Ai prentisiaeth yw'r cam nesaf i ti?

Mae prentisiaeth yn gyfle i ti ddatblygu dy yrfa drwy weithio gyda pobl profiadol, derbyn cymwysterau a chael cyflog yr un pryd!

Does dim swyddi prentis yn cael eu hysbysebu ar hyn o bryd, ond cadw lygaid am gyfleoedd yn fuan. 

 

 

Pwy all fod yn Brentis?

Gall unrhyw un wneud cais am brentisiaeth os ydynt yn ateb y gofynion isod:

 • 16+ mlwydd oed
 • Yn gymwys i weithio yng Nghymru
 • Ddim mewn addysg llawn amser yn barod

Pa lefel prentisiaeth fyddai'n addas i mi?

Mae’r lefel prentisiaeth byddi’n ei ddewis yn ddibynnol ar dy sgiliau a chymwysterau presennol. Cymer olwg ar y tabl isod i weld pa lefelau sydd ar gael!

 

Teitl

Lefel

 Yn gyfwerth â

Hyfforddeiaeth

Lefel 1

TGAU D - G

Prentisiaeth Sylfaen

Lefel 2

TGAU A* - C

Prentisiaeth

Lefel 3

Lefel A

Prentisiaeth Uwch

Lefel 4 a Lefel 5

HNC / HND / Gradd Sylfaen

Prentisiaeth Gradd

Lefel 6 a Lefel 7

Gradd / Gradd Meistr

 

Beth yw’r manteision o ddilyn prentisiaeth?

Mae llawer o fuddiannau i’w cael wrth i ti ddilyn llwybr prentisiaeth:

 • Ennill cyflog wrth ddysgu
 • Derbyn cefnogaeth a chymorth profiadol
 • Cwblhau cymwysterau o werth
 • Datblygu llwybrau gyrfa clir

Yn ogystal â hyn mae llawer o fuddiannau i’w cael wrth weithio i Gyngor Gwynedd:

 • Byddi’n gweithio mewn awyrgylch Gymreig.
 • Bydd cyfle i ti fod yn rhan o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
 • Bydd gen ti 24.5 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 8 diwrnod o wyliau banc / gwyliau cyhoeddus.
 • Byddi’n rhan o'n Cynllun Oriau Ystwyth.
 • Byddi’n elwa o ystod eang o gyfleoedd hyfforddi a datblygu mewnol ac allanol.

Beth yw cyflog prentis?

Bydd y prentis yn derbyn cyflog sy’n  unol â’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol.

Cyflog prentis
Prentis (oed) Graddfa / awr Cyflog / flwyddyn
 O dan 18  £4.55  £8,778.22
 18 - 20  £6.45  £12,443.86
 21 - 24  £8.20  £15,820.10
 25+  £8.72  £16,823.32

 

Cwestiynau cyffredin eraill

Beth ydi’r gofynion sylfaenol?
Bydd gofynion sylfaenol y swydd yn ddibynnol ar lefel y Brentisiaeth. Bydd rhain wedi eu hamlinellu yn Manylion Person y Swydd.


Oes yna gyfyngiad o ran oedran?
Nac oes, ond mae pobl ifanc rhwng 16 i 19 oed yn cael blaenoriaeth.

 

Beth fydd hyd y brentisiaeth?
Mae prentisiaeth yn cymryd rhwng 12 a 36 mis i gwblhau, yn dibynnu ar y gofynion penodol y cymwysterau a lleoliadau.

 

Ble fydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal?
Cewch eich rhyddhau o’r gwaith, i astudio mewn Coleg neu Brifysgol neu byddwch yn dilyn rhaglen dysgu o bell, os yw'r ddarpariaeth yn y gweithle yn unig.


Fel prentis, pa gymhwyster fydda i yn ei ddilyn?
Bydd hyn yn dibynnu ar y brentisiaeth byddi di’n ei ddewis. Mae fframweithiau Prentisiaethau yn cynnwys cymwysterau o bob lefel.

 

  

Cofrestru dy ddiddordeb

Beth bynnag yw dy faes diddordeb, mae posib cofrestru i fod ar ein rhestr e-bost i dderbyn mwy o wybodaeth yn y dyfodol ar ddatblygiadau neu gyfleoedd.

Mi liciwn i dderbyn e-byst

 

Cysylltu â ni

Os oes ganddoch chi ymholiad, e-bostiwch prentisiaethau@gwynedd.llyw.cymru

Neu, am sgwrs anffurfiol, ffoniwch 01286 679 599.

A chofiwch ein dilyn ni ar Instagram!