Cymorth i gael gwaith

Mae sawl cynllun ar gael i helpu pobl ddod o hyd i waith yng Ngwynedd.

Mae’r cynllun OPUS yn cael ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru, sy'n ceisio helpu pobl sy'n ddi-waith, i ddod dros y rhwystrau sydd yn eu hatal rhag dod o hyd waith. 

OPUS - Sut gallai Opus eich helpu chi:

Gall OPUS eich helpu os ydych yn: 

 • ddi-waith ers 12 mis neu fwy
 • dros 25
 • ddim mewn hyfforddiant
 • ddim mewn addysg
 • yn byw yng Ngwynedd, Conwy, Sir Ddinbych neu Sir Fôn

Gall OPUS eich helpu trwy:

 • ddatblygu eich hyder
 • gynnig cyfleoedd hyfforddiant i wella sgiliau
 • chwilio am waith gwirfoddol i gael profiad gwaith ymarferol
 • greu CV
 • ddatblygu sgiliau cyfweliad
 • chwilio am waith
 • costau teithio
 • dillad (cyfweliadau/ hyfforddiant/ swydd)
 • gwersi TG sylfaenol
 • gwersi Cymraeg
 • modiwlau hyder/ cymdeithasol
 • hyfforddiant penodol

 

Mwy o wybodaeth:

Cysylltu â ni:

Mae'r cynllun ADTRAC yn ysbrydoli datblygiad ymhlith pobl ifanc ddi-waith rhwng 16 a 24 oed yng Ngogledd Cymru.

ADTRAC

Rydyn ni’n cynnig:

 • Cefnogaeth lawn un-i- un;
 • Cynlluniau gweithredu personol i ti eu dilyn;
 • Help i fagu hyder ac i oresgyn pethau sy’n dy rwystro rhag symud ymlaen;
 • Help ym maes lles, yn cynnwys cyfle i fanteisio ar ddarpariaeth Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i rai sydd ag anghenion iechyd meddwl ysgafn/cymedrol;
 • Cyfle i gael hyfforddiant a fydd yn fodd i ti gyrraedd dy nod;
 • Cefnogaeth a fydd yn dy baratoi i weithio ac yn cynnwys amryw o gyfleoedd i gyrraedd dy nod.

Gallwn dy helpu os wyt ti:

 • Rhwng 16 a 24 oed, ddim yn derbyn addysg na hyfforddiant, neu’n ddi-waith;
 • Yn byw yng Ngogledd Cymru (ond ddim mewn ardal Cymunedau’n Gyntaf);
 • Yn wynebu problemau sy’n dy rwystro rhag mynd ymlaen i gael addysg, swydd neu hyfforddiant.

Mwy o wybodaeth:


Cysylltu â ni:

 

Mae'r cynllun Cymunedau Am Waith wedi ei sefydlu yn benodol ar gyfer pobl ifanc mewn ardaloedd penodol i'w helpu i baratoi ar gyfer y byd gwaith:

Cymunedau Am Waith - Ydw i'n gymwys?

Mae'r rhaglen yn targedu oedolion di-waith tymor hir, oedolion economaidd anweithgar, a phobl 16-24 oed nad ydynt mewn cyflogaeth addysg neu hyfforddiant, sydd yn byw yn:

 • Wardiau Peblig a Cadnant yng Nghaernarfon
 • Maesgeirchen ym Mangor
 • Talysarn Fron a Carmel

Gall Cymunedau am Waith eich helpu trwy:

 • gynnig arweiniad i ddarganfod hyfforddiant neu waith
 • rhoi cyngor am arian i gael grantiau a budd-daliadau
 • chwilio am swyddi 

Mwy o wybodaeth:

Cysylltu â ni:

 

Gwybodaeth bellach:

(Gwefan Llywodraeth Cymru)