Prentisiaethau

 
Wyt ti erioed wedi ystyried gwneud prentisiaeth?  

 

Beth ydi prentisiaeth?

Mae prentisiaeth yn gyfle i ddatblygu dy yrfa drwy weithio efo pobl profiadol, derbyn cymwysterau a chael cyflog ar yr un pryd. 

 

 

Lefelau prentisiaeth

Mae prentisiaethau ar gael ar wahanol lefelau:

Teitl

Lefel

 Yn gyfwerth â

Hyfforddeiaeth

Lefel 1

TGAU D - G

Prentisiaeth Sylfaen

Lefel 2

TGAU A* - C

Prentisiaeth

Lefel 3

Lefel A

Prentisiaeth Uwch

Lefel 4 a Lefel 5

HNC / HND / Gradd Sylfaen

Prentisiaeth Gradd

Lefel 6 a Lefel 7

Gradd / Gradd Meistr

 

Manteision i Brentis

 • Ennill cyflog wrth ddysgu
 • Datblygu hyder, sgiliau a dealltwriaeth
 • Cwblhau cymwysterau o werth
 • Datblygu llwybrau gyrfa clir
 • Derbyn cefnogaeth a chymorth gan bobl profiadol 

Pwy all fod yn Brentis?

Gall unrhyw un fod yn brentis, cyn belled â’i bod yn ateb y gofynion isod:

 • 16+ oed
 • Cymwys i weithio yng Nghymru
 • Ddim mewn addysg llawn amser yn barod 

Meysydd posib ar gyfer Prentisiaethau mewn Llywodraeth Leol

Mae prentisiaethau ar gael mewn amryw o feysydd. Dyma ychydig o esiamplau mewn llywodraeth leol:

 • Gwasanaethau Adnoddau Dynol
 • Ysgolion ac Addysg
 • Gwaith chwarae a gofal Blynyddoedd Cynnar
 • Cyllid a Chyfrifeg
 • Cynnal a Chadw (gan gynnwys trydanol a plymio)
 • Peirianneg
 • Busnes a Gweinyddiaeth
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Arwain a Rheoli (gan gynnwys rheoli Prosiectau a rheoli pobl)
 • Cynllunio ac Adeiladwaith
 • Trafnidiaeth (gan gynnwys mecanic)
 • Amgylchedd a Chefn Gwlad
 • Cyfathrebu (gan gynnwys marchnata a chyfryngau cymdeithasol)
 • Gwasanaethau Cwsmer
 • Hamdden a Chwaraeon
 • Gwasanaethau llyfrgell a’r gymuned
 • Technoleg Gwybodaeth
 • Gwasanaethau Twristiaeth

 

Ydi Cyngor Gwynedd yn hysbysebu swyddi prentis ar hyn o bryd?

Edrycha ar y wefan swyddi y Cyngor i weld. 

 

Cwestiynau cyffredin

Oes yna gyfyngiad o ran oedran?

Nac oes, ond mae pobl ifanc rhwng 16 i 19 oed yn cael y blaenoriaeth.

 

Pwy sy'n cael gwneud cais am brentisiaeth?

Gall unrhyw un wneud cais os ydyn nhw'n 16 oed neu drosodd, yn byw yng Nghymru ac nad ydynt mewn addysg lawn amser.

 

Ble fydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal?

Cewch eich rhyddhau o’r gwaith, i astudio mewn Coleg neu Brifysgol neu byddwch yn dilyn rhaglen dysgu o bell, os yw'r ddarpariaeth yn y gweithle yn unig.

 

Sawl awr sy'n rhaid i brentis weithio?

Rhaid i Brentis gael ei gyflogi am o leiaf 16 awr yr wythnos.

 

Pa gymwysterau sy'n cael eu cynnwys?

Bydd hyn yn dibynnu ar y llwybr y mae'r Prentis yn ei ddilyn. Mae fframweithiau Prentisiaethau yn cynnwys cymwysterau o bob lefel.

 

Beth fydd hyd y brentisiaeth?

Mae prentisiaeth yn cymryd rhwng 12 a 36 mis i gwblhau, yn dibynnu ar y gofynion penodol y cymwysterau a lleoliadau.

 

  

Cofrestru dy ddiddordeb

Beth bynnag yw dy faes diddordeb, mae posib cofrestru i fod ar ein rhestr e-bost i dderbyn mwy o wybodaeth yn y dyfodol ar ddatblygiadau neu gyfleoedd.

Mi liciwn i dderbyn e-byst

 

Cysylltu â ni

Os oes ganddoch chi ymholiad, e-bostiwch prentisiaethau@gwynedd.llyw.cymru