Coronafeirws (Covid-19): Gwasanaethau'r Cyngor

Gweld yr wybodaeth yma mewn fformat hygyrch ac mewn ieithoedd gwahanol

Gorchudd wyneb 
Rhaid gwisgo gorchydd wyneb mewn mannau cyhoeddus o dan do sy'n cael eu rheoli gan Gyngor Gwynedd. Close

 

Mae Siopau Gwynedd wedi ailagor. Mae'n rhaid i chi wneud apwyntiad o flaen llaw cyn ymweld â Siop Gwynedd Caernarfon, Dolgellau a Phwllhei. Mwy o wybodaeth am drefnu apwyntiad.


Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn os gwelwch yn dda: 

Cysylltu â ni ar-lein
Ffôn: 01766 771000

 

Newidiadau i wasanaethau i warchod y cyhoedd:

Mae manylion am newidiadau i wasanaethau i’w gweld yma:

Amserlenni bws

Cyn teithio, gwiriwch yr amserlen. Mae rhai gwasanaethau wedi eu cwtogi neu yn gweithredu amserlen y Sul.

Ysgolion a meithrinfeydd

Mae presenoldeb yn yr ysgol yn orfodol. Mwy o wybodaeth: 


Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad (ADYaCh) Gwynedd a Môn

Mae adran newydd ar y wefan ADYaCh yn darparu cefnogaeth ac adnoddau i blant a phobl ifanc a’u teuluoedd yn ystod cyfnod y Coronafirws. www.adyach.cymru

 

Meithrinfeydd

Am y diweddaraf am feithrinfeydd ewch i:  Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd

Biniau ac ailgylchu / Canolfannau ailgylchu

Canolfannau ailylchu
Mae pob canolfan ailgylchu yng Ngwynedd wedi ail-agor erbyn hyn. Bydd rhaid archebu slot amser o flaen llaw. Mwy o wybodaeth

 

Diogelu ein staff rheng-flaen
Rydym yn wynebu adeg anodd, yn enwedig i’n criwiau rheng flaen sydd yn gwneud popeth o fewn eu gallu i barhau i wasanaethu trigolion Gwynedd. 

Helpwch ni i gadw ein criwiau yn saff drwy: 

 • Gadw bellter cymdeithasol rhyngoch â’r criwiau 
 • Beidio â rhoi hancesi papur ym mocs top y cartiau ailgylchu
 • Wneud yn siŵr fod popeth ym mocs canol y cartiau ailgylchu yn gywir ac yn lân (dim eitemau budur/dim bagiau na phacedi plastig) yn 
 • Roi gwydr yn unig ym mocs gwaelod y cartiau ailgylchu (dylai’r caniau fod yn y canol gyda’r plastigion a’r cartonau)
 • Os yw’n bosib, glanhau handlenni’r biniau/troli cyn i ni eu casglu. 
 • Roi gweddill eich gwastraff mewn bagiau duon cyn eu rhoi yn y bin sbwriel, dim gwastraff rhydd.  
 • Os oes rhywun yn eich cartref yn hunan-ynysu oherwydd eu bod wedi datblygu symptomau’r firws, peidiwch â rhoi eich cartgylchu allan am 14 diwrnod. Pan fydd y cyfnod o 14 diwrnod wedi dod i ben, a neb yn dangos y symptomau, rhowch eich cartgylchu allan ar eich diwrnod casglu arferol nesaf, wedi ei lanhau, a byddwn yn casglu eitemau ychwanegol sydd wedi eu didoli yn gywir mewn bocsys plastig tebyg o ran maint.

Gwasanaethau cymdeithasol

Gwasanaethau Cymdeithasol
Bydd Gwasanaethau Cymdeithasol i oedolion a phlant yn parhau i unigolion a theuluoedd fydd angen cefnogaeth frys, a chefnogaeth statudol. Byddwn yn ymdrin â unrhyw faterion eraill dros y ffôn, gan gynnwys asesiadau a chyswllt pellach gydag unigolion a theuluoedd.

Byddwn yn ystyried os bydd angen ymweliad personol ar unrhyw un sy’n ein ffonio, neu os bydd modd cynnig cefnogaeth mewn ffordd wahanol. 

 

Canolfannau Gofal Dydd
Mae’r gwasanaeth Gofal Dydd i oedolion yn ein canolfannau wedi dirwyn i ben dros dro, hyd nes bydd y sefyllfa’n gwella.

