Cyfle i roi barn ar gynlluniau Canolfan Dolfeurig

Dyddiad: 11/11/2020
Dolfeurig-1

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed barn trigolion ar gynlluniau arfaethedig i ddatblygu Canolfan Dolfeurig yn Nolgellau.

Bydd Dolfeurig ar ei newydd wedd yn gweithredu fel hwb cymunedol yn ogystal â darparu gwasanaeth gofal dydd ac yn rhoi cyfle i unigolion sydd ag anableddau dysgu fynychu digwyddiadau cymdeithasol a dysgu sgiliau newydd mewn ffordd sydd yn annog cyd-weithio efo’r gymuned.

Y bwriad yw dymchwel yr adeilad presennol ac ail-adeiladu canolfan newydd ar yr un safle. Yn y cyfamser bydd trafodaethau yn parhau sut bydd unigolion yn cael eu cefnogi i dderbyn yr un cyfleoedd tra bod y gwaith yn mynd yn ei flaen.

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Dirprwy Arweinydd Cyngor Gwynedd a’r Aelod Cabinet sy’n arwain ar y prosiect:

“Mae cynlluniau ar gyfer Dolfeurig wedi bod ar y gweill ers dwy flynedd bellach, ac rydym eisoes wedi siarad gyda thrigolion sy’n mynychu’r ganolfan, eu teuluoedd a’r staff.

“Rwy’n falch iawn o weld buddsoddiad o dros £1.2 miliwn ar gynllun sydd mor bwysig i’r ardal, ac yn edrych ymlaen at weld y ganolfan yn ail-agor gyda chyfleusterau newydd ar gyfer pawb yn y gymuned. Bydd y ganolfan yn cynnwys siop a chaffi fydd ar agor i’r cyhoedd yn ogystal â gweithdy crefftau, ystafell ‘synhwyrau’, cegin hyfforddiant a mwy.

“Rydym yn awyddus rŵan i estyn cyfle i drigolion, busnesau a’r gymuned leol gael dweud eu dweud. Mae cael eu cefnogaeth a’u mewnbwn nhw yn hynod o bwysig i’r prosiect.

“Mewn cyfnod arferol byddem wedi cynnal stondinau galw mewn, ond gan nad yw hyn yn bosib oherwydd yr amgylchiadau, rydym yn annog unrhyw un sydd â sylw i gysylltu efo ni drwy e-bostio: ADLD@gwynedd.llyw.cymru neu drwy ffonio 01286 679024.

“Bydd unrhyw sylwadau ar y math o adeilad yr ydych am ei weld yn cael ei ystyried cyn i ni gyflwyno cais cynllunio a byddwn yn gwahodd sylwadau pellach unwaith mae’r cynlluniau wedi eu datblygu.

“Rydym hefyd yn awyddus i gasglu syniadau ynglŷn ag enw ar gyfer y ganolfan newydd ac yn croesawu unrhyw awgrymiadau.”

Am fwy o fanylion ac i gael golwg ar y dyluniadau pensaer, ewch i: www.gwynedd.llyw.cymru/ymgynghori

Bydd angen cyflwyno unrhyw sylwadau erbyn 7 Rhagfyr, 2020.