Cynllun Cydraddoldeb Strategol Cyngor Gwynedd

 

 

Nodweddion y Cynllun Cydraddoldeb

Mae Cyngor Gwynedd wedi mabwysiadu Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer y pedair blynedd nesaf (2016-2020).  Pwrpas Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-20 yw lleihau anghydraddoldeb rhwng pobl sydd â nodweddion cydraddoldeb a gweddill y gymdeithas.  

Mae’r nodweddion hyn yn cynnwys:

  • Oedran
  • Ailbennu rhywedd
  • Rhyw
  • Hil – yn cynnwys tarddiad ethnig neu genedlaethol, lliw neu genedligrwydd
  • Anabledd
  • Beichiogrwydd a mamolaeth
  • Cyfeiriadedd Rhywiol
  • Crefydd neu gred – gan gynnwys diffyg cred
  • Priodas a phartneriaeth sifil

 

Amcanion

Mae’r Cynllun yn cynnwys pedair amcan i sicrhau fod y Cyngor yn gweithredu i leihau anghydraddoldeb yn ei waith o ddydd i ddydd.  Y bwriad yw mynd i’r afael â hyn drwy roi pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth rydym yn ei wneud drwy wrando ar eu barn a’u profiadau.

Y 4 amcan yw:

Amcan 1: Gwella ein trefniadau i ganfod a defnyddio barn pobl sy’n rhannu nodweddion cydraddoldeb.

Amcan 2: Gwella ein trefniadau asesu effaith cydraddoldeb

Amcan 3: Creu amgylchiadau i bobl o wahanol gefndiroedd i gynrychioli pobl Gwynedd trwy ymgeisio mewn etholiad er mwyn dod yn aelod etholedig.

Amcan 4: Adnabod unrhyw wahaniaethau cyflogaeth a thâl a gweithredu i’w lleihau

 

Dogfennau Perthnasol