 

Cartrefi Preswyl i’r Henoed
Ni fydd modd i unrhyw un ymweld â phreswylwyr yn ein cartrefi preswyl hyd nes bydd y sefyllfa wedi gwella, ar wahân i weithwyr iechyd a gofal proffesiynol pan fo hynny’n briodol. 

 

Gwasanaeth Gofal Cartref
Byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnal y gwasanaeth gofal cartref, ond bydd angen i ni ganolbwyntio ymdrechion y gwasanaeth ar yr unigolion fwyaf anghenus a bregus yn y gymdeithas, sef y bobl hynny sydd â chyflyrau dwys, a’r rhai sydd heb deulu neu gymdogion i’w helpu.

Am gyfnod, mae’n bosib na fydd rhai o’r gwasanaethau sy’n arfer cael eu darparu gan ofalwyr cartref ar gael. Gofynnwn i deuluoedd helpu cymaint â phosib yn ystod y cyfnod yma.

Cofrestru: genedigaethau, priodasau a marwolaethau

Seremonïau: 
Mae seremonïau priodas a phartneriaeth sifil wedi ailddechrau yng Ngwynedd. Mwy o wybodaeth

Cofrestru marwolaethau: 
Mae apwyntiadau yn cael eu cynnal dros y ffôn. Ffoniwch 01766 771000.

Cofrestru genedigaethau: 
Erbyn hyn mae'n bosib cofrestru genedigaethau. Mwy o wybodaeth

Tystysgrifau:
Ni fyddwn yn gallu gwneud copi o unrhyw dystysgrif geni, marwolaeth, priodas na phartneriaeth sifil am gyfnod amhenodol. 

Amlosgfa Bangor:
Mae trefniadau yn weithredol i lanhau'r amlosgfa yn drylwyr rhwng bob gwasanaeth.

Mae trefn hefyd mewn lle i sicrhau fod unigolion sy'n mynychu'r gwasanaethau yn eistedd o leiaf 2 fedr oddi wrth ei gilydd yn unol â'r canllawiau cenedlaethol. 

Cyfarfodydd a phwyllgorau

Pob cyfarfod a phwyllgor sydd ddim yn gwneud penderfyniadau allweddol ar gyfer parhad gwasanaethau’r Cyngor wedi eu gohirio am gyfnod amhenodol.

Amgueddfeydd, sinemâu a theatrau

Mae Amgueddfa Lloyd George ar gau. Bydd unrhyw ddiweddariadau ar gael ar Facebook yr Amgueddfa.

Mae Storiel ar gau, ond bydd sesiynau 1 i 1 Mind a DWP yn parhau.

Mae Amgueddfa Genedlaethol Parc Padarn ac Amgueddfa Ysbyty Chwarel ar gau.  

Mae digwyddiadau Neuadd Dwyfor wedi eu canslo neu eu gohirio am y tro.

Busnesau / Trethi busnes

 

Cymorth i fusnesau Gwynedd

 

Trethi busnes: Oherwydd nifer ucher o alwadau a staff yn gweithio o gartref, rydym yn eich cynghori i anfon e-bost at trethiannomestig@gwynedd.llyw.cymruByddwn yn ymateb cyn gynted â phosib.


Busnesau bwyd
Os ydych chi'n fusnes newydd neu'n fusnes sydd wedi sefydlu ac am gynnig gwasanaeth cludo bwyd / gwerthu bwyd poeth i’w fwyta allan am y tro cyntaf yn sgil cyfyngiadau haint Covid-19, mae’r Cyngor am glywed gennych. Mae’n hanfodol eich bod yn asesu’r risgiau sy’n gysylltiedig gyda’r math yma o  weini bwyd, i sicrhau fod eich cwsmeriaid a chithau'n cael eich gwarchod. Medrwn eich cynghori ar faterion diogelwch bwyd, alergeddau a chanllawiau pellhau cymdeithasol. 


Manylion cyswllt y Gwasanaeth Bwyd a Diogelwch:
Bwyd@gwynedd.llyw.cymru
01766 771 000.

Twristiaeth

Canllaw ymweld ag Eryri Mynyddoedd a Môr.

 

Ymweld ag Eryri Mynyddoedd a Môr. Yn Ddiogel.

Eleni, yn fwy nac erioed, mae angen i ni gyd chware rôl wrth edrych ar ôl ein gilydd a’n cymunedau.

Mae pethau wedi newid...mae llawer o’n gwasanaethau, cyfleusterau, siopau, bwytai, lletyai ac atyniadau lleol yn paratoi i ailagor yn ddiogel – tra gall rai beidio ailagor eleni.

