679101 / 01286 679303 gynted â phosib, er mwyn cael gwybod sut i wneud cais.

Mwy o wybodaeth 

 

Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad (ADYaCh) Gwynedd a Môn

Mae adran newydd ar y wefan ADYaCh yn darparu cefnogaeth ac adnoddau i blant a phobl ifanc a’u teuluoedd yn ystod cyfnod y Coronafirws. www.adyach.cymru

 

Meithrinfeydd

Mae Meithrinfa Plas Pawb wedi ail-agor.

I weld yr wybodaeth ddiweddaraf am feithrinfeydd ewch i wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd

Biniau ac ailgylchu / Canolfannau ailgylchu

Canolfannau ailylchu
Mae pob canolfan ailgylchu yng Ngwynedd wedi ail-agor erbyn hyn. Bydd rhaid archebu slot amser o flaen llaw. Mwy o wybodaeth

 

Diogelu ein staff rheng-flaen
Rydym yn wynebu adeg anodd, yn enwedig i’n criwiau rheng flaen sydd yn gwneud popeth o fewn eu gallu i barhau i wasanaethu trigolion Gwynedd. 

Helpwch ni i gadw ein criwiau yn saff drwy: 

 • Gadw bellter cymdeithasol rhyngoch â’r criwiau 
 • Beidio â rhoi hancesi papur ym mocs top y cartiau ailgylchu
 • Wneud yn siŵr fod popeth ym mocs canol y cartiau ailgylchu yn gywir ac yn lân (dim eitemau budur/dim bagiau na phacedi plastig) yn 
 • Roi gwydr yn unig ym mocs gwaelod y cartiau ailgylchu (dylai’r caniau fod yn y canol gyda’r plastigion a’r cartonau)
 • Os yw’n bosib, glanhau handlenni’r biniau/troli cyn i ni eu casglu. 
 • Roi gweddill eich gwastraff mewn bagiau duon cyn eu rhoi yn y bin sbwriel, dim gwastraff rhydd.  
 • Os oes rhywun yn eich cartref yn hunan-ynysu oherwydd eu bod wedi datblygu symptomau’r firws, peidiwch â rhoi eich cartgylchu allan am 14 diwrnod. Pan fydd y cyfnod o 14 diwrnod wedi dod i ben, a neb yn dangos y symptomau, rhowch eich cartgylchu allan ar eich diwrnod casglu arferol nesaf, wedi ei lanhau, a byddwn yn casglu eitemau ychwanegol sydd wedi eu didoli yn gywir mewn bocsys plastig tebyg o ran maint.

Gwasanaethau cymdeithasol

Gwasanaethau Cymdeithasol
Bydd Gwasanaethau Cymdeithasol i oedolion a phlant yn parhau i unigolion a theuluoedd fydd angen cefnogaeth frys, a chefnogaeth statudol. Byddwn yn ymdrin â unrhyw faterion eraill dros y ffôn, gan gynnwys asesiadau a chyswllt pellach gydag unigolion a theuluoedd.

Byddwn yn ystyried os bydd angen ymweliad personol ar unrhyw un sy’n ein ffonio, neu os bydd modd cynnig cefnogaeth mewn ffordd wahanol. 

 

Canolfannau Gofal Dydd
Mae’r gwasanaeth Gofal Dydd i oedolion yn ein canolfannau wedi dirwyn i ben dros dro, hyd nes bydd y sefyllfa’n gwella.

 

Cartrefi Preswyl i’r Henoed
Ni fydd modd i unrhyw un ymweld â phreswylwyr yn ein cartrefi preswyl hyd nes bydd y sefyllfa wedi gwella, ar wahân i weithwyr iechyd a gofal proffesiynol pan fo hynny’n briodol. 

 

Gwasanaeth Gofal Cartref
Byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnal y gwasanaeth gofal cartref, ond bydd angen i ni ganolbwyntio ymdrechion y gwasanaeth ar yr unigolion fwyaf anghenus a bregus yn y gymdeithas, sef y bobl hynny sydd â chyflyrau dwys, a’r rhai sydd heb deulu neu gymdogion i’w helpu.

Am gyfnod, mae’n bosib na fydd rhai o’r gwasanaethau sy’n arfer cael eu darparu gan ofalwyr cartref ar gael. Gofynnwn i deuluoedd helpu cymaint â phosib yn ystod y cyfnod yma.

Tai a thai cymdeithasol

Llyfrgelloedd ac archifau

Llyfrgelloedd
Mae gwasanaeth newydd Archebu a Casglu / Cludo i'r cartref bellach ar gael o lyfrgelloedd Gwynedd.

Rhagor o wybodaeth ac archebu llyfrau


Archifau
 
Mae Gwasanaeth Archifdai’r Cyngor ar gau i’r cyhoedd. Os oes gennych ymholiad, a e-bostiwch archifau@gwynedd.llyw.cymru. Yn anffodus, nid oes gan staff fynediad at y casgliadau ar hyn o bryd ond mi wnawn ymateb ble mae modd gwneud hynny. 

Cofrestru: genedigaethau, priodasau a marwolaethau

Seremonïau
Rydym yn gohirio pob seremoni (yn cynnwys priodasau a phartneriaethau sifil) am gyfnod amhenodol.

  

Cofrestru
Dim ond apwyntiadau marwolaethau sy'n cael eu cynnal ar hyn o bryd, a bydd yr apwyntiadau yn cael eu cynnal dros y ffôn. I wneud apwyntiad, ffoniwch 01766 771000.

Gan nad ydym yn cofrestru genedigaethau ar hyn o bryd, gallwch wneud cais am fudd-dal plant neu gredyd cynhwysol cyn cofrestru’r enedigaeth, lle nad ydych wedi gallu cofrestru oherwydd y mesurau hyn. 

 

Tystysgrifau
Ni fyddwn yn gallu gwneud copi o unrhyw dystysgrif geni, marwolaeth, priodas na phartneriaeth sifil am gyfnod amhenodol. 

Amlosgfa Bangor

Mae trefniadau yn weithredol i lanhau'r amlosgfa yn drylwyr rhwng bob gwasanaeth.

Mae trefn hefyd mewn lle i sicrhau fod unigolion sy'n mynychu'r gwasanaethau yn eistedd o leiaf 2 fedr oddi wrth ei gilydd yn unol â'r canllawiau cenedlaethol. 

Canolfannau Hamdden a'r rhaglenni chwaraeon

Mae pob Canolfan Hamdden Byw'n Iach yng Ngwynedd wedi cau dros dro. 

Am fwy o wybodaeth,ewch i wefan Byw'n Iach

Cyfarfodydd a phwyllgorau

Pob cyfarfod a phwyllgor sydd ddim yn gwneud penderfyniadau allweddol ar gyfer parhad gwasanaethau’r Cyngor wedi eu gohirio am gyfnod amhenodol.

Torri gwair

Oherwydd yr amgylchiadau presennol, fyddwn ni ddim yn torri gwair ar ochrau ffyrdd yn ôl yr arfer. Os ydych chi yn meddwl bod rhywle yn creu perygl oherwydd hyn, rhowch wybod i ni ar-lein.

Bathodyn glas

Oherwydd yr amgylchiadau nid yw'n bosib postio ffurflenni cais bathodyn glas i gwsmeriaid. Am y tro, gwnewch gais ar lein. Os ydych yn lawrlwytho ffurflenni, bydd angen i chi eu e-bostio at bathodynglas@gwynedd.llyw.cymru yn hytrach na eu postio am y tro. 

Mwy o wybodaeth am y bathodyn glas

Amgueddfeydd, sinemâu a theatrau

Mae Amgueddfa Lloyd George ar gau. Bydd unrhyw ddiweddariadau ar gael ar Facebook yr Amgueddfa.

Mae Storiel ar gau, ond bydd sesiynau 1 i 1 Mind a DWP yn parhau.

Mae Amgueddfa Genedlaethol Parc Padarn ac Amgueddfa Ysbyty Chwarel ar gau.  

Mae digwyddiadau Neuadd Dwyfor wedi eu canslo neu eu gohirio am y tro.

Hamdden, parciau a thraethau

Llwybrau Cyhoeddus

 

Caeau chwarae
Mae pob cae chwarae lle mae offer chwarae ar gau dros dro. Mae'r caeau a mannau agored yn rhydd i drigolion fynd am dro a chadw'n heini.

 

Traethau
Morfa Bychan – mae mynediad parcio a cherbydau i’r traeth bellach ar gau

Abersoch – mae mynediad cerbydau i draeth Abersoch bellach ar gau

Mae pob llithrfa y Cyngor ar gau

Mae holl gonsesiynau gwerthu bwyd a diod ar hyd arfordir Gwynedd wedi eu hatal (gwerthwyr hufen ia ac ati)

 

Harbwr Aberdyfi, Abermaw, Porthmadog a Phwllheli
Pob llithrfa ar gau i’r cyhoedd. Ni chaniateir lansio cwch pŵer am gyfnod amhenodol. Caniateir mynediad at gwch os yw’r cwch ar angorfa gyffredin neu bontŵn.

