Rheoli Perfformiad

Mae Fframwaith Rheoli Perfformiad y Cyngor yn gylch sy’n cefnogi cynllunio, rheoli ac adrodd ar berfformiad ein gwasanaethau, er mwyn Sicrhau Y Gorau ar gyfer Pobl Gwynedd Heddiw ac Yfory.

Mae Adroddiad Perfformiad Cyngor Gwynedd 2016-17 yn adrodd ein perfformiad yn erbyn blaenoriaethau Cynllun Strategol 2015-17 gan ganolbwyntio ar wella canlyniadau i fywydau pobl Gwynedd. Caiff yr adroddiad ei gyflwyno yn ddarlun  cywir, cytbwys, a chlir o berfformiad Cyngor Gwynedd.

Mae'r adroddiadau yn seiliedig ar berfformiad rhai o wasanaethau'r Cyngor yn erbyn ein blaenoriaethau, gan roi sylw i'r prif faterion yn weledol:

Yn ogystal, adroddir ar berfformiad y Cyngor drwy gyfres o fesurau cenedlaethol:

Mae’r holl ddata Cenedlaethol wedi eu cyhoeddi ar y gwefannau canlynol mewn ffordd weledol;

  1. www.MyLocalCouncil.info
  2. www.infobasecymru.net
  3. http://data.wales.gov.uk/apps/nsi/

Am fanylion pellach am berfformiad ein gwasanaethau, cyflwyno sylwadau pellach ar ein perfformiad, neu i gael copi o’r cynllun mewn braille, print bras, neu ar ddisg sain cysylltwch â’r Adran Cefnogaeth Gorfforaethol: