Cynllun Cyngor Gwynedd 2018-23

Pwrpas y Cynllun yw gosod gweledigaeth a blaenoriaethau’r Cyngor ar gyfer y cyfnod rhwng Ebrill 2018 a diwedd Mawrth 2023. Am y tro cyntaf eleni mae’r Cynllun hefyd yn cynnwys gwybodaeth am waith dydd i dydd y Cyngor.

Bydd y Cynllun yn cefnogi gweledigaeth y Cyngor, sef:

‘Cefnogi holl bobl Gwynedd i ffynnu a byw bywyd cyflawn yn eu cymuned, mewn sir sy’n un o’r siroedd gorau i fyw ynddi’

Cafodd y Cynllun ei fabwysiadu gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar 8 Mawrth 2018, ac er ei fod yn Gynllun 5 mlynedd fe fydd yn ddogfen fyw fydd yn datblygu dros amser i adlewyrchu’r amgylchiadau a’r angen.

Mae yna sawl elfen i’r Cynllun –

  • Cynllun Gwella sy’n amlinellu ein Blaenoriaethau Gwella a’n 7 Amcan Llesiant
  • Cynlluniau Adran sy’n disgrifio holl waith dydd i ddydd y Cyngor; ac yn olaf
  • Datganiad Llesiant y Cyngor sy’n ymhelaethu ar ein Hamcanion Llesiant yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015.

Mae’r elfennau unigol yma, â’r Cynllun cyfan i’w gweld isod.

Cynllun Cyngor Gwynedd 2018-2023 
Y Cynllun yn ei gyfanrwydd, gan gynnwys manylder am ein Blaenoriaethau Gwella, ein gwaith dydd i ddydd a’n Datganiad Llesiant.

Cynllun Gwella Cyngor Gwynedd 2018-2023 
Crynodeb o’n gweledigaeth a’n blaenoriaethau, a’n Datganiad Llesiant. 

Cynlluniau Adran
Gwaith dydd i ddydd y Cyngor fesul Adran.

Datganiad Llesiant Cyngor Gwynedd 
Ymrwymiad y Cyngor er mwyn gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol cymunedau Gwynedd.

 

Mae Cynlluniau blynyddoedd blaenorol i’w gweld isod:

 Cynllun Strategol 2017/18

 

 Cynllun Strategol 2016/17

Cynllun Strategol 2015/16

Cynllun Strategol 2014/15

 

Rhagor o wybodaeth 

Gwasanaeth Cefnogi Busnes y Cyngor
Adran Cefnogaeth Gorfforaethol
Swyddfa’r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

E-bost: cynlluncyngor@gwynedd.llyw.cymru

Ffôn: 01766 771 000