Coronafeirws (Covid-19): Gwasanaethau'r Cyngor

Gweld yr wybodaeth yma mewn fformat hygyrch ac mewn ieithoedd gwahanol

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan y bydd ‘Cyfnod torri’r cylch’ yn cael ei gyflwyno ym mhob rhan o Gymru am 6pm dydd Gwener 23 Hydref, hyd at dydd Llun 9 Tachwedd 2020. Mwy o wybodaeth

 

 

Newidiadau i wasanaethau Gwynedd:

Mae manylion am newidiadau i wasanaethau i’w gweld yma:

Cysylltu â ni

Y ffordd hawsaf i gysylltu â ni yw i gysylltu ar-lein: 

Cysylltu â ni ar-lein

Neu gallwch ffonio 01766 771000.


Ymewld â ni / Siopau Gwynedd
Rhaid gwneud apwyntiad cyn ymweld â Siop Gwynedd Caernarfon, Dolgellau a Phwllhei.
 Mwy o wybodaeth / trefnu apwyntiad.

Amserlenni bws

Cyn teithio, gwiriwch yr amserlen. Mae rhai gwasanaethau wedi eu cwtogi neu yn gweithredu amserlen y Sul.

Ysgolion a meithrinfeyddGwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad (ADYaCh) Gwynedd a Môn

Mae adran newydd ar y wefan ADYaCh yn darparu cefnogaeth ac adnoddau i blant a phobl ifanc a’u teuluoedd yn ystod cyfnod y Coronafirws. www.adyach.cymru

 

Meithrinfeydd

Am y diweddaraf am feithrinfeydd ewch i:  Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd

Biniau ac ailgylchu / Canolfannau ailgylchu

Canolfannau ailylchu

Bydd pob canolfan ailgylchu ar gau rhwng 6pm dydd Gwener 23 Hydref, a dydd Llun 9 Tachwedd. Os oedd gennych slot wedi ei fwcio yn ystod y cyfnod bydd angen i chi fwcio slot newydd. Mwy o wybodaeth

 

Diogelu ein staff rheng-flaen
Rydym yn wynebu adeg anodd, yn enwedig i’n criwiau rheng flaen sydd yn gwneud popeth o fewn eu gallu i barhau i wasanaethu trigolion Gwynedd. 

Helpwch ni i gadw ein criwiau yn saff drwy: 

 • Gadw bellter cymdeithasol rhyngoch â’r criwiau 
 • Beidio â rhoi hancesi papur ym mocs top y cartiau ailgylchu
 • Wneud yn siŵr fod popeth ym mocs canol y cartiau ailgylchu yn gywir ac yn lân (dim eitemau budur/dim bagiau na phacedi plastig) yn 
 • Roi gwydr yn unig ym mocs gwaelod y cartiau ailgylchu (dylai’r caniau fod yn y canol gyda’r plastigion a’r cartonau)
 • Os yw’n bosib, glanhau handlenni’r biniau/troli cyn i ni eu casglu. 
 • Roi gweddill eich gwastraff mewn bagiau duon cyn eu rhoi yn y bin sbwriel, dim gwastraff rhydd.  
 • Os oes rhywun yn eich cartref yn hunan-ynysu oherwydd eu bod wedi datblygu symptomau’r firws, peidiwch â rhoi eich cartgylchu allan am 14 diwrnod. Pan fydd y cyfnod o 14 diwrnod wedi dod i ben, a neb yn dangos y symptomau, rhowch eich cartgylchu allan ar eich diwrnod casglu arferol nesaf, wedi ei lanhau, a byddwn yn casglu eitemau ychwanegol sydd wedi eu didoli yn gywir mewn bocsys plastig tebyg o ran maint.

Toiledau cyhoeddus

Yn ystod y cyfnod clo byr, bydd y toiledau cyhoeddus ar agor fel arfer. Mwy o wybodaeth.

