Cyngor Gwynedd yn croesawu cyhoeddiad ail gartrefi arloesol

Dyddiad: 23/11/2021
DyfrigSiencyn1

Mae Cyngor Gwynedd wedi croesawu’r cyhoeddiad heddiw gan Lywodraeth Cymru eu bod am gychwyn ar y broses i wneud newidiadau i reoliadau cynllunio, ymhlith cynigion eraill, i fynd i’r afael ag effaith ail gartrefi a chartrefi gwyliau.

Daw'r newyddion yn dilyn blynyddoedd o lobïo gan Gyngor Gwynedd sydd wedi cynnwys cyflwyno tystiolaeth manwl ac argymhellion o reoliadau i Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2020. Mae swyddogion o’r ddau sefydliad hefyd wedi cydweithio’n agos ar y ffordd ymlaen drwy gydol y cyfnod yn arwain at y cyhoeddiad heddiw sy’n lansio’r ymgynghoriad sy’n ofynnol yn gyfreithiol i ddiwygio’r rheoliadau cynllunio ar gyfer ail gartrefi a gosodiadau gwyliau.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi y bydd yn treialu ystod ehangach o fesurau ar lefel leol yn Dwyfor, ardal o Wynedd sydd wedi gweld cynnydd sylweddol mewn ail gartrefi ers dechrau’r pandemig.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn:

“Mae hon yn foment arwyddocaol. Am y tro cyntaf, mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod bod ganddi rôl allweddol i'w chwarae i sicrhau y gall y genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol barhau i fyw yn ein cymunedau arfordirol a gwledig fel mater o gyfiawnder cymdeithasol. 

“Yn benodol, rydym yn rhoi croeso cynnes i’r cadarnhad fod Llywodraeth Cymru yn cychwyn ar y camau angenrheidiol i ddiwygio’r rheoliadau cynllunio ar yr egwyddor y bydd angen hawl cynllunio yn y dyfodol ar unrhyw un sy’n ceisio newid defnydd annedd o gartref cynradd i ail gartref neu lety gwyliau tymor byr.”

Bydd yr ymgynghoriad ar gyfer cyflwyno dosbarthiadau defnydd cynllunio ar wahân ar gyfer cartrefi cynradd, ail gartrefi a gosodiadau gwyliau a lansiwyd heddiw gan Lywodraeth Cymru yn cychwyn yn fuan a bydd tystiolaeth a gesglir yn ystod y broses yn hanfodol i benderfynu a fydd y newidiadau polisi yn mynd yn eu blaen ai peidio.

Ychwanegodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Yn dilyn y cyhoeddiad heddiw, gall y trafodaethau ymarferol ynglŷn â rheoli ail gartrefi, cartrefi gwyliau ac AirBnBs ddechrau o ddifri.

“Rwy’n falch o’r ffaith bod Cyngor Gwynedd wedi bod ar flaen y gad yn yr ymgyrch i sicrhau’r newidiadau cenedlaethol yma ac am y gwaith manwl y tu ôl i'r llenni gan ein swyddogion i lunio achos clir dros yr angen am newidiadau ar y lefel genedlaethol.

“Mae hi bellach yn hanfodol bod pawb sydd am weld dyfodol bywiog a chynaliadwy i'n cymunedau, yn cymryd rhan yn y broses ymgynghori. Rydym am sicrhau bod y dystiolaeth yn glir o blaid newid.

“Trwy wneud hyn gallwn gydweithio i sicrhau fod cynlluniau’r Llywodraeth yn cynnig yr atebion ymarferol sydd eu hangen yn ein cymunedau. 

“Bydd Cyngor Gwynedd yn parhau i chwarae ein rhan lawn wrth sicrhau bod y cynigion hyn yn llwyddo ac edrychwn ymlaen at eistedd i lawr gyda'r Llywodraeth i drafod holl fanylion eu cynigion a sut y gellir eu gweithredu'n effeithiol ar lawr gwlad yma yng Ngwynedd.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Tai ac Eiddo Cyngor Gwynedd:

“Rwy’n falch iawn o glywed am ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddarparu cyllid ychwanegol ar gyfer cartrefi gwag. Yng Ngwynedd, rydym wedi cyflawni llawer dros y blynyddoedd diwethaf a, chyda’n cefnogaeth a’n cymorth, mae 655 o dai gwag wedi’u dwyn yn ôl i ddefnydd. Edrychaf ymlaen at allu gwneud llawer mwy gyda’r gefnogaeth ychwanegol yma.

“Rydw i hefyd yn edrych ymlaen at glywed yn hyn sydd wedi’i gynnwys yn y gyllideb ar gyfer rhaglenni allweddol eraill fel Cynllun Prynu Cartref – mae hwn yn gynllun pwysig ac rydym eisoes wedi ymrwymo £4 miliwn iddo yng Ngwynedd.

“Yn ddiweddar, mabwysiadwyd ein Cynllun Gweithredu Tai uchelgeisiol sy’n ceisio sicrhau bod gan bobl Gwynedd fynediad i gartref addas sydd o safon uchel, yn fforddiadwy ac yn gwella ansawdd eu bywyd. Bydd y mesurau ychwanegol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw yn cefnogi’r uchelgais hon ac yn darparu mwy o gyfleoedd i bobl Gwynedd fyw yn eu cymunedau.”