Gweld manylion llawn: Rhybydd lleol i forwyr

 

Parciau Gwledig
Parc Padarn – mae’r parc a’r meysydd parcio ger yr Amgueddfa Lechi Cenedlaethol ar gau.

Ardal Y Glyn (lagŵns) ger Parc Padarn ar gau.

Mae Llyn Padarn yn parhau ar gau i weithgareddau dŵr ar hyn o bryd ac rydym yn gofyn i drigolion barchu’r rheolau yma. Rydym yn parhau i adolygu’r sefyllfa i ystyried sut a phryd y gellir ail-agor y llyn i ddefnyddwyr pan mae hi’n ddiogel i wneud hynny.

Parc Glynllifon – mae’r parc a’r meysydd parcio gerllaw ar gau.

 

 

Hafan Pwllheli
Mae mynediad i’r pontŵns wedi ei wahardd.

Mae pob llithrfa ar gau a does dim cychod yn cael parcio na lansio.

Busnesau / Trethi busnes

 

Cymorth i fusnesau Gwynedd

 

Trethi busnes: Oherwydd nifer ucher o alwadau a staff yn gweithio o gartref, rydym yn eich cynghori i anfon e-bost at trethiannomestig@gwynedd.llyw.cymruByddwn yn ymateb cyn gynted â phosib.


Busnesau bwyd
Os ydych chi'n fusnes newydd neu'n fusnes sydd wedi sefydlu ac am gynnig gwasanaeth cludo bwyd / gwerthu bwyd poeth i’w fwyta allan am y tro cyntaf yn sgil cyfyngiadau haint Cofid19, mae’r Cyngor am glywed gennych. Mae’n hanfodol eich bod yn asesu’r risgiau sy’n gysylltiedig gyda’r math yma o  weini bwyd, i sicrhau fod eich cwsmeriaid a chithau'n cael eich gwarchod. Medrwn eich cynghori ar faterion diogelwch bwyd, alergeddau a chanllawiau pellhau cymdeithasol. 


Manylion cyswllt y Gwasanaeth Bwyd a Diogelwch:
Bwyd@gwynedd.llyw.cymru
01766 771 000.

Twristiaeth

Ymweld ag Eryri Mynyddoedd a Môr. Yn Ddiogel.

Eleni, yn fwy nac erioed, mae angen i ni gyd chware rôl wrth edrych ar ôl ein gilydd a’n cymunedau. 

Mae pethau wedi newid...mae llawer o’n gwasanaethau, cyfleusterau, siopau, bwytai, lletyai ac atyniadau lleol yn paratoi i ailagor yn ddiogel – tra gall rai beidio ailagor eleni. 

Trwy wneud y pethau bychain gall ymwelwyr â’r ardal gael effaith fawr er diogelwch pawb – felly gofynnwn i chi:

 • Ymddwyn yn ddiogel a chyfrifol:
  - Cadw pellter o 2 metr o bobl eraill a bod yn ystyrlon ohonynt, peidio ymgynnull - mewn grwpiau ac osgoi mannau cul a thyrfaoedd
  - Golchwch eich dwylo yn rheolaidd drwy gydol eich hymweliad
  - Gwybod beth i’w wneud os ydych yn datblygu unrhyw symptomau Covid-19 a dilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru.
 • Parchu ein cymunedau a’n hadnoddau lleol:
  - Gwerthfawrogi bod pryder am ledaeniad y firws yn parhau yn ein cymunedau – yn enwedig wrth i bobl ymweld
  - Parchu ein trefi, pentrefi, tirweddau a’n hadnoddau arbennig gan ddilyn arwyddion a chyngor i ymwelwyr
  - Mynd a’ch ysbwriel a’ch gwastraff gartref.
 • Bod yn amyneddgar a pharatoi o flaen llaw:
  - Ni fydd pob atyniad, busnes a llety ar agor ac ni fydd pob gwasanaeth a chyfleuster cyhoeddus ar gael
  - Gwneud ymchwil cyn teithio er mwyn osgoi cael eich siomi ac ymgyfarwyddo efo Rheoliadau Llywodraeth Cymru. Cofiwch fod y rheolau yn wahanol yng Nghymru i wledydd eraill y Deyrnas Gyfunol
  - Ystyried ymweld yn hwyrach yn y flwyddyn er mwyn cefnogi ein busnesau ac i osgoi nifer uchel o ymwelwyr yn ein cymunedau yr un pryd.

