Benthyg Llyfrau yn Hawdd trwy Lyfrgelloedd Gwynedd - Ap Llyfrgell newydd, cludo i'r cartref a dim dirwyon!

Dyddiad: 25/11/2021
pori o ffon

Rydym yn derbyn nad yw’n hawdd bob tro i bobl Gwynedd fenthyca llyfrau o’u llyfrgell.

Gall fod rhwystrau i gyrraedd y llyfrgell, efallai eich bod wedi anghofio dychwelyd eich llyfrau neu bod galwadau eraill ar eich amser yn golygu ei bod yn anodd i chi ymweld. 

Mae tri datblygiad newydd diweddar gan Llyfrgelloedd Gwynedd wedi’i cynllunio i wneud bywyd yn haws a dileu unrhyw rwystrau sydd gan bobl i ddefnyddio’r llyfrgell a benthyg llyfrau.

Mae gan Llyfrgelloedd Cymru ap llyfrgell newydd o’r enw Pori. Mae’r ap hwn yn caniatáu i ddefnyddwyr chwilio’r catalog, archebu llyfrau ac adnewyddu eu llyfrau.

Mae’r ap clyfar hwn hefyd yn galluogi unrhyw un i sganio cod bar ISBN llyfr i weld a yw’r llyfr hwnnw ar gael i’w fenthyg yn eu llyfrgell leol. Mae’n cadw cod bar eich cerdyn llyfrgell hefyd, felly os ydych yn anghofio eich cerdyn llyfrgell (neu wedi ei golli) gallwch fenthyca llyfrau trwy eich ap ffon neu ei ddefnyddio yn unrhyw un o’r ciosgs hunanwasanaeth yn Llyfrgelloedd Gwynedd.

Gallwch lawrlwytho’r ap Pori am ddim a dechrau ei ddefnyddio yn syth bin. 

Yn ogystal, mae Cyngor Gwynedd wedi penderfynu gwneud i ffwrdd ar godi tal am lyfrau a ddychwelir yn hwyr i lyfrgelloedd y sir. Bydd holl ddirwyon hanesyddol gan ddefnyddwyr yn cael eu dileu gyda llechen lan i bawb yn cychwyn o 8 Rhagfyr. Beth mae hyn yn ei olygu yw y bydd gan ddefnyddwyr sy’n benthyg llyfrau o 8 Rhagfyr ymlaen, 12 wythnos o’r dyddiad dychwelyd i ddod a’u llyfrau yn ôl i’r llyfrgell, cyn bod yn gyfrifol am gost adnewyddu’r llyfrau hynny. Felly cofiwch adnewyddu eich llyfrau, ond os ydych wedi llwyr anghofio ac yn dychwelyd llyfrau hwyr – ni fydd unrhyw ddirwy nac unrhyw gost i chi o gwbl.

Os ydych yn methu ymweld a’r llyfrgell am unrhyw reswm, gallwn gludo’r llyfrau yn rhad ac am ddim i’ch cartref ar alw. Cysylltwch a ni arlein www.gwynedd.llyw.cymru/llyfrgell 

neu trwy e-bost neu ffonio a byddwn yn sicrhau fod eich llyfrau yn cael eu cludo at eich carreg drws. Eisoes mae cannoedd o ddefnyddwyr llyfrgell wedi manteisio ar y gwasanaeth hwn, gan ei fod yn hwylus, cyfleus ac ar alw. 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sydd â chyfrifoldeb am lyfrgelloedd:

“Mae Llyfrgelloedd Gwynedd yn adnodd gwerthfawr ac am ddim sy’n gallu cyfoethogi bywydau pobl trwy gynnig mynediad rhad ac am ddim at amrywiaeth eang o adnoddau darllen.

“Ond rydym yn sylweddoli bod nifer o bobl yn ei chael hi’n anodd i ymweld a’u llyfrgell leol, boed hynny am resymau teithio, pwysau amser a gwaith neu gyfrifoldebau gofalu neu salwch. 

“Drwy wrando ac ymateb i anghenion defnyddwyr, rwyf yn falch iawn bod y datblygiadau diweddar hyn yn golygu bod pob rhwystr posib i bobl allu defnyddio adnodd mor werthfawr a Llyfrgell, yn cael eu dileu gymaint a sy’n bosib.”

Ar ben yr adnoddau ardderchog sydd yn y Llyfrgelloedd, mae mynediad o gartref yn rhad ac am ddim at e-lyfrau, e-lyfrau llafar, e-gylchgronau a phapurau newydd ar-lein. I gael mynediad at yr adnoddau hyn, ymunwch a’r llyfrgell www.gwynedd.llyw.cymru/ymaelodillyfrgell