Sylwadau Cynllun Adnau

Mae’r Gofrestr Sylwadau yma yn cynnwys copi wedi ei olygu o’r sylwadau a gafodd eu gwneud yn briodol a gyflwynwyd i’r Cynghorau yn ystod y cyfnod ymgynghori cyhoeddus ynglŷn â’r Cynllun Adnau, rhwng 14 Chwefror 2015 a 31 Mawrth 2015.

Cafwyd nifer sylweddol o sylwadau (bron i 1,700) o ganlyniad mae’r Gofrestr wedi cael ei rhannu i nifer o gyfrolau. Mae’r rhain wedi cael eu trefnu yn ôl trefn y Penodau sydd yn y Datganiad Ysgrifenedig.

Nodwch os gwelwch yn dda bod pob ymdrech wedi cael ei wneud i olygu gwybodaeth bersonol fel cyfeiriadau, llofnodion a manylion cyswllt personol arall.

Mae’r ddogfen yma yn rhoi copi o’r sylwadau a dderbyniwyd am y Cynllun Adnau. Mae’r Cynghorau wedi ystyried y sylwadau a gellir gweld yr ymateb iddynt yn Atodiad 16 yr Adroddiad Ymgynghori (CDLL.020).

Mae copïau caled o’r Gofrestr Sylwadau i’w gweld hefyd yn Llyfrgell yr Archwiliad (drwy apwyntiad yn unig) ac yn swyddfa’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd. Nodwch os gwelwch yn dda oherwydd maint y Gofrestr, trwy gais o flaen llaw yn unig y gellir rhyddhau copiau caled o sylwadau unigol. Cysylltwch a’r Swyddog Rhaglen neu’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd i wneud 

Pennod 4 - Proffil Gofodol a Phrif faterion

Pennod 7.3 - Economi ac adfywiad

 Cynigion am brosiectau

Darparu cyfleon ar gyfer Economi Ffyniannus

CYF1 - Gwarchod a Dynodi Tir ac Unedau ar gyfer Defnydd Cyflogaeth

 Yr Economi Ymwelwyr

 

Canol Trefi a Datblygiadau Manwerthu

Pennod 7.4 - Cyflenwad ac ansawdd Tai

Sylwadau Cyffredinol

Darpariaeth Tai Gytbwys

Sylwadau TAI 1-8

Tai Fforddiadwy

Llety ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr

Lleoliad Tai

 

TAI14 

TAI 15

TAI16

TAI17

TAI18 Tai mewn Clystyrau

TAI19 Trosi Adeiladau yng Nghefn Gwlad Agored i Defnydd Preswyl

Pennod 7.5 - Amgylchedd Naturiol ac Adeiledig

Sylwadau Cyffredinol

Gwarchod a Gwella’r Amgylchedd Naturiol

Diogelu a Gwella Asedau Treftadaeth

Rheoli Gwastraff

Mwynau

Pennod 8 - Monitro a gweithrediad

Polisiau wedi eu hepgor