Cynlluniau Yfory

Cynlluniau ar gyfer Hyfforddeion y Cyngor

Bydd cyfleoedd newydd 2020 ar gael cyn diwedd y flwyddyn.

Am ragor o wybodaeth am y cynllun, gwyliwch y fideo:

 

Pwrpas y Cynlluniau 

Mae Cynlluniau Yfory yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd â gradd (neu gyfwerth neu uwch) ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Gwynedd.

Os ydych chi erioed wedi meddwl y byddech chi’n hoffi gweithio i lywodraeth leol, mae Cynlluniau Yfory yn rhoi’r cyfle i chi wneud hyn.

Pwrpas Cynlluniau Yfory yw datblygu unigolion i’r safon uchaf bosib i ymgymryd â swyddi allweddol o fewn y Cyngor. Mae’r cynlluniau yn rhoi'r cyfle i unigolion dderbyn y profiadau, rhwydweithiau a chymwysterau angenrheidiol i roi sylfaen gadarn i ddechrau gyrfa yng Nghyngor Gwynedd.

Yn rhan o Gynlluniau Yfory mae Cynllun Rheolwyr Yfory, a Chynllun Arbenigwyr Yfory.

Pwrpas Cynllun Rheolwyr Yfory yw datblygu rheolwyr newydd i ymgymryd â swyddi rheoli allweddol o fewn y Cyngor, a phwrpas Cynllun Arbenigwyr Yfory yw datblygu unigolion i arbenigo mewn meysydd penodol ac i ymgymryd â swyddi arbenigol allweddol o fewn y Cyngor.

Cyflog

£24,313 - £26,317

Bydd yr union bwynt cyflog yn ddibynol ar gynnydd.

Beth ydi'r gofynion sylfaenol?

Bydd rhaid i ymgeiswyr gyrraedd y gofynion sylfaenol isod:

  • Eich bod yn meddu ar (neu yn debygol) o ennill gradd  dosbarth 2:1 neu uwch. Fe all eich gradd fod mewn unrhyw faes. Fe rydych yn gymwys i ymgeisio pryd bynnag y gwnaethoch chi raddio.
  • Eich bod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg
  • Eich bod yn meddu ar TGAU Gradd C neu uwch mewn Mathemateg, Cymraeg, Saesneg a Gwyddoniaeth
  • Eich bod wir eisiau gweithio mewn llywodraeth leol
  • Eich bod wedi dangos parodrwydd i arwain eraill e.e. mewn sefyllfa addysgiadol (ysgol, coleg, prifysgol), chwaraeon, gymdeithasol, gymunedol neu waith.

Cwestiynau Cyffredinol

1. Oes angen profiad yn y maes penodol cyn gallu ymgeisio am y swydd?

Nac oes, nid oes angen profiad blaenorol ond bydd angen i ti ddangos parodrwydd i ddatblygu.

2. Sut ydw i’n ymgeisio?

Mae’n bosib ymgeisio am y swydd drwy wefan Cyngor Gwynedd.

Bydd y broses ymgeisio’n agor yn fuan!

3. A oes angen i mi fod â gradd benodol er mwyn gallu ymgeisio?

Nac oes, nid oes angen gradd benodol arnat, ond mae’n rhaid i ti fod gen ti radd 2:1 neu uwch.

4. Beth yw hyd y cynllun?

Bydd hyd y Cynllun yn dibynnu ar hyd y cymhwyster y byddi di’n ei ddilyn.

5. A oes sicrwydd swydd ar ddiwedd y Cynllun?

Bydd pob ymdrech posibl yn cael ei wneud i sicrhau bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael pob cyfle posib i dderbyn swydd wedi’r Cynllun.

Ers i’r Cynllun ddechrau, mae’r Cyngor yn falch o ddweud bod y rhan fwyaf o’r ymgeiswyr llwyddiannus wedi derbyn swydd barhaol yn y Cyngor ar ddiwedd y Cynllun.

6. Pa gefnogaeth fydd ar gael i mi yn ystod y cynllun?

Bydd cefnogaeth lawn yn cael ei gynnig i’r ymgeisydd llwyddiannus drwy gydol y cynllun – yn ystod y lleoliadau a thra’n astudio’r cymhwyster.

7. Rwyf wedi ymgeisio am y swydd o’r blaen ond heb fod yn llwyddiannus, ga’ i ymgeisio eto eleni?

Wrth gwrs! Os wyt ti’n cyrraedd gofynion y swydd yna mae croeso i ti ymgeisio eto hyd yn oed os nad oeddet ti’n llwyddiannus y tro cyntaf.

8. Beth yw’r broses ymgeisio?

1. Gwneud cais ar-lein

2. Byddwn yn tynnu rhestr fer

3. Canolfan asesu

4. Cyfweliad ffurfiol

5. Penodi

 


Cofrestru dy ddiddordeb

Beth bynnag yw eich diddordeb, mae posib cofrestru i fod ar ein rhestr e-bost i dderbyn mwy o wybodaeth am ddatblygiadau neu gyfleoedd yn y dyfodol.

Mi liciwn i dderbyn e-byst