Cynllun Cyngor Gwynedd 2018-23

Pwrpas y Cynllun yw gosod gweledigaeth a blaenoriaethau’r Cyngor ar gyfer y cyfnod rhwng Ebrill 2018 a diwedd Mawrth 2023. Mae’n dangos pam ein bod am ganolbwyntio ein hegni a’n hadnoddau mewn rhai meysydd, ond hefyd yn rhoi darlun o holl waith dydd i ddydd y Cyngor.

Bydd y Cynllun yn cefnogi gweledigaeth y Cyngor, sef:

Ein uchelgais yw gweld pob cymuned yng Ngwynedd yn ffynnu, a’n bod fel pobl yn...

  • Mwynhau bywyd hapus, iach a diogel
  • Derbyn addysg o’r radd flaenaf fydd yn caniatáu i ni wneud yr hyn y dymunwn ei wneud
  • Ennill cyflog digonol i ni fedru cynnal ein hunain a’n teuluoedd
  • Cael byw mewn cartrefi o ansawdd o fewn ein cymunedau
  • Cael byw mewn cymdeithas naturiol Gymraeg
  • Cael byw gydag urddas ac yn annibynnol gyhyd ag sy’n bosib
  • Cael manteisio ar harddwch naturiol y sir

Cafodd y Cynllun ei fabwysiadu’n wreiddiol gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar 8 Mawrth 2018, ond mae hi’n ddogfen fyw sy’n datblygu dros amser. Rydym yn ei hadolygu’n flynyddol er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn parhau i wneud y pethau sy’n bwysig i bobl Gwynedd.

Fe wnaethom edrych yn ôl dros waith blwyddyn gyntaf y Cynllun ac addasu, ble roedd angen, er mwyn creu Cynllun fydd yn weithredol rhwng Ebrill 2019-Mawrth 2023. Cafodd ‘Cynllun Cyngor Gwynedd 2018-2023: Adolygiad 2019/20’ ei fabwysiadu gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar 7 Mawrth 2019.

Mae yna sawl elfen i’r Cynllun –

  • Cynllun Cryno sy’n amlinellu ein Blaenoriaethau Gwella a’n 7 Amcan Llesiant
  • Cynlluniau Adran sy’n disgrifio holl waith dydd i ddydd y Cyngor; ac yn olaf
  • Datganiad Llesiant y Cyngor sy’n ymhelaethu ar ein Hamcanion Llesiant yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015.

Mae’r elfennau unigol yma, â’r Cynllun cyfan i’w gweld isod.

Cynllun Cyngor Gwynedd 2018-2023: Adolygiad 2019/20

Y Cynllun yn ei gyfanrwydd, gan gynnwys manylder am ein Blaenoriaethau Gwella, ein gwaith dydd i ddydd a’n Datganiad Llesiant.

Cynllun Cryno Cyngor Gwynedd 2018-2023: Adolygiad 2019/20

Crynodeb o’n gweledigaeth a’n blaenoriaethau.

Cynlluniau Adran

Gwaith dydd i ddydd y Cyngor fesul Adran. Mae’r ddolen hon yn mynd a chi i dudalennau gwybodaeth am yr holl Adrannau – cliciwch ar enw’r Adran i weld y Cynllun a gwybodaeth bellach.

Datganiad Llesiant Cyngor Gwynedd

Ymrwymiad y Cyngor er mwyn gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol cymunedau Gwynedd.

 

Mae Cynlluniau blynyddoedd blaenorol i’w gweld isod:

 

Cynllun Cyngor Gwynedd 2018-2023 (18/19) 

Cynllun Strategol 2017/18

Cynllun Strategol 2016/17

Cynllun Strategol 2015/16

Cynllun Strategol 2014/15

 

Rhagor o wybodaeth 

Gwasanaeth Cefnogi Busnes y Cyngor
Adran Cefnogaeth Gorfforaethol
Swyddfa’r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

E-bost: cynlluncyngor@gwynedd.llyw.cymru

Ffôn: 01766 771 000