Ai prentisiaeth yw'r cam nesaf i chi?

Gwnewch y dewis doeth, dewiswch brentisiaeth yng Nghyngor Gwynedd.

Mae prentisiaeth yn gyfle i chi ddatblygu eich gyrfa drwy weithio gyda phobl brofiadol, derbyn cymwysterau a chael cyflog yr un pryd!

Prentis Anableddau Dysgu Cartrefi Preswyl

Pecyn Gwybodaeth    Canllawiau gwneud cais       Ymgeisiwch yma!


Prentis Anableddau Dysgu Cefnogi Gwasanaeth

Pecyn Gwybodaeth    Canllawiau gwneud cais       Ymgeisiwch yma!Prentis Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata 

Pecyn Gwybodaeth    Canllawiau gwneud cais       Ymgeisiwch yma! 

Close

 

Newyddlen Prentisiaethau 2021 

 

Pwy all fod yn Brentis?

Gall unrhyw un wneud cais am brentisiaeth os ydynt yn ateb y gofynion isod:

 • 16+ mlwydd oed

 • Yn gymwys i weithio yng Nghymru

 • Ddim mewn addysg llawn amser yn barod

Pa brentisiaeth fyddai yn addas i fi?

Mae’r lefel prentisiaeth byddwch yn ei ddewis yn ddibynnol ar eich sgiliau a chymwysterau presennol. Cymerwch olwg ar y tabl isod i weld pa lefelau sydd ar gael!

 

Teitl

Lefel

 Yn gyfwerth â

Hyfforddeiaeth

Lefel 1

TGAU D - G

Prentisiaeth Sylfaen

Lefel 2

TGAU A* - C

Prentisiaeth

Lefel 3

Lefel A

Prentisiaeth Uwch

Lefel 4 a Lefel 5

HNC / HND / Gradd Sylfaen

Prentisiaeth Gradd

Lefel 6 a Lefel 7

Gradd / Gradd Meistr

 

Beth yw’r manteision o ddilyn prentisiaeth?

Mae llawer o fuddiannau i’w cael wrth i chi ddilyn llwybr prentisiaeth:

 • Ennill cyflog wrth ddysgu

 • Derbyn cefnogaeth a chymorth profiadol

 • Cwblhau cymwysterau o werth

 • Datblygu llwybrau gyrfa clir

Yn ogystal â hyn mae llawer o fuddiannau i’w cael wrth weithio i Gyngor Gwynedd:

 • Gweithio mewn awyrgylch Gymreig.

 • Bydd cyfle i chi fod yn rhan o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

 • Bydd gennych chi 24.5 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 8 diwrnod o wyliau banc / gwyliau cyhoeddus.

 • Byddwch chi’n rhan o'n Cynllun Oriau Ystwyth.

 • Byddwch chi’n elwa o ystod eang o gyfleoedd hyfforddi a datblygu mewnol ac allanol.

Beth yw cyflog prentis?

Bydd y prentis yn derbyn cyflog sy’n  unol â’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol.

Cyflog prentis

Prentis (oed) Graddfa / awr Cyflog / flwyddyn
 O dan 18

 £4.55

 £8,778.22

 18 - 20

 £6.45

 £12,443.86

 21 - 24

 £8.20

 £15,820.10

 25+

 £8.72

 £16,823.32

 

Cwestiynau cyffredin eraill

Beth ydi’r gofynion sylfaenol?

 • Bydd gofynion sylfaenol y swydd yn ddibynnol ar lefel y Brentisiaeth. Bydd rhain wedi eu hamlinellu yn Manylion Person y Swydd.

Oes yna gyfyngiad o ran oedran?

 • Nac oes, ond mae pobl ifanc rhwng 16 i 19 oed yn cael blaenoriaeth.

Beth fydd hyd y brentisiaeth?

 • Mae prentisiaeth yn cymryd rhwng 12 a 36 mis i gwblhau, yn dibynnu ar y gofynion penodol y cymwysterau a lleoliadau.

Ble fydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal?

 • Cewch eich rhyddhau o’r gwaith, i astudio mewn Coleg neu Brifysgol neu byddwch yn dilyn rhaglen dysgu o bell, os yw'r ddarpariaeth yn y gweithle yn unig.


Fel prentis, pa gymhwyster fydda i yn ei ddilyn?

 • Bydd hyn yn dibynnu ar y brentisiaeth byddech chi’n ei ddewis. Mae fframweithiau Prentisiaethau yn cynnwys cymwysterau o bob lefel.

  

Cofrestrwch eich diddordeb

·       Beth bynnag yw eich maes diddordeb, mae posib cofrestru i fod ar ein rhestr e-bost i dderbyn mwy o wybodaeth yn y dyfodol ar ddatblygiadau neu gyfleoedd.

Mi liciwn i dderbyn e-byst

 

·       Cysylltwch â ni

Os oes ganddoch chi ymholiad, e-bostiwch prentisiaethau@gwynedd.llyw.cymru

Neu, am sgwrs anffurfiol, ffoniwch 01286 679 599.

A chofiwch ein dilyn ni ar Instagram!