Troi Gwener Du yn Gwener Gwyrdd!

Dyddiad: 25/11/2021
Petha Gwener Gwyrdd

- Datganiad ar ran Dolan -

Prosiect newydd yng Ngwynedd yn annog trigolion i droi Dydd Gwener Du yn Gwener Gwyrdd -  drwy roi yn hytrach na phrynu.

Mae ‘Petha’ yn brosiect newydd yng Ngwynedd sydd yn ceisio sefydlu Llyfrgell y Petha mewn tair cymuned led-led y sir: Dyffryn Nantlle, Dyffryn Ogwen a Bro Ffestiniog.  Fel eglura Cydlynydd Petha, Catrin Wager:

‘Mae’r syniad tu ol i Lyfrgelloedd Petha yn syml - ma nhw ‘run peth a llyfrgell draddodiadol, ond yn hytrach na benthyg llyfrau, mae modd benthyg petha!  Drwy fenthyg a rhannu yn hytrach na phrynu, gellir arbed arian, arbed gofod yn eich cartrefi, lleihau gwastraff a lleihau eich ol-troed carbon.”

“Un o’r camau cyntaf ydy ymgynghori hefo’r cymunedau am beth hoffe nhw ei weld yn eu llyfrgell petha nhw ac mae’r ymgynghoriad bellach yn fyw ar ein sianeli cymdeithasol (@pethagwynedd). Yr ail gam ydy ceisio casglu ‘Petha’ i’r llyfrgell, a dyna’r syniad tu ol i Gwener Gwyrdd.’

“Mae na bwysa mawr i ni fod yn gwario fel arfer ar Ddydd Gwener Du,yn aml ar nwyddau sydd ddim yn angenrheidiol.  Ond leni da ni’n gofyn i drigolion ystyried cyfrannu eitemau i’r llyfrgell petha yn hytrach na mynd allan i wario.  Fydd yr eitemau yma wedyn yn cael eu cynnig ar fenthyg i’r gymuned drwy’r Llyfrgell.”

Mae Petha yn chwilio am ystod eang o eitemau; o dools i offer garddio, nwyddau campio, teganau, gemau ac offer crefftio.  Fel eglura Catrin “ Da ni’n chwilio am y math y betha da chi’n prynu, ond ddim yn eu defnyddio’n aml.  Esiamplau da fydda teclyn stripio papur wal; y math o beth da chi’n ddefnyddio un waith, ond wedyn ma’n eistedd ar silff am flynyddodd, neu jetwasher sydd ella’n cael ei ddefnyddio unwaith y flwyddyn, ond yn eistedd yn segur weddill yr amser.”

“Da ni’n fodlon derbyn unrhyw beth allai fod yn fuddiol i eraill, gyda un ystyriaeth bwysig; rhaid iddyn nhw fod yn addas i eraill eu defnyddio.  Felly mae’n rhaid iddyn nhw fod yn lan, yn gyflawn ac yn gweithio!’

‘Da ni hefyd yn edrych i gasglu teganau neu eitemau fyddai’n addas eu rhannu fel anhregion Nadolig yn agosach at yr amser.  Mae’n debygol y bydd sawl un yn wynebu nadolig heriol y flwyddyn yma, felly os oes gan unrhyw un ohonoch eitemau heb eu hangen yn eich cartref ac a fyddai’n gwneud anrheg da byddem ni’n hapus i’w derbyn yn Petha.”

Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan Dolan, sy’n rwydwaith o dair menter gymunedol; Partneriaeth Ogwen, Cwmni Bro Ffestiniog, ac Yr Osaf,  mewn partneriaeth a Cyngor Gwynedd.  Fel eglura un o bartneriaid y prosiect, Meleri Davies, Prif Swyddog Partneriaeth Ogwen

‘Prosiect i atal tlodi a gweithredu ar faterion newid hinsawdd ydy hwn yn ei hanfod.  Rydym yn ceisio annog diwylliant o rannu a chyd-berchnogi i herio’r dywilliant o or-brynu sydd mor niweidiol i’n planed ni.  Mae Gwener Gwyrdd yn gyfle gwych i ni hyrwyddo’r amcanion yma, ac i annog pobl i feddwl yn wahanol am brynu a pherchnogi nwyddau y Nadolig yma.

Fe fydd modd gollwng eitemau yn Llyfrgelloedd Gwynedd yn y dair cymuned (Blaenau Ffestiniog, Penygroes a Bethesda) ar Ddydd Gwener Gwyrdd (26 Tachwedd) yn ystod oriau agor, ac mi fydd y llyfrgelloedd yn parhau i dderbyn nwyddau tan y Nadolig.  Bydd eitemmau wedyn yn cael eu catalogio ac yn cael eu paratoi i fod ar gael i’r cymunedau eu benthyg yn y flwyddyn newydd.

Dywed Nia Gruffydd, Rheolwr Gwasanaeth Llyfrgelloedd Gwynedd, “Da ni’n falch iawn o weld Petha’n cael ei beilota yn ein Llyfrgelloedd; mae’n esblygiad naturiol o rol llyfrgelloedd ac yn rhoi gogwydd newydd i wasanaeth sy’n gyfarwydd iawn i ni.  Gall Llyfrgelloedd y Petha ddod a buddion amlwg i’r amgylchedd, ac i’n trigolion, ac mae’n adeliadu ar y syniad o fenthyg sydd wedi bod yn sylfaen i Lyfrgelloedd erioed.  ”

Gellir canfod mwy o wybodaeth gan ddilyn Petha ar Twitter neu Facebook  @pethagwynedd, neu drwy ebostio’r cydlynydd prosiect catrin@ogwen.org