Cynllun Cyngor Gwynedd 2018-23

Pwrpas y Cynllun yw gosod gweledigaeth a blaenoriaethau’r Cyngor ar gyfer y cyfnod rhwng Ebrill 2018 a diwedd Mawrth 2023. Mae’n dangos pam ein bod am ganolbwyntio ein hegni a’n hadnoddau mewn rhai meysydd, ond hefyd yn rhoi darlun o holl waith dydd i ddydd y Cyngor.

Bydd y Cynllun yn cefnogi gweledigaeth y Cyngor, sef:

Ein uchelgais yw gweld pob cymuned yng Ngwynedd yn ffynnu, a’n bod fel pobl yn...

  • Mwynhau bywyd hapus, iach a diogel
  • Derbyn addysg o’r radd flaenaf fydd yn caniatáu i ni wneud yr hyn y dymunwn ei wneud
  • Ennill cyflog digonol i ni fedru cynnal ein hunain a’n teuluoedd
  • Cael byw mewn cartrefi o ansawdd o fewn ein cymunedau
  • Cael byw mewn cymdeithas naturiol Gymraeg
  • Cael byw gydag urddas ac yn annibynnol gyhyd ag sy’n bosib
  • Cael manteisio ar harddwch naturiol y sir

Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 mae’r Cyngor wedi mabwysiadu’r rhain yn Amcanion Llesiant. Cyhoeddodd y Cyngor ei Ddatganiad Llesiant gydag adolygiad 2019/20 o Gynllun y Cyngor, ac mae i’w weld drwy ddilyn y ddolen isod:

Datganiad Llesiant Cyngor Gwynedd

 

Cafodd Cynllun y Cyngor ei fabwysiadu’n wreiddiol gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar 8 Mawrth 2018, ond mae hi’n ddogfen fyw sy’n datblygu dros amser. Rydym yn ei hadolygu’n flynyddol er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn parhau i wneud y pethau sy’n bwysig i bobl Gwynedd.

Rydym bellach wedi adolygu’r Cynllun er mwyn datgan beth fydd y Cyngor yn bwriadu ei gyflawni yn ystod 2022/23, sef y flwyddyn olaf yn y cynllun pum mlynedd. Cafodd ‘Cynllun Cyngor Gwynedd 2018-2023: Adolygiad 2022/23 ei fabwysiadu gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar 3 Mawrth 2022 

Mae’r Cynllun yn ei gyfanrwydd i'w weld yma:

Cynllun Cyngor Gwynedd 2018-2023: Adolygiad 2022/23

 

Mae yna ddwy brif ran i’r Cynllun, a dilynwch y dolenni i'w gweld –

  • Blaenoriaethau Gwella sy’n disgrifio’r prif feysydd y byddwn yn rhoi sylw iddynt yn ystod y flwyddyn, ynghyd â’n 7 Amcan Llesiant
  • Cynlluniau Adran sy’n disgrifio holl waith dydd i ddydd y Cyngor (mae’r ddolen hon yn mynd a chi i dudalen wybodaeth am yr holl Adrannau – cliciwch ar enw’r Adran i weld y cynlluniau unigol a gwybodaeth bellach).

 

Cyhoeddiadau blaenorol:

Cynllun Cyngor Gwynedd 2018-2023 (2021/22)


Cynllun Cyngor Gwynedd 2018-2023 (2020/21) 


Cynllun Cyngor Gwynedd 2018-2023 (2019/20) 

Cynllun Cyngor Gwynedd 2018-2023 (2018/19)

Cynllun Strategol 2017/18

Cynllun Strategol 2016/17

Cynllun Strategol 2015/16

Cynllun Strategol 2014/15

 

Rhagor o wybodaeth 

Gwasanaeth Cefnogi Busnes y Cyngor
Adran Cefnogaeth Gorfforaethol
Swyddfa’r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

E-bost: cynlluncyngor@gwynedd.llyw.cymru

Ffôn: 01766 771 000