Wythnos Busnes Gwynedd 2018 – dathlu'r gorau o fyd busnes

Dyddiad: 25/05/2018

Wythnos Busnes

Mae Wythnos Busnes Gwynedd eleni wedi bod yn gyfle gwych i ddathlu llwyddiannau busnesau lleol a rhoi cyfle arbennig i gwmnïau ledled y sir ddod ynghyd i rwydweithio a rhannu syniadau.

Roedd yr wythnos yn cynnwys rhaglen lawn o weithgareddau cefnogi busnes mewn lleoliadau ar draws y sir gan gynnwys Bangor, Dolgellau, Botwnnog a Bethesda.

Uchafbwynt yr wythnos sydd bellach yn ei 13eg flwyddyn - oedd Cinio Gala Wythnos Busnes Gwynedd yng Nghanolfan Reolaeth Prifysgol Bangor. Roedd yn gyfle i arweinwyr busnes ledled Gwynedd gael cyfarfod eu cyfoedion, i rannu syniadau a phrofiadau.

Rhoddwyd anerchiad gan Yr Arglwydd Elis-Thomas AC, Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon a gadarnhaodd bwysigrwydd busnesau twristiaeth yng Ngwynedd a'r cyfraniad maent yn eu gwneud i'r economi leol.

Amlinellodd y siaradwr gwadd, Helen Walbey, Cadeirydd Amrywiaeth ledled y DU gyda Ffederasiwn Busnesau Bychain (FSB) pwysigrwydd amrywiaeth a chynaliadwyedd yn y gweithle a hefyd pwysigrwydd annog pobl o bob cefndir i mewn i fusnesau fel y gall pawb gyrraedd eu potensial llawn.

Fel rhan o’r noson, cyflwynodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet dros Ddatblygu’r Economi Cyngor Gwynedd gwobr i gwmni parciau carafannau St. David’s Leisure sydd á lleoliad yng Nghaernarfon a Zip World sy’n rhedeg cyfleusterau awyr-agored yn ardal Bethesda a Blaenau Ffestiniog o’r sir fel cydnabyddiaeth am gyfraniad pwysig y cwmnïau i’r economi leol.

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas: “Llongyfarchiadau mawr iawn i bob un o’r busnesau sydd wedi ennill gwobr - roedd y Cinio Gala yn uchafbwynt gwych i Wythnos Busnes Gwynedd a bu’n gyfle gwych i arddangos yr amrywiaeth eang o gwmnïau sy’n llwyddo yma yn y sir.

“Fel rhan o’r wythnos, mae llawer iawn o weithdai a gweithgareddau busnes wedi rhoi cyfle arbennig i gwmnïau Gwynedd allu dod ynghyd i rannu profiadau a thrafod cyfleon ar gyfer llwyddo. Mae wedi tanlinellu’r ffaith fod Gwynedd yn lle gwych i redeg busnes.”

Yn ystod y Cinio Gala, cyflwynodd Rhwydwaith Busnes Gwynedd wobr i Dafydd Hardy fel Person Busnes y Flwyddyn. Talwyd teyrnged i Dafydd ar ei lwyddiant arbennig yn datblygu’r cwmni sydd yn un o’r prif gwmnïau Syrfewyr Siartredig a Gwerthwyr Tai yng ngogledd Cymru.

Yn ogystal, cyflwynodd cangen Gwynedd o Ffederasiwn y Busnesau Bach wobr i Freya Bentham o Gaffi Castell Harlech fel yr Entrepreneur Ifanc sydd wedi sefydlu busnes yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a gwneud cyfraniad cadarnhaol i economi Gwynedd.

LLUNIAU:

1 – Geoff Davies o gwmni St David’s Leisure yn derbyn gwobr gan y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet dros Ddatblygu’r Economi Cyngor Gwynedd

2 – Owain Williams o Rwydwaith Busnes Gwynedd yn cyflwyno gwobr i Dafydd Hardy fel Person Busnes y Flwyddyn

3 - Freya Bentham o Gaffi Castell Harlech yn derbyn gwobr yr Entrepreneur Ifanc gan Ian Nellist o gangen Gwynedd o Ffederasiwn y Busnesau Bach

4 - Helen Walbey, Cadeirydd Amrywiaeth ledled y DU gyda Ffederasiwn Busnesau Bychain (FSB) oedd y siaradwr gwadd yng Nghinio Gala Wythnos Busnes Gwynedd