Cynllun Cydraddoldeb Strategol Cyngor Gwynedd

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24

 

Hoffem gyflwyno Cynllun Cydraddoldeb Strategol Cyngor Gwynedd am 2020-24. Mae’n cynnwys 5 amcan sef: 

 • Cryfhau a dyfnhau capasiti ac ymrwymiad staff ac Aelodau Etholedig Cyngor Gwynedd ym maes Cydraddoldeb, trwy sicrhau eu bod yn derbyn yr hyfforddiant cywir
 • Gwella’r wybodaeth sydd gennym gan ac am bobl gyda nodweddion gwarchodedig
 • Adeiladu ar y gwaith sydd wedi ei wneud yn barod i wreiddio Asesiadau Effaith Cydraddoldeb fel arf i sicrhau gwell penderfyniadau
 • Gweithredu i leihau'r bwlch tâl rhwng y rhywiau ac adnabod unrhyw fwlch tâl ar sail unrhyw nodwedd arall
 • Gweithredu i ddenu amrediad o ymgeiswyr am swyddi er mwyn cynyddu amrywiaeth ein gweithlu

 

Copi o’r Cynllun

Copi Word, heb luniau

Crynodeb, sef fersiwn hawdd ei ddarllen

 Nid yw’n bosib ar hyn o bryd i ddarparu copïau papur.

 

Os oes gennych gwestiynau cysylltwch a cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru.

 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol

 

 

Nodweddion y Cynllun Cydraddoldeb

Mae Cyngor Gwynedd wedi mabwysiadu Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer y pedair blynedd nesaf (2016-2020).  Pwrpas Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-20 yw lleihau anghydraddoldeb rhwng pobl sydd â nodweddion cydraddoldeb a gweddill y gymdeithas.  

Mae’r nodweddion hyn yn cynnwys:

 • Oedran
 • Ailbennu rhywedd
 • Rhyw
 • Hil – yn cynnwys tarddiad ethnig neu genedlaethol, lliw neu genedligrwydd
 • Anabledd
 • Beichiogrwydd a mamolaeth
 • Cyfeiriadedd Rhywiol
 • Crefydd neu gred – gan gynnwys diffyg cred
 • Priodas a phartneriaeth sifil

 

Amcanion

Mae’r Cynllun yn cynnwys pedair amcan i sicrhau fod y Cyngor yn gweithredu i leihau anghydraddoldeb yn ei waith o ddydd i ddydd.  Y bwriad yw mynd i’r afael â hyn drwy roi pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth rydym yn ei wneud drwy wrando ar eu barn a’u profiadau.

Y 4 amcan yw:

Amcan 1: Gwella ein trefniadau i ganfod a defnyddio barn pobl sy’n rhannu nodweddion cydraddoldeb.

Amcan 2: Gwella ein trefniadau asesu effaith cydraddoldeb

Amcan 3: Creu amgylchiadau i bobl o wahanol gefndiroedd i gynrychioli pobl Gwynedd trwy ymgeisio mewn etholiad er mwyn dod yn aelod etholedig.

Amcan 4: Adnabod unrhyw wahaniaethau cyflogaeth a thâl a gweithredu i’w lleihau

 

Dogfennau Perthnasol