Llwyddiant Gwersi Cymraeg Ar-lein i staff Cyngor Gwynedd a Byw'n Iach

Dyddiad: 04/11/2020

Mae’r defnydd pellach o dechnoleg dros y misoedd diwethaf wedi rhoi cyfle i nifer o staff Cyngor Gwynedd a Byw'n Iach ddatblygu eu sgiliau Cymraeg ar-lein.

 

Yn eu plith, mae rhai aelodau staff Byw’n Iach sy’n rhedeg canolfannau hamdden y sir, wedi mynychu gwersi ar-lein a gafodd eu cynnal gan Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin. Un o’r aelodau staff sydd wedi cael budd o’r gwersi ydi Rachael Roberts sy’n gweithio fel Gweithiwr Proffesiynol yng Nghanolfan Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn.

 

 

Fe benderfynodd Rachel i gymryd rhan yn y dosbarthiadau Cymraeg ar-lein yn bennaf gan ei bod hi angen mwy o gyfleoedd i ymarfer ei Chymraeg a magu hyder. Yn ei swydd o ddydd i ddydd mae Rachael yn cynnal dosbarthiadau Cadw’n Ystwyth dwyieithog ar-lein. Roedd hi’n bryderus o’r pwysau o orfod cynnal gwersi yn Gymraeg a Saesneg, ond drwy ddatblygu ei hyder yn y Gymraeg drwy wersi ar-lein a chynnal y gwersi'r un pryd mae hi’n medru defnyddio ei sgiliau. Mae’r dosbarthiadau Cymraeg ar-lein hefyd wedi bod yn fuddiol iawn i’r cleientiaid.

 

 

Meddai Rachael: “Mi wnaeth un o fy nghleientiaid ddweud bod y weithred o wneud ymarfer corff a chlywed y Gymraeg wedi dysgu llawer iawn mwy iddi na wnaeth blynyddoedd o wersi Cymraeg.

 “Mae’r gwersi wedi rhoi’r hyder i mi allu dweud wrth bobl fy mod i’n dysgu Cymraeg yn ogystal a'r gallu i barhau’r sgwrs yn Gymraeg a gofyn am help pan fo angen yn lle dychwelyd i’r Saesneg. Gan fy mod yn fwy hyderus wrth gyfathrebu yn Gymraeg mae fy mherthynas gyda fy nghleientiaid Cymraeg wedi gwella ac mae eu hymlyniad yn y dosbarth wedi gwella.”

 

Meddai’r Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar Gefnogaeth Gorfforaethol: “Llongyfarchiadau mawr i Rachael ac i’r holl staff eraill sydd wedi llwyddo i ddatblygu eu Cymraeg dros y misoedd diwethaf yma. Er gwaethaf sobrwydd y cyfnod clo, mae wedi bod yn gyfle gwych i ehangu ein defnydd o adnoddau ar-lein. Mae’n gadarnhaol i weld fod cymaint o staff wedi gallu cymryd hyn yn gyfle i wella eu hyder a defnyddio mwy ar eu Cymraeg. Diolch hefyd i’r staff o fewn y Cyngor sydd wedi gwneud gwaith mor bwysig yn helpu i gynnal y gwersi ac i ddatblygu hyder yn eu Cymraeg.”

 

Dywedodd Llio Mai Hughes, Swyddog Hyrwyddo’r Iaith Gymraeg gyda Chyngor Gwynedd: “Es i lawr i Dywyn cyn y Nadolig i gynnal sesiwn Ymwybyddiaeth Iaith efo rhai o staff Byw’n Iach ac roedd Rachael yn cyfrannu’n gyson i’r sesiwn.

 

“Roedd ei Chymraeg hi’n dda iawn ond roedd lle i godi ei hyder, felly dwi’n falch iawn ei bod wedi cael y cyfle i ddatblygu ei sgiliau iaith ac i adeiladu ar ei hyder diolch i’r gwersi ar-lein a ddarparwyd gan Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin.”

 

 

Eglura Siôn Elwyn Hughes, Swyddog Dysgu a Datblygu’r Cyngor: “Mae gallu comisiynu gwersi ar-lein fel hyn yn rhoi boddhad mawr i mi. Yn y blynyddoedd diwethaf, gwersi yn y cnawd oedd yr arfer. Er eu bod yn hynod o effeithiol fel modd i addysgu iaith, roedd amser a chostau teithio yn profi’n rhwystr i nifer sy’n gweithio shifftiau wrth orfod cydbwyso hynny gyda phatrwm gwaith a’r angen i gynnal gwasanaeth. Roedd hynny’n arbennig yn wir ar gyfer rhai fel staff Byw’n Iach, a dyna pam mae’n bleser i allu cydweithio gyda Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin i gynnig yr opsiwn ar-lein. Mae dysgwyr yn gallu dysgu a datblygu eu Cymraeg mewn modd sy’n cyfarch yr anghenion a llwyddo i gydbwyso gwaith ar yr un pryd. Mae hyn oll yn galluogi i ni roi’r gwasanaeth gorau posib i bobl Gwynedd.”

 

Os ydych yn gweithio i’r Cyngor ac yn awyddus i ddysgu neu ddatblygu’ch Cymraeg, cysylltwch â Siôn neu Llio trwy e-bostio dysgucymraeg@gwynedd.llyw.cymru

 

Os nad ydych yn gweithio i’r Cyngor ond eisiau mwy o wybodaeth am sut i ddysgu neu ddatblygu’ch Cymraeg, cysylltwch â hunaniaith@gwynedd.llyw.cymru neu edrych ar wefannau darparwyr lleol.

 

LLUN: Rachael Roberts, Gweithiwr Proffesiynol Cyfeirio i Ymarfer Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn yn cymryd rhan mewn gwers ar-lein