Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai

Mae’n ofynnol i bob awdurdod cynllunio lleol yng Nghymru ymgymryd â Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai (JHLAS) yn flynyddol er mwyn monitro’r cyflenwad o dir sydd ar gael ar gyfer tai yn eu hardaloedd hwy.

Nodai Polisi Cynllunio Cymru bod yn rhaid i awdurdodau cynllunio lleol sicrhau bod digon o dir ar gael, neu y bydd digon o dir ar gael, ar gyfer cyflenwad pum mlynedd o dir ar gyfer tai.


Datganiad Monitro Tir ar gyfer Tai 2017

Ceir canllawiau ar gyfer cyfrifo’r cyflenwad o dir sydd ar gael ar gyfer tai yn Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 1, “Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai”, Llywodraeth Cymru.

Tra mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd gan Gyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn yng Ngorffennaf 2017, gan nad oedd yna gynllun datblygu mabwysiedig cyfredol i ardal Awdurdod Cynllunio Gwynedd ar ddyddiad sail cyfnod y Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai blynyddol (h.y. 1af Ebrill, 2017), yn ôl y canllawiau, ni ellir gwneud astudiaeth lawn o argaeledd tir ar gyfer tai ar gyfer 2017.

Er mwyn gallu parhau i sicrhau bod gennym ddealltwriaeth o beth sy’n digwydd ar safleoedd tai, mae gwaith maes a gwaith dadansoddi wedi digwydd ac wedi cael ei gofnodi yn y Datganiad Monitro Tir ar gyfer Tai 2017. Mae’r Datganiad yma yn disodli Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2016 Gwynedd.


Archif

Datganiad Monitro Tir ar gyfer Tai 2017

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2016

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2015

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2014 

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2013

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2012