Cynllun Arbenigwyr Yfory 2018

Cynllun ar gyfer Hyfforddeion Graddedig y Cyngor

Mae’r Cynllun Arbenigwyr Yfory yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd gyda gradd (neu gyfwerth neu uwch) i gael datblygu gyrfa fel arbenigwr yng Nghyngor Gwynedd.

Os ydych chi wedi meddwl erioed y buasech yn hoffi gweithio i lywodraeth leol, mae’r Cynllun Arbenigwyr Yfory yn gyfle i chi wneud hyn.

 

 Dilynwch blog un sydd yn dilyn y cwrs ar hyn o bryd i gael blas o'r cwrs

Gwyliwch y fideo yma i gael mwy o wybodaeth:

 

Pwrpas y Cynllun

Pwrpas y Cynllun Arbenigwyr Yfory yw datblygu arbenigwyr o’r safon uchaf bosib i ymgymryd â swyddi arbenigol allweddol o fewn y Cyngor. Mae’r cynllun yn rhoi'r cyfle i arbenigwyr y dyfodol gael y profiadau, rhwydweithiau a chymwysterau sydd eu hangen i roi sylfaen cadarn i chi gael cychwyn eich gyrfa yn y Cyngor.

Trosolwg o'r Cynllun

 • Bydd y cynllun yn dair blynedd o hyd
 • Yn ystod y tair blynedd bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn bob cefnogaeth ac adnodd posib i ennill cymhwyster proffesiynol lefel uwch.
 • Bydd yr hyfforddai yn cael profiad o weithio o fewn adrannau amrywiol ac yn cyfrannu at waith dydd i ddydd mewn amrediad o Wasanaethau
 • Bydd cyfle i gael profiadau gwerthfawr tu hwnt i’r arferol, fydd yn cyfarch yr elfennau gwleidyddol, strategol, gweithredol a gwaith rheng flaen sydd y rhannau annatod o swyddogaeth y cyngor.
 • Bydd cefnogaeth ac adolygiadau parhaus yn digwydd drwy gydol y tair blynedd i sicrhau bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael y gorau o’r cynllun
 • Wrth fanteisio ar yr uchod, byddwch yn datblygu’r hyder, sgiliau a dealltwriaeth a’r ymddygiadau hanfodol y bydd eu hangen i fod yn arbenigwr effeithiol yng Nghyngor Gwynedd.

Pecyn Gwybodaeth

Cyflog

Y raddfa gyflog fydd £23,112 - £25,463(Graddfa S2) 

Bydd yr union bwynt cyflog yn ddibynol ar gynnydd.

Bydd hyd at 2 swydd ar gael.

Gofynion Sylfaenol

Bydd rhaid i ymgeiswyr gyrraedd y gofynion sylfaenol isod:

 •  gradd  dosbarth 2:1 neu uwch (neu'n debygol o gael). Fe ddylai eich gradd fod mewn pwnc sydd yn berthnasol i’r maes. Fe rydych yn gymwys i ymgeisio pryd bynnag y gwnaethoch chi raddio.
 • Eich bod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg
 • Eich bod yn meddu ar TGAU Gradd C neu uwch mewn Mathemateg, Cymraeg, Saesneg a Gwyddoniaeth
 • Eich bod wir eisiau gweithio mewn llywodraeth leol
 • Eich bod wedi dangos parodrwydd i ddatblygu yn y maes gwybodaeth e.e. mewn sefyllfa addysgiadol (ysgol, coleg, prifysgol), gymdeithasol, gymunedol

Cymhwyster

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn astudio i gwblhau Gradd Meistr LLM mewn ‘Information Rights Law and Practice’.

 

 • Bydd y cwrs yn 3 blynedd
 • Byddwch yn cwblhau y Gradd meistr drwy Brifysgol Northumbria sydd yn cael ei chydnabod fel un o’r rhai blaenllaw o ran dysgu’r gyfraith a chyfraith gwybodaeth ym Mhrydain
 • Bydd y cymhwyster yn cael ei gynnig trwy gyfrwng dulliau dysgu o bell a dyddiau agored. Bydd angen teithio yn rheolaidd.
 • Yn anffodus nid yw’r cymhwyster ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg

 

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y Prifysgol Northumbria.

Cwestiynau Cyffredinol

1: Dwi erioed wedi arbenigo yn y maes gwybodaeth o’r blaen, ydw i angen y profiad yma cyn gallu ymgeisio am y swydd?

Na - nid oes angen profiad blaenorol o reoli.

 

2: Sut ydw i’n ymgeisio?

Mae’n bosib ymgeisio am y swydd yma!

*Cadwa lygaid allan am y dyddiad agor ar gyfer ymgeisio!

 

3: A oes angen i mi fod â gradd benodol er mwyn gallu ymgeisio?

Na, nid oes angen gradd benodol ond rhaid bod wedi derbyn gradd 2:1 neu uwch.

 

4: Beth yw hyd y cynllun?

3 blynedd.

 

5: Beth yw’r cymhwyster?

Eleni, mae’r hyfforddai yn dilyn cwrs gwblhau Gradd Meistr LLM mewn ‘Information Rights Law and Practice’.

 

6: A oes sicrwydd swydd ar ddiwedd y Cynllun?

Bydd pob ymdrech posib yn cael ei wneud i sicrhau bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael pob cyfle posib i gael swydd wedi’r Cynllun.

Mae’r Cyngor yn falch bod rhan fwyaf o’r ymgeiswyr llwyddiannus wedi cael swydd barhaol yn y Cyngor ar ddiwedd y Cynllun a rhan helaeth mewn swydd arwain neu reoli erbyn hyn.

 

7: Beth os nad ydw i’n mwynhau’r cynllun ac am roi’r gorau iddo?

Os y byddi’n ymgeisydd llwyddiannus bydd cytundeb i’w harwyddo gyda thelerau penodol wedi ei hamlygu ynddi ar hyn.

 

8: Pa gefnogaeth fydd ar gael i mi yn ystod y cynllun?

Bydd cefnogaeth lawn yn cael ei gynnig i’r ymgeisydd llwyddiannus drwy gydol y cynllun – yn ystod y lleoliadau a gyda’r gwaith cymhwyster.

 

9: Rwyf wedi ymgeisio am y swydd o’r blaen ond heb fod yn llwyddiannus, a fyddai’n bosib i mi ymgeisio eto y flwyddyn nesaf?

Wrth gwrs, os wyt yn cyrraedd gofynion y swydd yna mae modd ymgeisio eto os nad oeddet yn llwyddiannus y tro cyntaf.

 

10: Beth yw’r broses ymgeisio?

1: Gwneud cais ar-lein – tynnu rhestr fer

2: Canolfan asesu

3: Cyfweliad ffurfiol

4: Penodi

 

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Alun Lloyd Williams ar (01286) 679 599