Cynllun Rheolwyr Yfory

Cynllun ar gyfer Hyfforddeion Rheoli Graddedig y Cyngor

Mae’r Cynllun Rheolwyr Yfory yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd gyda gradd (neu gyfwerth neu uwch) i gael datblygu gyrfa fel Rheolwr yng Nghyngor Gwynedd.

Os ydych chi wedi meddwl erioed y buasech yn hoffi gweithio i lywodraeth leol, mae’r Cynllun Rheolwyr Yfory yn gyfle i chi wneud hyn.

Dilynwch blog dwy sydd yn dilyn y cwrs ar hyn o bryd i gael blas o'r cwrs

Gwyliwch y fideo yma i gael mwy o wybodaeth:

 

 

Pwrpas y Cynllun

Pwrpas y Cynllun Rheolwyr Yfory yw datblygu rheolwyr newydd o’r safon uchaf bosib i ymgymryd â swyddi rheoli allweddol o fewn y Cyngor. Mae’r cynllun yn rhoi'r cyfle i reolwyr y dyfodol gael y profiadau, rhwydweithiau a chymwysterau sydd eu hangen i roi sylfaen cadarn i gael cychwyn gyrfa arwain a rheoli.

Mae’r Cyngor yn falch bod rhan fwyaf o’r ymgeiswyr llwyddiannus wedi cael swydd barhaol yn y Cyngor ar ddiwedd y Cynllun, a rhan helaeth mewn swydd arwain neu reoli erbyn hyn. 

Trosolwg o’r Cynllun

 • Bydd y cynllun yn ddwy flynedd o hyd
 • Yn ystod y ddwy flynedd bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn bod cefnogaeth ac adnodd posib i ennill cymhwyster proffesiynol lefel uwch.
 • Bydd yr hyfforddai yn cael profiad o weithio o fewn adrannau amrywiol ac yn cyfrannu at waith rheolaethol dan arolygaeth mewn amrediad o Wasanaethau ar draws y sir.
 • Bydd cyfle i gael profiadau gwerthfawr tu hwnt i’r arferol, fydd yn cyfarch yr elfennau gwleidyddol, strategol, gweithredol a gwaith rheng flaen sydd y rhannau annatod o swyddogaeth y cyngor.
 • Bydd cefnogaeth ac adolygiadau parhaus yn digwydd drwy gydol y ddwy flynedd i sicrhau bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael y gorau o’r cynllun.

Wrth fanteisio ar yr uchod, bydd y darpar reolwr yn datblygu’r hyder, sgiliau a dealltwriaeth o’r ymddygiadau hanfodol y bydd eu hangen i fod yn reolwr effeithiol yng Nghyngor Gwynedd.

Pecyn Gwybodaeth

Cyflog

Y raddfa gyflog fydd £23,112 - £25,463 (Graddfa S2).

Bydd yr union bwynt cyflog yn ddibynol ar gynnydd.

Bydd hyd at 2 swydd ar gael.

Beth ydi’r gofynion sylfaenol?

Bydd rhaid i ymgeiswyr gyrraedd y gofynion sylfaenol isod:

 

 • Eich bod yn meddu ar (neu yn debygol) o ennill gradd  dosbarth 2:1 neu uwch. Fe all eich gradd fod mewn unrhyw faes. Fe rydych yn gymwys i ymgeisio pryd bynnag y gwnaethoch chi raddio.
 • Eich bod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg
 • Eich bod yn meddu ar TGAU Gradd C neu uwch mewn Mathemateg, Cymraeg, Saesneg a Gwyddoniaeth
 • Eich bod wir eisiau gweithio mewn llywodraeth leol
 • Eich bod wedi dangos parodrwydd i arwain eraill e.e. mewn sefyllfa addysgiadol (ysgol, coleg, prifysgol), chwaraeon, gymdeithasol, gymunedol neu waith.

Cymhwyster CMI

 • Bydd yr hyfforddeion rheoli yn astudio cymhwyster lefel 7 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth drwy’r CMI yn y Ganolfan Reolaeth ym Mangor.
 • Mae’r cymhwyster yn cael ei gydnabod ym maes Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar draws y byd.
 • Mae lefel y cymhwyster yn gyfwerth â gradd meistr.
 • Bydd y cymhwyster yn cael ei ddarparu drwy gyfuniad o sesiynau wyneb i wyneb, rhwydweithio, webinars a digwyddiadau rhanbarthol.

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau Cyffredinol

1: Dwi erioed wedi rheoli o’r blaen, ydw i angen y profiad yma cyn gallu ymgeisio am y swydd?

Na - nid oes angen profiad blaenorol o reoli.

2: Sut ydw i’n ymgeisio?

Mae’n bosib ymgeisio am y swydd yma!

*Cadwa lygaid allan am y dyddiad agor ar gyfer ymgeisio!

3: A oes angen i mi fod â gradd benodol er mwyn gallu ymgeisio?

Na, nid oes angen gradd benodol ond rhaid bod wedi derbyn gradd 2:1 neu uwch.

4: Beth yw hyd y cynllun?

2 flynedd.

5: Beth yw’r cymhwyster?

Eleni, mae’r hyfforddai yn dilyn cwrs CMI Lefel 7 mewn Rheolaeth Strategol ac Arweinyddiaeth (Strategic Management and Leadership) ym Mhrifysgol Bangor. Mae’r cymhwyster yn derbyn cydnabyddiaeth lefel meistr.

6: A oes sicrwydd swydd ar ddiwedd y Cynllun?

Bydd pob ymdrech posib yn cael ei wneud i sicrhau bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael pob cyfle posib i gael swydd wedi’r Cynllun.

Mae’r Cyngor yn falch bod rhan fwyaf o’r ymgeiswyr llwyddiannus wedi cael swydd barhaol yn y Cyngor ar ddiwedd y Cynllun a rhan helaeth mewn swydd arwain neu reoli erbyn hyn.

7: Beth os nad ydw i’n mwynhau’r cynllun ac am roi’r gorau iddo?

Os y byddi’n ymgeisydd llwyddiannus bydd cytundeb i’w harwyddo gyda thelerau penodol wedi ei hamlygu ynddi ar hyn.

8: Pa gefnogaeth fydd ar gael i mi yn ystod y cynllun?

Bydd cefnogaeth lawn yn cael ei gynnig i’r ymgeisydd llwyddiannus drwy gydol y cynllun – yn ystod y lleoliadau a gyda’r gwaith cymhwyster.

9: Rwyf wedi ymgeisio am y swydd o’r blaen ond heb fod yn llwyddiannus, a fyddai’n bosib i mi ymgeisio eto y flwyddyn nesaf?

Wrth gwrs, os wyt yn cyrraedd gofynion y swydd yna mae modd ymgeisio eto os nad oeddet yn llwyddiannus y tro cyntaf.

10: Beth yw’r broses ymgeisio?

1: Gwneud cais ar-lein – tynnu rhestr fer

2: Canolfan asesu

3: Cyfweliad ffurfiol

4: Penodi

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Alun Lloyd Williams ar (01286) 679 599