Gwasanaethau cymdeithasol

Gall y trefniadau canlynol gael ei haddasu ar fyr rybudd er mwyn ymateb i sefyllfa leol neu ymlediad Covid-19. Byddwn yn cydymffurfio gyda chanllawiau cenedlaethol ac arweiniad arbennigol.

 

Gwasanaethau Cymdeithasol
Bydd Gwasanaethau Cymdeithasol i oedolion a phlant yn parhau i unigolion a theuluoedd fydd angen cefnogaeth frys, a chefnogaeth statudol. Byddwn yn ymdrin â unrhyw faterion eraill dros y ffôn a/neu drwy gyfrifiadur, gan gynnwys asesiadau a chyswllt pellach gydag unigolion a theuluoedd.

Byddwn yn ystyried os bydd angen ymweliad personol ar unrhyw un sy’n ein ffonio, neu os bydd modd cynnig cefnogaeth mewn ffordd wahanol. 

 

Canolfannau Gofal Dydd
Mae’r gwasanaeth Gofal Dydd i oedolion yn ein canolfannau pobl hyn  wedi dirwyn i ben dros dro, hyd nes bydd y sefyllfa’n gwella.Mae cymorth i bobl ag anableddau yn cael ei ystyried yn unigol.

 

Cartrefi Preswyl i’r Henoed
Ar hyn o bryd mae yn bosibl trefnu apwyntiad i ymweld a chartef preswyl. Mae mesurau ychwanegol mewn lle i sicrhau bod  modd gwneud hynny yn ddiogel. Gellir trafod y mesurau hynny a unrhyw amgylchiadau lleol drwy gysylltu a’r cartrefi yn unigol.  Rydym wedi ceisio cyfyngu ar ymweliadau eraill hefyd ond canitatier i weithwyr iechyd a gofal proffesiynol ymweld pan fo hynny’n briodol. Byddwn yn ceisio hwyluso cyswllt mewn ffyrdd eraill gan ddefnyddio cyfryngau newydd.

 

Gwasanaeth Gofal Cartref
Byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnal y gwasanaeth gofal cartref, ond bydd angen i ni ganolbwyntio ymdrechion y gwasanaeth ar yr unigolion mwyaf anghenus a bregus yn y gymdeithas, sef y bobl hynny sydd â chyflyrau dwys, a’r rhai sydd heb deulu neu gymdogion i’w helpu.

Am gyfnod, mae’n bosib na fydd rhai o’r gwasanaethau sy’n arfer cael eu darparu gan ofalwyr cartref ar gael neu bydd rhai addasu trefniadau. Gofynnwn i deuluoedd helpu cymaint â phosib yn ystod y cyfnod yma. 

  

Cofrestru: genedigaethau, priodasau a marwolaethau

Seremonïau: 
Mae seremonïau priodas a phartneriaeth sifil wedi ailddechrau yng Ngwynedd. Mwy o wybodaeth

Cofrestru marwolaethau: 
Mae apwyntiadau yn cael eu cynnal dros y ffôn. Ffoniwch 01766 771000.

Cofrestru genedigaethau: 
Erbyn hyn mae'n bosib cofrestru genedigaethau. Mwy o wybodaeth

Tystysgrifau:
Ni fyddwn yn gallu gwneud copi o unrhyw dystysgrif geni, marwolaeth, priodas na phartneriaeth sifil am gyfnod amhenodol. 

Amlosgfa Bangor:
Mae trefniadau yn weithredol i lanhau'r amlosgfa yn drylwyr rhwng bob gwasanaeth.

Mae trefn hefyd mewn lle i sicrhau fod unigolion sy'n mynychu'r gwasanaethau yn eistedd o leiaf 2 fedr oddi wrth ei gilydd yn unol â'r canllawiau cenedlaethol. 

Cyfarfodydd a phwyllgorau

Mae nifer o bwyllgorau y Cyngor yn cyfarfod yn rhithiol erbyn hyn.

Gweld y wybodaeth ddiweddaraf fesul pwyllgor yma. 

Bydd y sefyllfa yn cael ei adolygu yn gyson. 

