Annog pobl Gwynedd i gadw eu hunain yn ddiogel wrth i gyfraddau Covid gynyddu'n sylweddol

Dyddiad: 18/11/2021

Gyda chyfraddau Covid-19 Gwynedd yr uchaf yng Nghymru, mae Grŵp Gwyliadwriaeth ac Ymateb Covid-19 y sir yn annog trigolion i gymryd gofal arbennig i gadw eu hunain a phawb o’u cwmpas mor ddiogel â phosib.

Mae ffigurau wedi cynyddu'n sylweddol ar draws Gwynedd yn ddiweddar, gyda data'n dangos bod 865 o achosion Covid-19 wedi'u hadrodd dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chynnydd amlwg yn ardaloedd Caernarfon, Ffestiniog a Bala (Penllyn) yn benodol. Daw hyn â chyfradd Covid-19 y sir i 694.4 fesul 100,000 - yr uchaf ers i'r pandemig ddechrau.

Er mwyn atal y duedd anffodus yma, mae Grŵp Gwyliadwriaeth ac Ymateb Covid-19 Gwynedd yn annog trigolion y sir i:

 

  • Fachu ar y cynnig am y frechlyn - nid yw hi byth yn rhy hwyr i gael y pigiad;
  • Mynychu apwyntiad brechlyn atgyfnerthu Covid-19 - pan fyddwch chi'n gymwys, fe'ch gwahoddir yn uniongyrchol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr;
  • Byddwch yn wyliadwrus am unrhyw symptomau Covid - os byddwch chi'n datblygu symptomau, mae angen hunan-ynysu a threfnu prawf ar unwaith trwy ffonio 119 neu ar-lein yma https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19
  • Dilynwch gyngor tîm Profi, Olrhain a Diogelu Gwynedd - os ydynt yn cysylltu gyda chi am eich bod chi'n gyswllt agos i achos Covid, trefnwch brawf i helpu i atal y lledaeniad;
  • Gwisgwch orchudd wyneb bob amser wrth ymweld â siopau neu unrhyw fannau cyhoeddus dan do;
  • Cyfyngwch gysylltiad â grwpiau mawr o bobl gymaint â phosib, ac os ydych chi’n dewis mynychu, ystyriwch gymryd brawf llif unffordd cyn ac ar ôl bod;
  • Os ydych chi'n cwrdd â phobl, cofiwch ei bod hi'n llawer mwy diogel gwneud hynny y tu allan.

 

Dywedodd Dafydd Wyn Williams, Cadeirydd Grŵp Gwyliadwriaeth ac Ymateb Covid-19 Gwynedd:

“Fel grŵp, rydym yn bryderus iawn am y cynnydd sylweddol mewn achosion yma yng Ngwynedd, ac yn benodol yn ardaloedd Caernarfon, Ffestiniog a Bala (Penllyn). Mae’r gyfradd Covid yn hynod uchel yn y cymunedau yma ac rydym yn annog pobl sy’n byw a gweithio yn yr ardaloedd yma i gymryd gofal arbennig.

“Mae ffigyrau Covid ar eu huchaf yng Ngwynedd ers cychwyn y pandemig, ac mae’n ymddangos fod y nifer o achosion yn debyg o gynyddu yn y dyddiau sydd i ddod.

“Gofynnwn i bobl helpu i ffrwyno'r duedd hon trwy fod yn wyliadwrus - gan ddilyn y camau o wisgo gorchudd wyneb mewn siopau a mannau cyhoeddus dan do ond hefyd i feddwl ddwywaith cyn iddyn nhw fynychu unrhyw ddigwyddiadau lle mae grwpiau mawr o bobl a chael prawf os ydyn nhw'n datblygu unrhyw symptomau.

“Rydyn ni’n cydnabod bod pobl wedi bod yn dilyn rheolau Covid-19 ers 18 mis a mwy erbyn hyn, ac rydyn ni’n ddiolchgar am yr ymdrech gymunedol yma. Ond yn anffodus, mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos nad yw’r haint farwol yma wedi diflannu a’i fod yn lledaenu’n gyflym yn ein cymunedau.

“Agwedd allweddol i amddiffyn ein cymunedau yw cael eich profi pan fyddwch chi'n datblygu unrhyw symptomau Covid-19. Mae lleoliadau profi mewn safleoedd ar draws Gwynedd ac mewn siroedd cyfagos i’w gwneud yn broses mor hwylus a phosib.

“Ar hyn o bryd, mae unedau profi ar gael ym Mangor, Caernarfon, Tremadog a Phwllheli yng Ngwynedd, ynghyd a safleoedd gerllaw yng Nghorwen a Machynlleth. Mae’n allweddol fod unrhyw un sy’n datblygu symptomau yn hunan-ynysu a gwneud apwyntiad am brawf yn syth.

“Yn ogystal, mae profion llif unffordd hefyd ar gael i unrhyw un heb symptomau Covid. Mae’r profion syml eu defnyddio yma ar gael o lyfrgelloedd a fferyllfeydd yng Ngwynedd ac rydym yn annog trigolion i’w defnyddio i gadw eu hunain a’r rhai o’u cwmpas yn saff.

“Wrth gwrs, cymryd y frechiad ydi’r ffordd orau i amddiffyn eich hun, eich ffrindiau a'ch teulu a'r gymuned leol. Mae’r dystiolaeth yn dangos eich bod yn llawer llai tebygol o fynd yn ddifrifol wael neu angen triniaeth ysbyty os cewch y brechlyn.

“Os nad ydych wedi cael y pigiad eto, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw'ch hun yn ddiogel. Mae pobl iau rwan yn cael cynnig cyfle i gael y brechlyn ac mae sesiynau'n cael eu cynnal yma yng Ngwynedd. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y Bwrdd Iechyd.

“Ein prif bryder yw y bydd y cynnydd mewn achosion diweddar yn ychwanegu at y pwysau ar y GIG wrth i ni fynd i mewn i dymor ffliw'r gaeaf pan fydd ysbytai eisoes ar eu prysuraf. Trwy gymryd y camau bach ond pwysig yma, byddwch chi'n chwarae eich rhan i atal yr haint rhag lledaenu ac yn helpu i achub bywydau.”

Nid yw'n rhy hwyr i ddod ymlaen am ddos cyntaf o frechlyn Covid-19. Os ydych chi wedi cael eich dos cyntaf, trefnwch ail bigiad gan fod hyn yn cynyddu lefel eich amddiffyniad yn sylweddol.

Gellir archebu dos cyntaf ac ail trwy Ganolfan Gyswllt Brechu Covid-19 Prifysgol Betsi Cadwaladr trwy ffonio 03000 840004. Mae'r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 7pm a dydd Sadwrn i ddydd Sul, 9am i 2pm. Gall llinellau fod yn brysur iawn, felly byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda.

I gael mwy o wybodaeth am frechiadau Covid-19 yng Ngwynedd, ewch i https://bipbc.gig.cymru/covid-19/brechlyn-covid-19/