Digwyddiadau

Mae Cyngor Gwynedd yn croesawu a chefnogi digwyddiadau  yng Ngwynedd ac yn cydnabod eu cyfraniad yn sbarduno bwrlwm mewn cymunedau a ffyniant yn yr economi lleol.

Ond oherwydd yr amgylchiadau presennol rydym yn rhoi iechyd a lles trigolion Gwynedd yn gyntaf ac yn dilyn arweiniad a Rheoliadau Llywodraeth Cymru a Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn perthynas ag ymgynnull  torfol,  teithio angenrheidiol ac ymbellhau cymdeithasol sydd mewn lle ar hyn o bryd tan y 26ain Medi 2020. Mae posibilrwydd y bydd y rhain yn cael eu hymestyn ymhellach.

Rydym yn gweithio yn agos efo trefnwyr digwyddiadau yn rhoi cyngor ac arweiniad iddynt yn y cyfnod anodd hwn. Yn y trafodaethau yma rydym yn dod i sylw trefnwyr ei bod yn annhebyg o dan y sefyllfa bresennol y bydd digwyddiadau ac ymgynnull torfol yn cael eu caniatáu hyd yn oed os bydd rheoliadau’r Cloi Mawr yn cael eu llacio. Rydym yn cynghori trefnwyr digwyddiadau i dargedu pecyn cymorth lle’n briodol.

Rydym hefyd yn cynghori trefnwyr digwyddiadau i sicrhau efo tirfeddianwyr eu bod hwy yn hapus i’r digwyddiad(au) gymryd lle ar eu tir, gan bwysleisio ar y trefnwyr i ystyried y risgiau o ran iechyd a diogelwch y gymuned leol, mynychwyr, a hwythau fel sefydliad. Rydym yn eu cynghori’n gryf i ohirio eu digwyddiadau tan 2021 pan y byddwn yn hynod hapus i weithio gyda hwy i hwyluso eu digwyddiadau os bydd sefyllfa yn gwella. 

Gwarchod y cyhoedd - cwynion ac ymholiadau

Cwynion ac ymholiadau perthnasol i Covid-19:

Mae Cyngor Gwynedd yn cydweithio gyda busnesau ledled y sir er mwyn sicrhau eu bod yn dilyn y rheoliadau diweddaraf a gyflwynwyd i helpu rhwystro’r Covid-19 rhag lledaenu.  Yn ogystal, mae’r Cyngor yn ceisio osgoi sgamiau/twyll/nwyddau Covid-19 ffug a hefyd yn ceisio sicrhau Masnach Teg. 

Os ydych yn ymwybodol o fusnes nad yw'n ufuddhau i Reoliadau Covid-19 neu os ydych yn ymwybodol o unrhyw sgamiau/twyll/nwyddau Covid-19 ffug neu os oes gennych gŵyn/ymholiad am Fasnach Têg, rhowch wybod i ni drwy:

 

Gwasanethau a ddarperir

Yn ogystal a rhoi cyngor i fusnesau ar cyhoedd mi fydd y gwasanaethau yn ymdrin â :

 • materion diogelwch cynnyrch
 • gwynion am iechyd a lles anifeiliaid/bwyd anifeiliaid
 • hysbysiadau diogelwch bwyd                
 • hysbysiadau o ddamweiniau a digwyddiadau peryglus mewn gweithleoedd       
 • hysbysiadau o afiechydon heintus
 • cwynion am fusnesau sy'n parhau yn agored
 • gesiadau i adnewyddu trwyddedau tacsis yn unig
 • geisiadau gan eiddo trwyddedig i gael Trwydded Digwyddiad Dros Dro i werthu alcohol i'w gludo oddi ar y safle
 • geisiadau i gladdu meirwon o ran angladdau iechyd cyhoeddus
 • honiadau o lygredd olew o danciau domestig
 • ymholiadau am ddiogelwch dyfroedd preifat
 • cwynion am lygredd aer
 • cwynion am sbwriel a all fod yn beryglus i iechyd        

GwarchodyCyhoedd@gwynedd.llyw.cymru

 

PublicProtection@gwynedd.llyw.cymru

 

01286 682790

 

01286 685603

 

01341 424 497

 

01758 704018 

Toiledau cyhoeddus

Mae rhai toiledau cyhoeddus wedi ailagor erbyn hyn. Rhagor o wybodaeth

 

Gweld yr wybodaeth yma mewn fformat hygyrch ac mewn ieithoedd gwahanol

Neu, cysylltwch â: cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru