Buddsoddiad sylweddol i Ysgol Eifionydd

Dyddiad: 10/11/2020

Bydd buddsoddiad sylweddol gwerth £720,000 yn Ysgol Eifionydd ym Mhorthmadog yn fuan, a hynny yn dilyn cais grant llwyddiannus Cyngor Gwynedd drwy’r Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif gan Lywodraeth Cymru.

Mae disgwyl i’r gwaith adnewyddu sy’n cynnwys gwelliannau i gampfa a thoiledau yn adeilad yr ysgol ddechrau yn yr wythnosau nesaf.

Dywedodd y Cynghorydd Nia Jeffreys Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb am faterion cydraddoldeb Cyngor Gwynedd, ac Aelod Corff Llywodraethu Ysgol Eifionydd: “Rydyn ni wrth ein bodd gyda’r buddsoddiad hwn i wella adeilad Ysgol Eifionydd, sydd wrth galon ein cymuned yma ym Mhorthmadog. Bydd y gwaith yn arwain at wella’r amgylchedd ddysgu a lles ein disgyblion i’r dyfodol.

“Gwneir gwelliannau mawr i doiledau ledled yr ysgol. Mae hyn wedi bod yn bryder i aelodau’r cyngor ysgol ers cryn amser ac mae’n wych bod lleisiau ein pobl ifanc wedi cael eu clywed - da iawn iddyn nhw am godi’r mater.

“Mae Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i fynd i’r afael ag urddas misglwyf a phreifatrwydd i ferched ifanc, ac mae’r gwelliannau yn Eifionydd yn gam mawr ymlaen i ddisgyblion yr ysgol.”

Yn ogystal, bydd gwaith sylweddol yn cael ei wneud i wella’r gampfa; i wella’r cyfleusterau sydd ar gael i ddisgyblion y dalgylch a’r gymuned; yr amgylchedd dysgu; hygyrchedd a diogelwch safle. Gobeithir y bydd y gwelliannau hyn yn hybu mwy o ymarfer corff ac yn cyd-fynd ac ethos yr ysgol i hyrwyddo iechyd a lles disgyblion yn llwyddiannus.

Meddai Dewi Bowen, Pennaeth Ysgol Eifionydd: “Fel ysgol rydym yn croesawu'r gwelliannau i'n cyfleusterau yma yn Ysgol Eifionydd. Adeiladwyd yr ysgol wreiddiol yn ôl ym 1897 gyda datblygiadau pellach yn y 1950au a'r 60au. Mae’r adeilad cadarn wedi sefyll prawf amser ac wedi gweld cenedlaethau lawer yn mynd a dod.

“Fodd bynnag, mae angen diweddaru adeilad yr ysgol ar gyfer yr 21ain ganrif a bydd y gwaith a gomisiynwyd gan Gyngor Gwynedd yn sicrhau ei fod yn barod ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Arwyddair ein hysgol yw ‘Ymlaen’ - ac mae’n wych ein bod yn symud ymlaen gydag ystafelloedd a thoiledau fydd yn cael eu moderneiddio ar gyfer pobl ifanc ac athrawon Porthmadog.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet dros Addysg “Mae hyn yn newyddion gwych i nifer o’n disgyblion a staff. Bydd y gwaith yn cynnig gwerth am arian drwy wella adeiladau presennol yr ysgol i’w gwneud yn addas i fedru darparu’r cwricwlwm a lles yn effeithiol, er budd plant heddiw ac i’r dyfodol.”

Dywedodd y Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Tai ac Eiddo “Mae cynnal cyflwr ysgolion yn her o safbwynt ariannol ac felly mae’r llwyddiant i ddenu’r arian yma i wella safon adeiladau’r ysgolion o gymorth mawr. Rydym hefyd yn edrych ymlaen at gyfleoedd i ddenu buddsoddiad pellach yn y dyfodol, er mwyn cyflwyno gwelliannau tebyg i fwy o ysgolion Gwynedd”

Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Gwynedd a Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif, Llywodraeth Cymru fel rhan o brosiect i wella cyflwr ac addasrwydd mewn saith o ysgolion y Sir. Mae’r ysgolion eraill yn cynnwys Ysgolion Cynradd Bethel, Llanrug, Ffridd y Llyn ger y Bala, ac Ysgolion Uwchradd Glan y Môr, Botwnnog a Syr Hugh Owen.

 

LLUN: Y Cynhorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol Cyngor Gwynedd a Dewi Bowen, Pennaeth Ysgol Eifionydd ar safle Ysgol Eifionydd