Cefnogaeth i waith

Mae Gwaith Gwynedd yma i'ch helpu chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod sydd:

 • mewn tlodi neu
 • mewn perygl o dlodi ac
 • eisiau help i gael gwaith neu
 • symud ymlaen yn y gwaith.

Mae Gwaith Gwynedd yn cynnig:

 • cyngor ac arweiniad cyfeillgar,
 • cefnogaeth un i un, a
 • mentora i helpu unigolion i ddatblygu eu sgiliau,
 • dod o hyd i hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth.

Os ydych yn chwilio am swydd, yn chwilio am staff neu eisiau dysgu am gyfleoedd yn eich ardal leol, ymunwch gyda’n hysbysfwrdd swyddi ar facebook

Mae cymorth ar gael i unrhyw un sydd angen arweiniad gyda chyflogaeth. Gallwn hefyd gefnogi trwy fynd i’r afael â rhwystrau cymhleth unigolion, boed yn iechyd meddwl a lles, tai neu os nad yw rhywun yn gwybod ble i ddechrau.

 

Pa gefnogaeth sydd ar gael?

 • Codi hyder
 • Mentora 1:1 
 • Profiad gwaith
 • Paratoi cyfweliadau
 • Cyfleoedd gwirfoddoli
 • Help i ddatblygu sgiliau
 • Help i greu neu ddiweddaru CV
 • Creu Cynllun Datblygu Personol
 • Cefnogaeth gyda rhwystrau i waith
 • Mynediad am ddim i hyfforddiant galwadigaethol

 

Cefnogaeth ar gyfer busnesau

Mae’r gefnogaeth yma hefyd yn ymestyn tuag at fusnesau lleol ar gyfer recriwtio. Mae Gwaith Gwynedd yn gallu cefnogi eich busnes drwy

 • hysbysu eich cyfleon am swyddi ar y cyfryngau cymdeithasol,
 • rhannu eich cyfleon i fentoriaid profiadol i basio ymlaen i’w cleientiaid
 • cynnig cyfle i chi gyflwyno eich busnes yn ystod ffair swyddi rhithiol i gyfarfod ymgeiswyr potensial  

Os ydych yn teimlo byddai’r gwasanaethau yma yn fuddiol i’ch busnes, cysylltwch efo ni drwy:

Gwaithgwynedd@gwynedd.llyw.cymru neu 01286 679211.

 

Prosiectau Gwaith Gwynedd 

Cynllun ADTRAC

Mae ADTRAC yn gynllun i helpu pobl ifanc di-waith rhwng 16 a 24 mlwydd oed yng Ngogledd Cymru sy'n cynnig:

 • cefnogaeth 1 i 1
 • cynlluniau camau nesaf personol 
 • help i fagu hyder a dod dros rwystrau
 • helpu lles ac iechyd meddwl
 • hyfforddiant

Gallwn helpu os wyt ti:

 • rhwng 16 a 25 oed
 • ddim mewn addysg / hyfforddiant ac yn ddi-waith
 • yn byw yng Ngogledd Cymru
 • yn wynebu problemau sy'n dy stopio rhag cael addysg, swydd neu hyfforddiant.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ar:

Ffôn: 01286 679 600
E-bost: TimADTRAC@gwynedd.llyw.cymru 

Cymunedau am Waith

Mae cynllun Cymunedau am Waith yn helpu paratoi pobl ifanc mewn ardaloedd penodol ar gyfer byd gwaith. Os ydych chi'n oedolyn di-waith sy'n byw yn

 • un o wardiau Peblig neu Cadnant yn Nghaernarfon
 • Maesgeirchen, Bangor
 • Talysarn, Fron a Charmel

gall y cynllun hwn eich helpu gan:

 • eich helpu i ddod o hyd i waith neu hyfforddiant
 • rhoi cyngor am arian i gael grantiau a budd-daliadau
 • eich helpu i chwilio am swyddi.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ar:

Ffôn: 01248 652436 neu
          01286 674698
E-bost: cymunedauamwaith@gwynedd.llyw.cymru 

Cymunedau am Waith a Mwy

Mae Cymunedau am Waith a Mwy (CaW+) ar gael i bawb yng Ngwynedd sy'n chwilio am waith, neu sydd ar incwm isel ac eisiau gwella ei cyfleoedd gwaith, drwy’r gefnogaeth sydd ar gael o fewn Gwaith Gwynedd (gweler uchod). 

Llwybr Cyflogaeth

Mae cyflogadwyedd yn derm ymbarel am yr holl bethau sy'n cynyddu siawns pobl o gael swydd neu symud ymlaen mewn gyrfa. Mae rhai pobl yn gweld hyn yn anoddach nag eraill. 

Mae Gwaith Gwynedd yn cydweithio gyda phartneriaid i helpu'r bobl hyn i symud ar hyd 'Llwybr Cyflogadwyedd'. 

Mae'r Llwybr Cyflogadwyedd yn nodi'r camau cymorth y gallai unigolyn eu cymryd i sicrhau cael eu cyflogi. Mae'r Llwybr yn cefnogi pobl sy'n ddi-waith; sydd â rhwystr i gyflogaeth, ac sydd gan botensial i symud i gyflogaeth gynaliadwy neu hunangyflogaeth. Gall gyfranogwyr dderbyn cefnogaeth ar bob cam os oes angen, neu ddechrau eu taith nes ymlaen yn y llwybr.

 

Cysylltu â ni:

Ffôn: 01286 679211
E-bost: GwaithGwynedd@gwynedd.llyw.cymru