Amgueddfeydd, sinemâu a theatrau

Mae Amgueddfa Lloyd George ar gau. Bydd unrhyw ddiweddariadau ar gael ar Facebook yr Amgueddfa.

Mae Storiel ar gau, ond bydd sesiynau 1 i 1 Mind a DWP yn parhau.

Mae Amgueddfa Genedlaethol Parc Padarn ac Amgueddfa Ysbyty Chwarel ar gau.  

Mae digwyddiadau Neuadd Dwyfor wedi eu canslo neu eu gohirio am y tro.

Busnesau / Trethi busnes

 

Cymorth i fusnesau Gwynedd

 

Trethi busnes: Oherwydd nifer ucher o alwadau a staff yn gweithio o gartref, rydym yn eich cynghori i anfon e-bost at trethiannomestig@gwynedd.llyw.cymruByddwn yn ymateb cyn gynted â phosib.


Busnesau bwyd
Os ydych chi'n fusnes newydd neu'n fusnes sydd wedi sefydlu ac am gynnig gwasanaeth cludo bwyd / gwerthu bwyd poeth i’w fwyta allan am y tro cyntaf yn sgil cyfyngiadau haint Covid-19, mae’r Cyngor am glywed gennych. Mae’n hanfodol eich bod yn asesu’r risgiau sy’n gysylltiedig gyda’r math yma o  weini bwyd, i sicrhau fod eich cwsmeriaid a chithau'n cael eich gwarchod. Medrwn eich cynghori ar faterion diogelwch bwyd, alergeddau a chanllawiau pellhau cymdeithasol. 


Manylion cyswllt y Gwasanaeth Bwyd a Diogelwch:
Bwyd@gwynedd.llyw.cymru
01766 771 000.

Gwarchod y cyhoedd - cwynion ac ymholiadau

Cwynion ac ymholiadau perthnasol i Covid-19:

Mae Cyngor Gwynedd yn cydweithio gyda busnesau ledled y sir er mwyn sicrhau eu bod yn dilyn y rheoliadau diweddaraf a gyflwynwyd i helpu rhwystro’r Covid-19 rhag lledaenu.  Yn ogystal, mae’r Cyngor yn ceisio osgoi sgamiau/twyll/nwyddau Covid-19 ffug a hefyd yn ceisio sicrhau Masnach Teg. 

Os ydych yn ymwybodol o fusnes nad yw'n ufuddhau i Reoliadau Covid-19 neu os ydych yn ymwybodol o unrhyw sgamiau/twyll/nwyddau Covid-19 ffug neu os oes gennych gŵyn/ymholiad am Fasnach Têg, rhowch wybod i ni drwy:

 

Gwasanethau a ddarperir

Yn ogystal a rhoi cyngor i fusnesau ar cyhoedd mi fydd y gwasanaethau yn ymdrin â :

 • materion diogelwch cynnyrch
 • gwynion am iechyd a lles anifeiliaid/bwyd anifeiliaid
 • hysbysiadau diogelwch bwyd                
 • hysbysiadau o ddamweiniau a digwyddiadau peryglus mewn gweithleoedd       
 • hysbysiadau o afiechydon heintus
 • cwynion am fusnesau sy'n parhau yn agored
 • gesiadau i adnewyddu trwyddedau tacsis yn unig
 • geisiadau gan eiddo trwyddedig i gael Trwydded Digwyddiad Dros Dro i werthu alcohol i'w gludo oddi ar y safle
 • geisiadau i gladdu meirwon o ran angladdau iechyd cyhoeddus
 • honiadau o lygredd olew o danciau domestig
 • ymholiadau am ddiogelwch dyfroedd preifat
 • cwynion am lygredd aer
 • cwynion am sbwriel a all fod yn beryglus i iechyd        

GwarchodyCyhoedd@gwynedd.llyw.cymru

 

 

 

01286 682790

 

01286 685603

 

01341 424 497

 

01758 704018 

 

Gweld yr wybodaeth yma mewn fformat hygyrch ac mewn ieithoedd gwahanol

Neu, cysylltwch â: cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru