Cynllun Strategol Y Gymraeg mewn Addysg

Yn Rhagfyr 1996 cyhoeddodd Cyngor Gwynedd Gynllun Iaith Gymraeg yn unol â gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.  Fe’i cymeradwywyd gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg, ac ynddo nodir sut y mae’r Cyngor, wrth ymdrin â’r cyhoedd, yn trin yr Iaith Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal.

O dan Rhan 1 a Rhan 2 Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, roedd yn ofynnol i’r Awdurdod Addysg Lleol ddarparu Cynllun Iaith Gymraeg sy’n delio’n benodol ag Addysg [Cynllun Addysg Gymraeg].  Cymeradwywyd Cynllun Addysg Gymraeg cyntaf Cyngor Gwynedd yn Nhachwedd 1998.  Yn dilyn cyfnod gweithredu tair blynedd y Cynllun Addysg Gymraeg lluniwyd ail Gynllun a gymeradwywyd yn Awst 2004.  Adolygwyd y Cynllun yn 2010 a chymeradwywyd y Cynllun Addysg Gymraeg yma gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar 30 Mehefin 2011.  Yn dilyn hyn, lluniwyd a chymeradwywyd Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg ar gyfer 2014-17.