Arolwg i glywed safbwyntiau tenantiaid preifat yn ystod y Coronafeirws

Dyddiad: 30/11/2020
Mae cynghorau yng Ngogledd Cymru eisiau canfod sut y gallai pandemig y Coronafeirws fod yn effeithio ar bobl sy’n rhentu eu tai gan landlordiaid preifat drwy ofyn i denantiaid gwblhau holiadur.

Mae bron i 1 o bob 5 aelwyd yn byw mewn cartref a gaiff ei rentu’n breifat – mae’r rhain yn dai nad ydynt yn cael eu rhentu gan gymdeithas dai (neu dŷ cyngor). Yn yr arolwg cyntaf o’i fath sy’n benodol ar gyfer Gogledd Cymru, mae Cynghorau yn ymgynghori â’u tenantiaid preifat i weld sut maent yn ymdopi yn ystod y pandemig.

Mae Cynghorau a’u partneriaid yn cynnig ystod eang o wasanaethau i denantiaid preifat fel:

  • cyngor a chymorth i denantiaid preifat i atal colli tenantiaeth
  • cymorth gyda chyllidebu a sicrhau’r incwm mwyaf posibl
  • cyfeirio ar gyfer cefnogaeth yn ymwneud â cham-drin domestig;
  • hawliau tenantiaeth ac, os nad yw’n bosibl i arbed tenantiaeth, cymorth i ganfod llety arall.


I helpu cynghorau lleol i gynllunio ar gyfer darparu gwasanaethau ar gyfer 2021 caiff tenantiaid preifat eu gwahodd i gwblhau holiadur byr a rhannu eu profiadau.

Dywedodd deilydd portffolio Tai Cyngor Gwynedd, Y Cynghorydd Craig Ab Iago: “Mae sicrhau to dros dy ben yn rhywbeth mae llawer yn ei gymryd yn ganiataol ond yn anffodus mae amgylchiadau cymdeithasol yn golygu fod hynny’n rhywbeth nad ydi pawb yn gallu ei fwynhau.

“Fel Cyngor, rydan ni eisiau sicrhau fod gan bawb fynediad i dai fforddiadwy sy’n cwrdd a’u hanghenion. Rydan ni’n awyddus iawn i glywed am brofiadau pobl sy’n rhentu yn y sector breifat ar effaith mae’r pandemig wedi gael ac unrhyw problemau gwirioneddol sydd angen ei datrys.”

 

Mae’r holiadur ar gael ar wefan TPAS Cymru (Gwasanaeth Cynghori Cyfranogiad Tenantiaid). Mae TPAS yn gweithio gyda landlordiaid a thenantiaid yng Nghymru i helpu i lunio gwasanaethau tai. Bydd yr holl ymatebion yn anhysbys.I ateb yr holiadur ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dweud-eich-dweud/Ymgynghoriadau-byw/Effaith-Covid-19-ar-Rentwyr-Preifat.aspx

Mae TPAS hefyd yn trefnu’r ‘Pwls Tenantiaid’ sy’n cynnal arolygon drwy gydol y flwyddyn i gael safbwyntiau pobl mewn ystod eang o lety a gaiff ei rentu. Bydd pawb sy’n ateb yr holiadur hwn yn cael gwahoddiad i ymuno â’r Pwls Tenantiaid gyda’r cyfle i ennill talebau siopa gwerth £150. Byddant yn cael y cyfle i roi adborth a rhannu eu profiadau drwy arolygon rheolaidd. Bydd Awdurdodau Lleol, Llywodraeth Cymru a Sefydliadau Landlordiaid yn clywed eu safbwyntiau. I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â TPAS Cymru neu i ymuno â’r Pwls Tenantiaid ewch i www.tpas.cymru