Strategaeth Iaith

Prif nod Strategaeth Iaith Gwynedd yw cyrraedd y targed heriol o: “Sicrhau cynnydd o 5% yng nghanran y boblogaeth sydd yn gallu siarad Cymraeg yng Ngwynedd erbyn 2021”.

Cafodd y Strategaeth ei lansio yn 2014, ac mae’n seiliedig ar ddata Cyfrifiad 2011, yn ogystal â thrafodaethau cychwynnol gyda phrif bartneriaid, gwasanaethau a chynrychiolwyr cymunedol.

Gan fod targed y Strategaeth yn ymestyn hyd 2021, penderfynwyd ymestyn cyfnod gweithredu'r Strategaeth hyd at 2018. Bydd hyn yn gyfle i sicrhau y bydd y Strategaeth Iaith nesaf a lunir, ynghyd â'r Cynllun Llesiant yng Ngwynedd yn asio ynghyd. Bydd hefyd yn gyfle i sicrhau bod y blaenoriaethau a'r cyfeiriad strategol yng nghyd-destun y Gymraeg yn y ddwy ddogfen yn adlewyrchu ac yn atgyfnerthu'i gilydd.

Bydd y gwaith a amlinellir yn y Strategaeth lawn yn parhau am flwyddyn arall felly, ac yn canolbwyntio ar 6 o feysydd gweithredu sy’n cynnwys y teulu; plant  a phobl ifanc; cymunedau a’r seilwaith, sydd yn sicrhau bod y Gymraeg yn cael y gofod i ffynnu.

Am fwy o fanylion am waith hunaniaith cysylltwch â’r Uned:

  • E-bost: hunaniaith@gwynedd.llyw.cymru
  • Ffôn: (01286) 679452
  • Cyfeiriad: hunaniaith, Adran Strategol a Gwella, Cyngor Gwynedd, Pencadlys, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Mae mwy o ystadegau am sefyllfa’r iaith Gymraeg yng Ngwynedd i’w cael yn yr adran Ystadegau a data allweddol, ac mae proffil iaith ar gyfer wardiau’r Sir hefyd i'w gweld yn yr adran.