Bwyd Da Bangor – menter gyffrous newydd yn agor ei ddrysau

Dyddiad: 05/11/2021
Bangor (1)

Wedi disgwyl eiddgar, mae caffi newydd ar Stryd Fawr Bangor wedi agor ei ddrysau yng nghanol y ddinas.

Gan adeiladu ar lwyddiant prosiectau mewn lleoliadau eraill, mae Bwyd Da Bangor yn cyfuno rhaglen aelodaeth rhannu bwyd, ailddosbarthu stoc dros ben gan archfarchnadoedd, gyda chaffi o ansawdd uchel sydd hefyd yn cynnig hyfforddiant.

Mae Bwyd Da Bangor yn fenter arloesol sydd wedi ei wireddu diolch i gydweithio gan  amryw o bartneriaid sy'n ceisio mynd i'r afael â nifer o themâu allweddol, a hynny wrth greu lleoliad deniadol a chyfeillgar yng nghanol y ddinas.

Bydd y caffi yn cael ei redeg gan staff sy'n dod trwy ganolfan adferiad Penrhyn House neu rai sy'n byw mewn llety â chymorth ym Mangor ar hyn o bryd. Gan dderbyn hyfforddiant trwy Coleg Menai, bydd yr unigolion hyn yn derbyn cefnogaeth a chymwysterau i gael mynediad i gyflogaeth hirdymor.

Dywedodd James Deakin, Rheolwr a Sylfaenydd Penrhyn House: “Mae pawb Penrhyn House a chymunedau Gogledd Cymru (NWRC) yn falch iawn o fod yn rhan o’r prosiect arloesol a chydweithredol hwn.

“Trwy Bwyd Da, rydym bellach yn gallu helpu i fynd i’r afael â materion tlodi bwyd yn ein cymuned leol ehangach. Rydym yn gallu gyrru agenda ‘wyrddach’ sy’n agos at ein calonau ninnau a hefyd yn darparu cyfleoedd hyfforddi a chyflogaeth i unigolion sy'n gwella ar ôl bod yn gaeth.

“Mae’r prosiect hwn yn adlewyrchiad go iawn o’r balchder sydd gennym yn ein cymuned a’n gobaith yw y gall ddod yn ganolbwynt ar gyfer cerddoriaeth, y celfyddydau, tyfu bwyd ac ati - mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd.”

Rhoddodd yr agoriad swyddogol gyfle i'r holl asiantaethau sy'n ymwneud â datblygu ac ariannu'r prosiect gwrdd â rhai o'r unigolion a fydd yn elwa o'r prosiect ac i flasu peth o'r bwyd a gynhyrchir.

Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Tai ac Eiddo Cyngor Gwynedd: “Roeddwn i mor hapus i ymweld â Bwyd Da Bangor i weld y lleoliad gwych yma. Mae'r egwyddorion y tu ôl i'r prosiect hwn wir yn ysbrydoliaeth, o'r rhaglen rhannu bwyd, lleihau gwastraff bwyd a defnyddio cynnyrch lleol, i'r cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant i nifer o’r unigolion sy’n derbyn cefnogaeth ein timau digartrefedd.

“Rydym yn wynebu argyfwng hinsawdd ac argyfwng tai yma yng Ngwynedd, ac mae Penrhyn House a Bwyd Da Bangor yn gwneud gwaith cadarnhaol i fynd i’r afael â’r materion hynny ar lefel leol sy’n ysbrydoliaeth i ni i gyd. Rwy'n dymuno pob lwc i bawb sy'n cymryd rhan yn y fenter newydd gyffrous yma."

Mae Bwyd Da Bangor yn mynd i'r afael â nifer o feysydd blaenoriaeth, gan gynnwys:

 

  • Cefnogi cynhyrchu bwyd a lleihau ôl troed carbon;
  • Lleddfu tlodi bwyd;
  • Helpu i leihau gwastraff bwyd;
  • Cyfrannu at adfywio economaidd canol dinas Bangor;
  • Creu cyflogaeth;
  • Helpu unigolion i symud ymlaen o ddigartrefedd;
  • Cefnogi unigolion sy'n dod trwy raglen adferiad cyffuriau ac alcohol;
  • Creu cyfleoedd gwirfoddoli.

 

Ychwanegodd Glynne Roberts ar ran Bwrdd Iechyd Besti Cadwaladr: “Mae Bwyd Da Bangor yn enghraifft wych o'r hyn y gellir ei gyflawni trwy weithio mewn partneriaeth yn arloesol. Mae’r datblygiad yn sail i awydd y Bwrdd Iechyd i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd, ac rydym yn falch o fod yn gysylltiedig â phrosiect mor arbennig.”

Mae Bwyd Da Bangor wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Gwynedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Ymddiriedolaeth Steve Morgan, yn ogystal â Tai Gogledd Cymru ac Adra (Tai) Cyfyngedig. Mae’r cyfraniadau hyn wedi helpu i greu cynllun unigryw a fydd yn helpu nifer o unigolion a theuluoedd, a byddant yn adeiladu ar y trefniadau partneriaeth presennol i sicrhau bod tlodi bwyd ac atal digartrefedd ar flaen y gad yn natblygiadau’r rhaglen yn y dyfodol.

Mae Bwyd Da Bangor ar agor ar gyfer busnes o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 8am a 5pm.

LLUNIAU:

1 – Y Cynghorydd Craig ab Iago a Carys Fôn Williams o Gyngor Gwynedd a James Deakin, Penrhyn House

2 – Cynrychiolwyr o’r partneriaid sydd wedi cefnogi Bwyd Da Bangor yn ystod yr agoriad swyddogol

3 – Y cogyddion, Gareth Hughes a Steve Mynes