Ai prentisiaeth yw'r cam nesaf i chi?

Gwnewch y dewis doeth, dewiswch brentisiaeth yng Nghyngor Gwynedd.

Mae prentisiaeth yn gyfle i chi ddatblygu eich gyrfa drwy weithio gyda phobl brofiadol, derbyn cymwysterau a chael cyflog yr un pryd!

Newyddlen Prentisiaethau 2021 

 

Pwy all fod yn Brentis?

Gall unrhyw un wneud cais am brentisiaeth os ydynt yn ateb y gofynion isod:

 • 16+ mlwydd oed

 • Yn gymwys i weithio yng Nghymru

 • Ddim mewn addysg llawn amser yn barod

Pa brentisiaeth fyddai yn addas i fi?

Mae’r lefel prentisiaeth byddwch yn ei ddewis yn ddibynnol ar eich sgiliau a chymwysterau presennol. Cymerwch olwg ar y tabl isod i weld pa lefelau sydd ar gael!

 

Teitl

Lefel

 Yn gyfwerth â

Hyfforddeiaeth

Lefel 1

TGAU D - G

Prentisiaeth Sylfaen

Lefel 2

TGAU A* - C

Prentisiaeth

Lefel 3

Lefel A

Prentisiaeth Uwch

Lefel 4 a Lefel 5

HNC / HND / Gradd Sylfaen

Prentisiaeth Gradd

Lefel 6 a Lefel 7

Gradd / Gradd Meistr

 

Beth yw’r manteision o ddilyn prentisiaeth?

Mae llawer o fuddiannau i’w cael wrth i chi ddilyn llwybr prentisiaeth:

 • Ennill cyflog wrth ddysgu

 • Derbyn cefnogaeth a chymorth profiadol

 • Cwblhau cymwysterau o werth

 • Datblygu llwybrau gyrfa clir

Yn ogystal â hyn mae llawer o fuddiannau i’w cael wrth weithio i Gyngor Gwynedd:

 • Gweithio mewn awyrgylch Gymreig.

 • Bydd cyfle i chi fod yn rhan o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

 • Bydd gennych chi 24.5 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 8 diwrnod o wyliau banc / gwyliau cyhoeddus.

 • Byddwch chi’n rhan o'n Cynllun Oriau Ystwyth.

 • Byddwch chi’n elwa o ystod eang o gyfleoedd hyfforddi a datblygu mewnol ac allanol.

Beth yw cyflog prentis?

Bydd y prentis yn derbyn cyflog sy’n  unol â’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol.

Cyflog prentis

Prentis (oed) Graddfa / awr Cyflog / flwyddyn
 O dan 18

 £4.55

 £8,778.22

 18 - 20

 £6.45

 £12,443.86

 21 - 24

 £8.20

 £15,820.10

 25+

 £8.72

 £16,823.32

 

Cwestiynau cyffredin eraill

Beth ydi’r gofynion sylfaenol?

 • Bydd gofynion sylfaenol y swydd yn ddibynnol ar lefel y Brentisiaeth. Bydd rhain wedi eu hamlinellu yn Manylion Person y Swydd.

Oes yna gyfyngiad o ran oedran?

 • Nac oes, ond mae pobl ifanc rhwng 16 i 19 oed yn cael blaenoriaeth.

Beth fydd hyd y brentisiaeth?

 • Mae prentisiaeth yn cymryd rhwng 12 a 36 mis i gwblhau, yn dibynnu ar y gofynion penodol y cymwysterau a lleoliadau.

Ble fydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal?

 • Cewch eich rhyddhau o’r gwaith, i astudio mewn Coleg neu Brifysgol neu byddwch yn dilyn rhaglen dysgu o bell, os yw'r ddarpariaeth yn y gweithle yn unig.


Fel prentis, pa gymhwyster fydda i yn ei ddilyn?

 • Bydd hyn yn dibynnu ar y brentisiaeth byddech chi’n ei ddewis. Mae fframweithiau Prentisiaethau yn cynnwys cymwysterau o bob lefel.

  

Cofrestrwch eich diddordeb

·       Beth bynnag yw eich maes diddordeb, mae posib cofrestru i fod ar ein rhestr e-bost i dderbyn mwy o wybodaeth yn y dyfodol ar ddatblygiadau neu gyfleoedd.

Mi liciwn i dderbyn e-byst

 

·       Cysylltwch â ni

Os oes ganddoch chi ymholiad, e-bostiwch prentisiaethau@gwynedd.llyw.cymru

Neu, am sgwrs anffurfiol, ffoniwch 01286 679 599.

A chofiwch ein dilyn ni ar Instagram!