Ymgynghoriad ar adeilad ysgol newydd gwerth dros £5 miliwn ar gyfer Cricieth

Dyddiad: 06/11/2020
Treferthyr2

Mae Cyngor Gwynedd yn ymgynghori ar gynnig i adleoli Ysgol Treferthyr i safle newydd ym mis Medi 2023 a fydd yn cynyddu capasiti'r ysgol i 150.

Mae hyn yn dilyn cymeradwyaeth Cabinet y Cyngor ar 13 Hydref 2020 i gynnal ymgynghoriad ar y cynnig. Byddai'r cynllun arfaethedig yn gweld buddsoddiad o dros £5 miliwn i adleoli'r ysgol i'r gorllewin o'r dref, gan gynyddu capasiti’r ysgol i 150 o ddisgyblion. Bydd 65% o gost yr ysgol newydd yn cael ei ariannu o Raglen Ysgolion 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, gyda'r gweddill gan Gyngor Gwynedd.

Mae arolygon o'r adeilad presennol wedi nodi nifer o ddiffygion sylweddol sy'n golygu bod yr ysgol y tu hwnt i'w hatgyweirio a bod angen ysgol newydd.

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Addysg: "Rydym yn awyddus i sicrhau bod plant mewn cymunedau ledled Gwynedd efo mynediad i’r adnoddau addysgiadol gorau phosib.

“Mae adeilad presennol Ysgol Treferthyr wedi gweld dyddiau gwell a byddai’n aneconomaidd i barhau i geisio cynnal a chadw’r adeiladau ar gyfer y dyfodol.

"Ein nod yw adeiladu cartref newydd i'r ysgol a fydd yn darparu cyfleusterau modern i blant Cricieth a fydd yn eu galluogi i gyrraedd eu llawn botensial.

“Rydym eisiau clywed barn y gymuned leol ynglŷn â’r cynigion cychwynnol. Rydym yn edrych ymlaen at glywed barn disgyblion, rhieni, staff a'r gymuned ar y cynnig i adeiladu'r ysgol newydd ar gyfer 150 o ddisgyblion ar y safle newydd."

Mae'r cyfnod ymgynghori ar y cynnig i adeiladu ysgol newydd yn dilyn cyfres o gyfarfodydd ar lefel leol gyda chynrychiolwyr o Ysgol Treferthyr. Fel rhan o'r trafodaethau, ystyriwyd adeiladu ysgol ar sawl safle posib gan gynnwys lleoliad presennol yr ysgol.

Yn dilyn cryn waith a thrafodaethau gwerthfawr, cytunwyd ar y lleoliad a ffafrir ar gyfer yr ysgol newydd gan aelodau'r Panel Adolygu Lleol fel y safle ar gyfer ymgynghori.

I ddweud eich dweud, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/moderneiddioaddysg - mae cyfnod ymgynghori yn cael ei gynnal rhwng 6 Tachwedd a 18 Rhagfyr 2020. Yna bydd yr holl sylwadau a dderbynnir yn cael eu hadrodd yn ôl i Gabinet Cyngor Gwynedd.