Ymdrech wedi'i dargedu i fynd i'r afael â Covid-19 yng Ngwynedd

Dyddiad: 30/11/2021

Dros yr wythnosau diwethaf, mae Gwynedd wedi gweld cynnydd sylweddol yn niferoedd Covid-19, gyda chyfraddau’r haint yn y sir ymhlith yr uchaf yng Nghymru a ledled y DU.

Mae'r cynnydd mewn achosion wedi effeithio cymunedau ar draws yr ardal gyfan, gydag achosion diweddar i'w gweld yn ardaloedd Caernarfon, Bala, Ffestiniog, Dolgellau a Phen Llŷn. Mae'r cynnydd hyn hefyd wedi effeithio ar rai ysgolion ledled y sir.

Fel rhan o’r ymdrechion i atal y lledaeniad, mae Grŵp Gwyliadwriaeth ac Ymateb Covid-19 aml-asiantaeth Gwynedd wedi bod yn gweithio gyda’r Adran Addysg i sicrhau bod trefniadau cadarn a chymesur ar waith mewn ysgolion unigol.

Dywedodd Dafydd Williams, Cadeirydd Grŵp Gwyliadwriaeth ac Ymateb Covid-19 Aml-Asiantaeth Gwynedd:

“Mae nifer yr achosion yng Ngwynedd yn sefydlog ond yn parhau i fod yn destun pryder ac rydym yn annog holl drigolion i barhau i chwarae eu rhan i gadw ein cymunedau’n ddiogel.

“Rydyn ni wedi gweld achosion o Covid-19 mewn ysgolion ledled y sir. Pan fydd achosion yn cael eu hadnabod mewn ysgol mae trefniadau cadarn ar waith i reoli'r gadwyn drosglwyddo.

“Mae mesurau amddiffyn ychwanegol yn cael eu gweithredu pan fydd 10% o ddisgyblion mewn dosbarth neu flwyddyn ysgol wedi profi’n bositif am COVID-19, gyda dysgu rhithiol yn cael ei fabwysiadu pan fydd 25% yn profi’n bositif.

“O'r 94 o ysgolion uwchradd a chynradd yng Ngwynedd, mae gan ddeg o'r rheini rai dosbarthiadau neu flynyddoedd ysgol ar hyn o bryd yn derbyn eu haddysg yn rhithiol.

“Mae’r modd yma sy’n targedu fel sydd angen wedi’i gymeradwyo gan arbenigwyr iechyd y cyhoedd ar y grŵp ymateb a gwyliadwriaeth. Mae'n ein helpu i reoli unrhyw glystyrau o achosion ac i gadw disgyblion, a gweddill poblogaeth Gwynedd yn ddiogel rhag effeithiau Covid-19. "

Er mwyn helpu i atal lledaeniad yr haint, mae trigolion Gwynedd yn cael eu hannog i:

  • Fachu ar y cynnig am y frechlyn - nid yw hi byth yn rhy hwyr i gael y pigiad;
  • Mynychu apwyntiad brechlyn atgyfnerthu Covid-19 - pan fyddwch chi'n gymwys, fe'ch gwahoddir yn uniongyrchol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr;
  • Byddwch yn wyliadwrus am unrhyw symptomau Covid - os byddwch chi'n datblygu symptomau, mae angen hunan-ynysu a threfnu prawf drwy ffonio 119 neu ar-lein, gallwch hefyd drefnu i brawf gael ei anfon i’ch cartref;
  • Dilynwch gyngor tîm Profi, Olrhain a Diogelu Gwynedd - os ydynt yn cysylltu gyda chi am eich bod chi'n gyswllt agos i achos Covid, trefnwch brawf i helpu i atal y lledaeniad;
  • Gwisgwch orchudd wyneb bob amser wrth ymweld â siopau neu unrhyw fannau cyhoeddus dan do;
  • Cyfyngwch gysylltiad â grwpiau mawr o bobl gymaint â phosib, ac os ydych chi’n dewis mynychu, ystyriwch gymryd brawf llif unffordd cyn ac ar ôl bod;
  • Os ydych chi'n cwrdd â phobl, cofiwch ei bod hi'n llawer mwy diogel gwneud hynny y tu allan.