Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd – dweud eich dweud

Dyddiad: 26/11/2021

Mae trigolion Ynys Môn a Gwynedd yn cael eu hannog i ddweud eu dweud ar yr adolygiad presennol o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ar gyfer yr ardal, a fydd yn cyfrannu at y broses o gynhyrchu Cynllun Diwygiedig.

Y Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd, a fabwysiadwyd yn 2017, yw’r sail ar gyfer penderfyniadau ar ddefnydd tir yn ardal Ynys Môn a Gwynedd (gan eithrio Parc Cenedlaethol Eryri).

Fel rhan o’r weithdrefn statudol, bydd Cynlluniau Datblygu’n cael eu hadolygu bob pedair blynedd ar ôl eu mabwysiadu er mwyn gallu rhoi ystyriaeth i dystiolaeth o’r adroddiadau monitro blynyddol ar gyfer y Cynlluniau ac unrhyw newidiadau perthnasol i bolisïau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, strategaethau a chyd-destun. Nid yw’r cam hwn yn cynnwys gwelliannau neu newidiadau posibl i’r Cynllun ar y Cyd ei hun gan y bydd hyn yn digwydd fel rhan o’r broses o gynhyrchu Cynllun Diwygiedig.

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer yr Amgylchedd a’r Cynghorydd Richard Dew, Aelod Portffolio Cynllunio Cyngor Sir Ynys Môn:

“Yr ymgynghoriad cychwynnol hwn yw’r cam cyntaf o adolygu’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Ei nod yw penderfynu ar y math o adolygiad y dylid ei gynnal a chasglu’r holl wybodaeth a thystiolaeth berthnasol a fydd ei angen ymhellach ymlaen pan roddir ystyriaeth i newidiadau arfaethedig.

“Rydym yn annog pawb sy’n dymuno i’w safbwyntiau gael eu hystyried ar y cam hwn i gymryd rhan yn y broses ac i ddweud eu dweud.”

Mae’r Adroddiad Adolygu Drafft yn destun ymgynghoriad cyhoeddus ac fe ddylai’r rheini sy’n dymuno cymryd rhan gyflwyno eu hymatebion erbyn 20 Rhagfyr 2021. Mae’r Adroddiad Adolygu Drafft ar gael ar wefan y ddau Gyngor lle gall aelodau o’r cyhoedd gyflwyno eu hymatebion: www.gwynedd.llyw.cymru/cdlldiwygiedig a www.ynysmon.gov.uk/cdlldiwygiedig

Gall aelodau o’r cyhoedd hefyd ddychwelyd copïau o’r ffurflen gyflwyno (erbyn 20 Rhagfyr) ar e-bost at polisicynllunio@gwynedd.llyw.cymru neu drwy’r post at Gwasanaeth Polisi Cynllunio ar y Cyd, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH. 

Mae copïau caled o’r Adroddiad Adolygiad Drafft hefyd ar gael yn Cyswllt Môn, Swyddfeydd Cyngor Môn, Llangefni neu yn Siop Gwynedd Caernarfon, Pwllheli a Dolgellau - i wneud apwyntiad i ymweld â Siop Gwynedd ewch i:

https://www.gwynedd.llyw.cymru/ApwyntiadSiopGwynedd