Cabinet Gwynedd i ystyried peilota safleoedd i reoli defnydd cartrefi modur yn y sir

Dyddiad: 01/11/2021

Gyda chynnydd yn y nifer o bobl sy’n dewis ymweld â Gwynedd mewn cartrefi modur, mae’r Cyngor yn ystyried cynnal cynllun i dreialu camau i wella rheolaeth o’r sector.

Mae’r Cyngor wedi cynnal gwaith ymchwil manwl ynghyd a holi barn yn eang ar reolaeth o gartrefi modur yn y sir.

Mae adroddiad fydd yn cael ei ystyried gan Gabinet Cyngor Gwynedd yn argymell cynnal cynllun peilot i ddefnyddio hyd at chwech o safleoedd parcio’r Cyngor fyddai’n darparu cyfleusterau i gartrefi modur aros dros nos. Byddai gwaith gorfodaeth yn cael ei gynnal ar y cyd gyda’r peilot ac adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet i ystyried y mater maes o law.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Mae Gwynedd wedi datblygu yn gyrchfan hynod boblogaidd i ymwelwyr mewn cartrefi modur dros y blynyddoedd, ac mae cynnydd amlwg yn y nifer o bobl sy’n berchen y cerbydau yma.

“Oherwydd y poblogrwydd cynyddol yma, rydym fel Cyngor yn awyddus i ystyried y ffordd orau o reoli’r sefyllfa i’r dyfodol. Rydym wedi cynnal gwaith ymchwil manwl gan gynnwys ystyried sut mae ardaloedd eraill o Ewrop yn rheoli’r maes.

“Mae’n glir fod y ddeddfwriaeth genedlaethol sydd yn mynd ôl i’r 1960au angen rhoi ystyriaeth i’r maes yma sy’n datblygu. Mae’n rhaid cwestiynu os yw’r ddeddfwriaeth yn addas i bwrpas erbyn hyn, a byddwn felly yn anfon canfyddiadau ein gwaith ymchwil i Llywodraeth Cymru gan alw arnynt i adolygu’r ddeddfwriaeth ar frys.

“Rydan ni hefyd wedi holi barn ac rydan ni’n ddiolchgar iawn am yr ymateb - mae’r sylwadau sydd wedi eu cyflwyno wedi amlygu yr awydd am reolaeth gwell o’r sefyllfa.

“Fel rhan o’r camau nesaf, bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet yn argymell mesurau i ni beilota trefniadau tebyg i sut mae ardaloedd eraill ar draws Ewrop yn rheoli’r sector.

“Bydd cynnig i ddefnyddio rhannau o rai o feysydd parcio’r Cyngor ar gyfer darparu lleoliad dros-nos i gartrefi modur fel prosiect peilot. Byddai hyn yn rhoi cyfle i weld os yw hyn yn cael rheolaeth well o’r sefyllfa, ac i ystyried os fuasai hefyd yn gyfle i gael rheolaeth gwell yn y sir i’r dyfodol. Os bydd y Cabinet yn cydsynio, bydd gwaith yn bwrw ymlaen i sicrhau’r hawliau perthnasol cyn unrhyw ddatblygiadau.”

Meddai’r  Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd:

“Gyda chyfyngiadau Covid-19 yn golygu fod pobl wedi bod yn llai tebygol o deithio i’r cyfandir dros y ddau haf diwethaf, rydym wedi gweld cynnydd wrth i bobl ymweld mewn cartrefi modur i fwynhau atyniadau poblogaidd Gwynedd. Yn wir, gwelwyd cynnydd o 71% mewn gwerthiant cerbydau modur yn 2019 a 2020.

“Mae’r niferoedd uchel o bobl sy’n ymweld, wedi bod yn destun pryder i rai ardaloedd gyda rhai yn penderfynu aros mewn cartrefi modur mewn lleoliadau lle nad oes hawl cyfreithlon i gysgu mewn cerbyd dros nos. Dyna pam ein bod fel Cyngor yn awyddus i ystyried pa gamau y gellir eu hystyried i wella rheolaeth o’r maes.

“Neges y Cyngor ar hyd y cyfnod yma ydi i bobl sy’n dewis ymweld â Gwynedd i fod yn bwyllog, trefnu o flaen llaw a thrin ein cymunedau gyda pharch. Fe wyddwn ni fod anghenion a phatrwm teithio perchnogion cartrefi modur yn gallu bod yn wahanol i bobl sy’n dod yma mewn carafán neu i wersylla mewn pabell.

"Rydym yn ymwybodol fod yna drefniadau mewn rhai ardaloedd eraill o Brydain ac ar gyfandir Ewrop lle mae cartrefi modur yn aros yn gyfreithlon dros-nos mewn rhannau penodedig o feysydd parcio cyhoeddus a safleoedd sydd wedi eu darparu’n bwrpasol ar gyfer cartrefi modur.

“Bwriad y peilot yma yng Ngwynedd fyddai annog ymwelwyr mewn cerbydau modur i aros mewn tref neu bentref gan gynnig elfen o fudd economaidd i’r gymuned leol a chael rheolaeth well dros y sector.

“Felly, mae’n synhwyrol i ni ystyried os oes mesurau posib allai weithio i ni yma yng Ngwynedd a fyddai yn cynnig opsiynau ymarferol i ymwelwyr mewn cartrefi modur, ac sydd hefyd yn sicrhau fod ein cymunedau yn cael eu trin mewn modd parchus.”

Bydd y mater yn cael ei ystyried yng nghyfarfod Cabinet Cyngor Gwynedd ar 9 Tachwedd 2021.