Cyngor Gwynedd yn gweld cynnydd mewn ceisiadau digidol

Dyddiad: 12/11/2020
Arlein_Online

Mae mwy o bobl nag erioed yn cael mynediad i wasanaethau Cyngor Gwynedd ar-lein, ac mae’r awdurdod yn annog mwy o gwsmeriaid i ddilyn a rhoi cynnig arni.

 

Mae gwasanaethau ar-lein Cyngor Gwynedd yn saff, yn sydyn ac yn hawdd i’w defnyddio. Fe gewch e-bost cadarnhau yn syth bin ar ôl cofrestru a gallwch wneud cais neu adrodd am broblem ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos, o unrhyw le. Mae’r system talu hefyd yn gwbl ddiogel.

 

Eleni, ac yn enwedig dros y cyfnod cloi, mae’r nifer o geisiadau ar-lein am wasanaeth wedi saethu i fyny ac mae’r Cyngor yn gobeithio bydd cwsmeriaid hen a newydd yn parhau i ddewis y ffordd yma o gysylltu.

 

Erbyn hyn mae gan 58,600 o bobl gyfrif ar-lein Cyngor Gwynedd, sy’n golygu nad oes angen iddynt fewnbynnu nag ail-adrodd eu manylion bob tro maen nhw’n gwneud cais am wasanaeth. Os ydych chi wedi mewngofnodi cyn cyflwyno eich cais, bydd gennych gofnod o’r cais yn eich cyfrif a byddwch yn gallu ei dracio. Ym mis Hydref eleni roedd bron i 16,500 mewngofnodiad i wasanaethau ar-lein y Cyngor, sef 7,000 yn fwy nac yn Gorffennaf 2019.

 

Mae nifer fawr o wasanaethau ar-lein ar gael naill ai drwy wefan y Cyngor neu drwy apGwynedd, gyda mwy yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd Ers Ebrill eleni, gwelwyd y cynnydd mwyaf yn y defnydd o’r gwasanaethau canlynol o’u cymharu â’r flwyddyn flaenorol: rhoi gwybod am broblem baw ci oedd wedi codi 27%; trefnu gwasanaeth casglu clytiau babi wedi codi 12%; talu am docyn parcio blynyddol wedi codi 14%; ceisiadau am gasgliadau gwastraff swmpus wedi codi 13%; archebu biniau gwastraff / ailgylchu newydd wedi codi 8%; archebu gwasanaeth gwastraff gardd wedi codi 7%.

 

Mae rhai gwasanaethau ar-lein gwbwl newydd wedi eu cyflwyno oherwydd y cyfyngiadau Covid. Er enghraifft, ers i’r Canolfannau Ailgylchu ail-agor ym mis Mai, mae dros 85,000 slot wedi eu harchebu er mwyn ymweld â chanolfannau ailgylchu’r sir, gyda 88% o’r ceisiadau hynny yn cael eu gwneud ar-lein. Derbyniwyd dros 1,700 o geisiadau am drwydded i fynd â fan i’r ganolfan ailgylchu, ers i’r drefn newydd gael ei chyflwyno ym mis Gorffennaf, gyda 75% ohonynt yn cael eu gwneud ar-lein.

 

Dywedodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Adran Cefnogaeth Gorfforaethol fod gwasanaethau ar-lein wedi dangos eu gwerth yn ystod cyfnod yr argyfwng Coronafirws. Meddai: “Yn ystod y cyfnod cloi mawr, roedd yn rhaid i’r Cyngor newid rhai gwasanaethau er mwyn amddiffyn y cyhoedd a’n staff felly nid oedd yn bosib i bobl alw heibio ein swyddfeydd i wneud cais am wasanaethau. Dwi’n gobeithio yn y cyfnod hwn fod pobl wedi sylweddoli pa mor handi ydi defnyddio ein gwasanaethau ar-lein. Does dim angen disgwyl i’r swyddfa agor nac i chithau deithio cam, gallwch wneud popeth o ble bynnag yn y byd yr ydych ac hynny ar amser sy’n eich siwtio chi.

 

“Rydw i hefyd yn ymfalchïo yn y ffaith fod gwasanaethau ar-lein i gyd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddi-gwestiwn a fod Cyngor Gwynedd yn parhau i fod ar y blaen wrth blethu datblygiadau digidol efo’n defnydd o’r iaith Gymraeg.

 

“O safbwynt y Cyngor mae’r cynnydd yma mewn defnydd gwasanaethau ar-lein o fudd mawr hefyd. Mae’n golygu fod ein swyddogion ar gael i siarad efo’r rhai hynny sydd angen help wyneb-yn-wyneb neu dros y ffôn, yn enwedig ar adegau prysur. Mae hefyd yn arbed arian cyhoeddus. Mae cais ar-lein yn costio 25c i’r Cyngor tra byddai galwad ffôn am yr un cais yn costio £3.90 ac ymweliad wyneb yn wyneb yn costio £8.00.”

 

I weld pa wasanaethau ar-lein sydd ar gael, ewch i wefan y Cyngor gwynedd.llyw.cymru/fynghyfrif neu lawr-lwythwch yr ap, apGwynedd, yn rhad ac am ddim i’ch ffôn glyfar neu lechen drwy Google Play neu’r AppStore.

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Nia Jeffreys: “Mae gwasanaethau newydd yn cael eu hychwanegu o hyd, felly cofiwch fynd ar-lein gyntaf cyn gwneud unrhyw gyswllt efo’r Cyngor.”

 

 

Llun: Y Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Adran Cefnogaeth Gorfforaethol yn defnyddio apGwynedd.