Cystadleuaeth fideo croniclo 2020

Dyddiad: 30/11/2020
Poster Croniclo 2020 ar fideo

Mae cystadleuaeth fideo croniclo 2020 wedi cael ei lawnsio ar gyfer trigolion Gwynedd a thu hwnt i rannu eu stori a phrofiadau personol o’r flwyddyn. Trefnir y gystadleuaeth gan Hunaniaith (Menter iaith Gwynedd), Cymunedau Digidol Cymru, Menter Iaith Bangor, Age Cymru Gwynedd a Môn a  Chydlynydd Pontio’r Cenedlaethau. 

Heb os mae 2020 wedi bod yn flwyddyn ryfeddol ac mae cyfle euraidd felly i geisio croniclo argraffiadau pobl o’r flwyddyn, y dwys a’r diddan. Yr ydym yn chwilio am hanesion pobl sydd wedi pontio’r cenedlaethau rhwng yr ifanc a’r hen a hynny trwy gyfrwng fideo a thechnoleg. Efallai, yn ei ffordd bach ei hun y gallai gwneud fideo hefyd amlygu os nad lleddfu rhywfaint ar unigrwydd pobl a chreu gobaith ynghanol pandemig sydd wedi effeithio arnom i gyd yn ddiwahân. 

Oes ganddoch chi stori i’w hadrodd am gariad, cyfeillgarwch, y teimlad o hiraeth neu o fethu bod gyda’ch gilydd unwaith eto? Ydych chi’n hunan ynysu neu’n cysgodi? Rydym yn chwilio am eich fideos fydd yn cyfleu eich profiadau chi ac anwyliaid a dycnwch y natur ddynol mewn cyfnodau dyrys.  

Dywedodd Dafydd Iwan, Cadeirydd Hunaniaith a Llysgennad Age Cymru Gwynedd a Môn: “Mae’n dda gennym gefnogi’r gystadleuaeth hon, yn enwedig am ei bod yn anelu at bontio rhwng y cenedlaethau, rhywbeth yr ydym ni yn Age Cymru yn awyddus iawn i’w hyrwyddo. Mae unigrwydd yn medru effeithio pobol o bob oed,  ac yn aml iawn mae’r modd i goncro unigrwydd yn gyffredin i bawb, a gallwn ddysgu oddi wrth ein gilydd.

“Rhan bwysig o’r dysgu hwnnw yw cyfarwyddo gyda’r dechnoleg newydd, rhywbeth sy’n medru agor pob math o ddrysau newydd i’r henoed yn ogystal â phawb arall.” 

Ychwanegodd Mair Rowlands Cadeirydd Menter Iaith Bangor: “Mae’r cydweithio partneriaethol yma wedi tanlinellu pwysigrwydd oesol cyfathrebu a chymdeithasu a medru siarad a defnyddio ein priod a dewis iaith gydag eraill sef y Gymraeg. Mae eleni wedi amlygu hynny fwy nag erioed ac felly edrychwn ymlaen yn arw at weld amrywiaeth o fideos fydd yn adrodd hanesion teuluoedd Cymreig yn 2020.

“Bydd cyfleoedd i’r cyhoedd hefyd wylio’r fideo buddugol yng Ngwanwyn 2021, felly darpar ffilmwyr, ewch amdani!” 

Fel rhan o’r gystadleuaeth hon, bydd Cymunedau Digidol Cymru yn darparu hyfforddiant arbennig ar Ragfyr 4ydd yn egluro sut i greu straeon digidol syml ar gyfer eich ffôn symudol neu dabled. Dewi Smith, ar ran Cymunedau Digidol Cymru sy’n egluro’n ymhellach: “Mae technoleg ddigidol wedi bod yn achubiaeth wrth helpu pobl i gadw mewn cysylltiad ond hefyd yr un pryd leddfu unigrwydd ac ofn. Ac mae creu straeon digidol yn ffordd wych o ddysgu defnyddio technoleg ond hefyd yn ffordd o hel atgofion gyda phobl mewn oed a phontio’r cenedlaethau. Yr ydym yn edrych ymlaen i weld eich stori chi.” 

Dywedodd Mirain Llwyd, Cydlynydd Pontio’r Cenedlaethau sy’n cefnogi’r gystadleuaeth: “Dyma brosiect difyr sydd yn gyfle i aelodau o wahanol genedlaethau edrych yn ôl ar 2020 o’u persbectif nhw. Bydd yn gyfle gwych i ddod â phobl o bob oed at ei gilydd i groniclo mewn fideo am eu profiadau nhw ac yn gyfle i ddysgu am brofiadau rhywun sydd o wahanol oedran.”

Cynhelir hyfforddiant ar-lein ar greu stori ddigidol ar y 4ydd o Ragfyr gyda sesiwn ar gyfer ffôn/tabled android a sesiwn arall ar gyfer Apple, cofrestrwch yma i fynychu: 

Sesiwn (Apple) 10 tan 11 y bore https://walescoop.clickmeeting.com/straeon-digidol-apple-/register a sesiwn (Android) am 2 tan 3 y prynhawn: https://walescoop.clickmeeting.com/straeon-digidol-andoird-/register

Dylai ymgeiswyr anfon ceisiadau fideo i neges@menteriaithbangor.cymru cyn 18:00 ar y dyddiad cau.

Dyddiad cychwyn 4/12/20. Dyddiad cau 28/2/21.

Er mwyn datblygu sgiliau ffilmio a fideos ymhellach mae gwobr arbennig i’r enillydd sef tabled Fire HD 10.