Cadw Gwynedd yn ddiogel ar noson Tân Gwyllt

Dyddiad: 01/11/2021
TanGwyllt

Er bod cyfyngiadau Covid wedi lleihau, mae posib y bydd y niferoedd o arddangosfeydd tân gwyllt sydd wedi eu trefnu yn is y flwyddyn yma.

Gall hyn olygu y bydd pobl yn meddwl am gynnal arddangosfa tân gwyllt adref - mae Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd y Cyngor, yn annog trigolion Gwynedd i ddathlu yn y modd mwyaf diogel.

Y neges glir ydi - os ydych yn meddwl am gael arddangosfa yn eich gardd, plîs dilynwch y côd tân gwyllt. Plîs ystyriwch a byddwch yn barchus tuag at eich cymdogion yn enwedig y rhai hŷn a bregus ac y rhai sydd ddim eisiau cymryd rhan yn y dathliadau, ac wrth gwrs unrhyw anifeiliaid.

 

Pethau pwysig i ystyried

 • Dim ond gan fasnachwyr trwyddedig dylai tân gwyllt cael eu prynu a dylai bod ganddynt farc CE arnynt. Byddwch yn wyliadwrus o werthwyr o ddrws-i-ddrws neu werthwyr preifat ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook - mae posibilrwydd na fydd y tân gwyllt yn cyrraedd y safonau diogelwch caeth a pherthnasol.
 •  Dilynwch y Côd Tân Gwyllt bob amser  https://www.britishfireworksassociation.co.uk/firework-advice-for-consumers/
 • Ni ddylech danio tân gwyllt mewn parciau nac mewn mannau agored cyhoeddus. Mae hyn wedi ei wahardd ym mhob awdurdod yng Nghymru.  
 • Dim coelcerth. Mae’r Gwasanaeth Tân ac Achub, Heddlu ac Awdurdodau lleol yn cynghori’n gryf i beidio cynnal coelcerth breifat. 
 • Cadwch anifeiliaid anwes dan do.
 • Gall fwg tân boeni llwybrau anadl, croen a llygaid gan achosi tagu, gwichian, diffyg anadl a phoen brest. Gall bobl gydag asma ac afiechydon eraill resbiradol ddod yn wael oherwydd mwg tân. Mewn argyfwng galwch 999.

 

Mae mwy o wybodaeth diogelwch ar gael gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yma https://www.northwalesfire.gov.wales/?lang=cy-gb

 

Côd Tân Gwyllt

 • Sicrhewch fod y tân gwyllt yn cydymffurfio a’r safonau diogelwch a’r rheoliadau perthnasol.
 • Peidiwch ag yfed alcohol os ydych chi'n tanio tân gwyllt.
 • Cadwch y tân gwyllt mewn bocs caeedig a dilynwch y cyfarwyddiadau wrth eu defnyddio. 
 • Taniwch nhw o hyd braich gan ddefnyddio tapr a sefwch ddigon pell yn ôl.
 • Peidiwch byth a dychwelyd at y tân gwyllt unwaith maent wedi tanio. Hyd yn oed os nad yw’r tân gwyllt wedi mynd ffwrdd, mae’n bosib iddo dal ffrwydro.
 • Peidiwch â byth taflu tân gwyllt na eu rhoi yn eich poced.
 • Parchwch eich cymdogion - peidiwch â thanio tân gwyllt yn hwyr yn y nos a chofiwch fod rheoliadau i’w dilyn. 
 • Byddwch yn ofalus gyda ‘sparklers’ - peidiwch â byth eu rhoi i blant dan bump oed. 
 • Hyd yn oed ar ôl iddynt ddiffodd, mae ‘sparklers’ yn dal yn boeth felly rhowch nhw mewn bwced o ddŵr ar ôl eu defnyddio. 
 • Cadwch unrhyw anifeiliaid anwes yn y tŷ yn ystod y nos.  

 

Am ragor o wybodaeth am y cod tân gwyllt ewch i https://www.britishfireworksassociation.co.uk/firework-advice-for-consumers/