Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

Ar 31 Gorffennaf 2017 cafodd y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ei fabwysiadu gan Gynghorau Gwynedd ac Ynys Môn. Mae bellach yn ffurfio'r cynllun datblygu a bydd yn sail i benderfyniadau sy'n cael ei wneud ar gynllunio'r defnydd o dir gan y ddau Gyngor (oni bai am Barc Cenedlaethol Eryri).

Mae'r Cynghorau'n defnyddio'r cynllun hwn i arwain a rheoli gwaith datblygu, darparu sail y caiff ceisiadau cynllunio eu penderfynu arni a sail a fydd yn disodli fframwaith y cynllun datblygu blaenorol sef:

  • Cynllun Fframwaith Gwynedd (1993),
  • Cynllun Lleol Ynys Môn (1996),
  • Cynllun Datblygu Unedol wedi ei Stopio (2005) a
  • Chynllun Datblygu Unedol Gwynedd (2008). 

Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011 - 2025 yn cynnwys:

Gweld proses Cynllun Datblygu Lleol hyd at ei fabwysiadu.

 

Adroddiadau Monitro

Mae'n ofynnol i Awdurdodau Cynllunio Lleol fonitro gweithrediad y Cynllun a fabwysiadwyd ganddyn nhw drwy gynhyrchu Adroddiad Monitro Blynyddol sy'n cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

 

Adroddiad Monitro Blynyddol 2 (Drafft) (1 Ebrill 2019 – 31 Mawrth 2020)

Oherwydd y pandemig cadarnhaodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Lleol Julie James nad oedd rhaid cyflwyno Adroddiad ym mis Hydref 2020. Er hyn, mae’r Gwasanaeth Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi paratoi Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) drafft ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2019 – 31 Mawrth 2020. Oherwydd y cyfnod clo yn ystod 2020 doedd ddim yn bosib casglu’r holl dystiolaeth roedd ei angen, ag oherwydd hynny dydi’r AMB ddim wedi cael ei gyflwyno’n ffurfiol i Lywodraeth Cymru, ac mae’r Adroddiad (AMB2) felly dal mewn ffurf drafft. Ar gais y Llywodraeth mi fydd Adroddiad Monitro ar gyfer y cyfnod o 1Ebrill 2019 – 31 Mawrth 2020 yn cael ei gyflwyno ynghyd a Adroddiad Monitro Blynyddol 1 Ebrill 2020 – 31 Mawrth 2021 cyn diwedd Hydref 2021.

Mae llawer o faterion wedi codi yn ystod cyfnod yr argyfwng, gan amlygu’n fwy pryderon am faterion megis y nifer o dai haf ac ail gartrefi a’r defnydd ohonynt, pryder am effaith gôr-dwristiaeth ar gymunedau, yr amgylchedd ac is-adeiledd yr ardal.  Oherwydd fod cyfnod AMB2 rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020 dydi’r materion yma ddim wedi cael eu hamlygu yn yr Adroddiad. Bydd y materion yma a materion eraill sydd wedi codi yn ystod yr argyfwng Covid-19 yn cael ei trafod yn AMB3 fydd yn adrodd ar y cyfnod 1 Ebrill 2020 – 31 Mawrth 2021 sydd yn cynnwys cyfnod y argyfwng. 

Adroddiad Monitro Blynyddol 2 (Drafft)

 

Adroddiad Monitro Blynyddol 1 (1 Awst 2017 – 31 Mawrth 2019)

Cafodd yr adroddiad yma ei gyflwyno i Llywodraeth Cymru yn Hydref 2019.

Adroddiad Monitro Blynyddol 1