Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

Ar 31 Gorffennaf 2019 cafodd y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ei fabwysiadu gan Gynghorau Gwynedd ac Ynys Môn. Mae bellach yn ffurfio'r cynllun datblygu a bydd yn sail i benderfyniadau sy'n cael ei wneud ar gynllunio'r defnydd o dir gan y ddau Gyngor (oni bai am Barc Cenedlaethol Eryri).

Mae'r Cynghorau'n defnyddio'r cynllun hwn i arwain a rheoli gwaith datblygu, darparu sail y caiff ceisiadau cynllunio eu penderfynu arni a sail a fydd yn disodli fframwaith y cynllun datblygu blaenorol sef:

  • Cynllun Fframwaith Gwynedd (1993),
  • Cynllun Lleol Ynys Môn (1996),
  • Cynllun Datblygu Unedol wedi ei Stopio (2005) a
  • Chynllun Datblygu Unedol Gwynedd (2008). 

Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011 - 2025 yn cynnwys:

Gweld proses Cynllun Datblygu Lleol hyd at ei fabwysiadu.

 

Adroddiadau Monitro

Mae'n ofynnol i Awdurdodau Cynllunio Lleol fonitro gweithrediad y cynllun a fabwysiadwyd ganddyn nhw drwy gynhyrchu Adroddiad Monitro Blynyddol sy'n cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Archwilio copi o'r adroddiadau.