Drwy wneud y pethau bychain, gall ymwelwyr â’r ardal gael effaith fawr er mwyn cadw pawb yn ddiogel – felly gofynnwn i chi: 

Ymddwyn yn Ddiogel a Chyfrifol:

 • - Cadw pellter o 2 fetr oddi wrth bobl eraill a bod yn ystyrlon ohonynt, peidio ymgynnull mewn grwpiau ac osgoi mannau cul a thyrfaoedd 
 • - Golchwch eich dwylo yn rheolaidd drwy gydol eich hymweliad
 • - Gwybod beth i’w wneud os ydych yn datblygu unrhyw symptomau Covid-19 a dilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru

Parchu ein Cymunedau a’n Hadnoddau Lleol:

 • - Gwerthfawrogi bod pryder am ledaeniad y firws yn parhau yn ein cymunedau – yn enwedig wrth i bobl ymweld 
 • - Parchu ein trefi, pentrefi, tirweddau a’n hadnoddau arbennig gan ddilyn arwyddion a chyngor i ymwelwyr
 • - Mynd â’ch ysbwriel a’ch gwastraff gyda chi

Bod yn Amyneddgar a Pharatoi o flaen llaw:

 • - Ni fydd pob atyniad, busnes a llety ar agor ac ni fydd pob gwasanaeth a chyfleuster cyhoeddus ar gael 
 • - Gwneud ymchwil cyn teithio er mwyn osgoi cael eich siomi ac ymgyfarwyddo efo Rheoliadau Llywodraeth Cymru. Cofiwch fod y rheolau yn wahanol yng Nghymru i wledydd eraill y Deyrnas Gyfunol 
 • - Ystyried ymweld yn ystod cyfnodau tawelach er mwyn cefnogi ein busnesau ac i osgoi nifer uchel o ymwelwyr yn ein cymunedau yr un pryd

 

Linciau Defnyddiol

Ymweld ag Eryri Mynyddoedd a Môr Yn Ddiogel 
Llywodraeth Cymru
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Parc Cenedlaethol Eryri
Mentra'n Gall Cymru
Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Cadw

Gwarchod y cyhoedd - cwynion ac ymholiadau

Cwynion ac ymholiadau perthnasol i Covid-19:

Mae Cyngor Gwynedd yn cydweithio gyda busnesau ledled y sir er mwyn sicrhau eu bod yn dilyn y rheoliadau diweddaraf a gyflwynwyd i helpu rhwystro’r Covid-19 rhag lledaenu.  Yn ogystal, mae’r Cyngor yn ceisio osgoi sgamiau/twyll/nwyddau Covid-19 ffug a hefyd yn ceisio sicrhau Masnach Teg. 

Os ydych yn ymwybodol o fusnes nad yw'n ufuddhau i Reoliadau Covid-19 neu os ydych yn ymwybodol o unrhyw sgamiau/twyll/nwyddau Covid-19 ffug neu os oes gennych gŵyn/ymholiad am Fasnach Têg, rhowch wybod i ni drwy:

 

Gwasanethau a ddarperir

Yn ogystal a rhoi cyngor i fusnesau ar cyhoedd mi fydd y gwasanaethau yn ymdrin â :

 • materion diogelwch cynnyrch
 • gwynion am iechyd a lles anifeiliaid/bwyd anifeiliaid
 • hysbysiadau diogelwch bwyd                
 • hysbysiadau o ddamweiniau a digwyddiadau peryglus mewn gweithleoedd       
 • hysbysiadau o afiechydon heintus
 • cwynion am fusnesau sy'n parhau yn agored
 • gesiadau i adnewyddu trwyddedau tacsis yn unig
 • geisiadau gan eiddo trwyddedig i gael Trwydded Digwyddiad Dros Dro i werthu alcohol i'w gludo oddi ar y safle
 • geisiadau i gladdu meirwon o ran angladdau iechyd cyhoeddus
 • honiadau o lygredd olew o danciau domestig
 • ymholiadau am ddiogelwch dyfroedd preifat
 • cwynion am lygredd aer
 • cwynion am sbwriel a all fod yn beryglus i iechyd        

GwarchodyCyhoedd@gwynedd.llyw.cymru

 

 

 

01286 682790

 

01286 685603

 

01341 424 497

 

01758 704018 

 

Gweld yr wybodaeth yma mewn fformat hygyrch ac mewn ieithoedd gwahanol

Neu, cysylltwch â: cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru