Cymeradwyo strategaeth dysgu ddigidol arloesol Gwynedd

Dyddiad: 10/11/2021

Mae strategaeth ddysgu digidol arloesol ac uchelgeisiol wedi cael ei chymeradwyo gan Gabinet Cyngor Gwynedd, strategaeth sydd yn anelu i ddarparu gliniaduron neu ddyfeisiadau digidol i holl ddisgyblion ac athrawon y sir. 

Dros y misoedd nesaf bydd y cynllun arloesol yma, sydd yn cael ei gyllido’n gychwynnol gan Lywodraeth Cymru, yn darparu gliniaduron i holl ddisgyblion ysgol Gwynedd o flwyddyn 3 i fyny yn ogystal â dyfeisiadau llechen i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen. 

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Addysg, y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams: 

“Ein gweledigaeth fel Cyngor ydi sicrhau bod pob un o ddisgyblion ysgol Gwynedd yn medru cyflawni ei lawn botensial. Bydd y cynllun arloesol yma sydd wedi cael ei ddatblygu dros y blynyddoedd diwethaf yn ganolog i gyflawni’r uchelgais yma ac yn cefnogi holl agweddau’r cwricwlwm newydd. 

“O archebu ein neges wythnosol i ymgynghoriadau meddygol rhithiol, drwy gyfnod y Coronafeirws mae pawb wedi gweld potensial technoleg i yrru ein economi a chefnogi unigolion a chymunedau. 

“Does dim amheuaeth fod y ffyrdd newydd yma o weithio a byw am ddwysáu a dod yn ‘normal newydd’ dros y blynyddoedd i ddod. O ganlyniad, mae’n bwysicach nag erioed fod pobl ifanc Gwynedd a staff ysgolion yn cael y cyfarpar TG sydd ei angen i ffynnu ac arloesi o fewn yr amgylchedd digidol newydd yma. 

“Bydd darparu'r un adnoddau digidol i holl ddisgyblion yn sicrhau na fydd yr un plentyn yng Ngwynedd yn cael ei adael ar yr ochr anghywir i’r ffin ddigidol a bod gan disgyblion yr un adnoddau a chyfleoedd i wireddu eu potensial. 

“Mae cyflogwyr yn dweud wrthym fod busnesau ac economi Gwynedd angen gweithwyr gyda sgiliau TG ardderchog. Bydd y cynllun yma yn sicrhau fod gan bobl ifanc y sgiliau digidol angenrheidiol i sicrhau swydd dda o fewn eu cymunedau.” 

Mae dyfeisiadau newydd eisoes wedi cyrraedd rhai o’r ysgolion cynradd gyda’r rhaglen yn symud ymlaen i ddisgyblion Blwyddyn 7, 10 ac 11, ynghyd a’u hathrawon nesaf. Yna bydd y rhaglen yn cael ei ymestyn i weddill disgyblion Gwynedd.