Canolfan brofi Covid-19 newydd i agor yn Nolgellau

Dyddiad: 30/11/2020

Bydd canolfan brofi newydd yn agor ddydd Mawrth (1 Rhagfyr) yn Nolgellau i'w gwneud hi'n haws i bobl yn ardal Meirionnydd gael apwyntiad ar gyfer prawf Covid-19 yn agosach i’w cartrefi.

Mae'r gwasanaeth hwn ar gyfer unigolion sy'n credu bod ganddynt symptomau. Dim ond os oes gennych un neu fwy o'r symptomau canlynol y dylech fynychu:

  • gwres uchel,
  • peswch parhaus newydd,
  • colli neu newid i’ch synnwyr arogli neu blasu.

 

Mae'r cyfleuster profi wedi'i leoli ar y Marian yn Nolgellau a bydd yn weithredol am y ddwy i dair wythnos nesaf. Mae cynlluniau ar waith i symud y cyfleuster symudol i leoliadau eraill yn ardal Meirionnydd o’r sir i helpu i sicrhau bod mynediad at brofion ar gael cyn agosed i gartref â phosibl.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Fel Cyngor, rydym yn falch o weithio gyda'n partneriaid iechyd ar y ganolfan brofi dros dro hon yn Nolgellau.

“Mae’n gyfnod anodd i unrhyw un sydd â symptomau’r firws. Rydym yn gobeithio y bydd lleoli uned ym Meirionnydd o fudd i drigolion y rhan hon o’r sir wrth i ni weithio i atal Covid-19 rhag lledaenu a gwarchod ein gwasanaethau iechyd a gofal.

“Bydd yr uned ar gyfer aelodau’r cyhoedd sydd wedi gwneud apwyntiad, a byddem yn atgoffa trigolion bod y cyfleusterau ar gyfer y bobl hynny sydd â symptomau yn unig. Bydd hyn yn helpu i leddfu pwysau i'n partneriaid iechyd sydd eisoes yn gweithio'n galed iawn i gefnogi ein cymunedau lleol.

“Byddwn hefyd yn atgoffa trigolion i barhau i ddilyn y rheolau er mwyn cadw cyfradd achosion Covid-19 i lawr. Gall pob un ohonom chwarae ein rhan trwy bellhau’n gymdeithasol, golchi dwylo a gwisgo gorchuddion wyneb lle bo angen. ”

Ychwanegodd Teresa Owen, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwladr: “Rydym yn falch o weithio gyda Chyngor Gwynedd er mwyn sicrhau bod gan drigolion ardal Meirionnydd sydd â symptomau Covid-19 fynediad i brawf yn ein uned profi symudol yn Nolgellau.

“Bydd hyn yn sicrhau bod trigolion yr ardal yn gallu cael mynediad at brawf yn agosach at ble maen nhw'n byw.

“Mae COVID-19 yn dal i gylchredeg o fewn ein cymunedau ac mae’n rhaid i unrhyw un sy’n profi symptomau COVID-19 hunan-ynysu a threfnu prawf ar unwaith.”

Bydd y cyfleuster profi yn agored i bobl sydd gyda apwyntiad yn unig a gall pobl ei ddefnyddio fel canolfan gyrru i mewn neu ymweld ar droed. Bydd arwyddion i gyfeirio'r cyhoedd at y cyfleuster.

Dylai unrhyw un sy'n mynychu'r ganolfan brofi wisgo gorchudd wyneb, ei gadw ymlaen wrth siarad â staff ar y safle. Dylai'r rhai sy'n ymweld â char gadw eu ffenestri ar gau nes y gofynnir iddynt eu hagor – bydd hyn yn helpu i gadw pawb yn ddiogel.

Bydd y ganolfan brofi ar agor 9.30am - 3.30pm saith diwrnod yr wythnos o ddydd Mawrth, 1 Rhagfyr, mae manylion am sut i wneud cais am brawf ar: https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19.

Mae'r cyfleuster profi wedi'i sefydlu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd, Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth y DU.

Sefydlir y ganolfan prawf yn Nolgellau yn dilyn sefydlu cyfleuster yn Ysbyty Alltwen, Tremadog a Chanolfan brofi yn Stryd y Deon, Bangor.