Annog pobl Gwynedd i ddal ati i drechu Covid-19

Dyddiad: 27/11/2020
Mae’r ffigyrau diweddaraf yn dangos fod ymdrechion trigolion Gwynedd i gadw at reolau’r cyfnod clo byr diweddar wedi helpu i leihau achosion Covid-19 yn y sir.

 

Mae’r cyrff cyhoeddus sy’n arwain a chefnogi’r ymdrech yn lleol yn annog trigolion y sir i ddal ati i ddilyn y rheolau Covid-19 cenedlaethol rhag i’r gwaith da fod yn ofer.

 

Yn benodol, mae awdurdodau wedi canmol ymdrechion ysgolion, colegau a’r brifysgol yn y sir ynghyd â chartrefi preswyl a busnesau lleol am ymateb yn gadarn ac yn effeithiol i achosion o’r haint sydd wedi eu hadrodd yng Ngwynedd.

 

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Mae’r data ar gyfer Gwynedd yn galonogol ar hyn o bryd. Mae ein diolch i drigolion, sefydliadau a busnesau’r sir am chwarae eu rhan dros yr wythnosau diwethaf.

 

“Yn benodol mae cydweithio hynod effeithiol wedi bod rhwng y Cyngor, y gwasanaethau iechyd a gofal a’r sector addysg yn lleol wrth reoli unrhyw achosion sydd wedi codi. Hoffem  ganmol myfyrwyr Prifysgol Bangor a Choleg Llandrillo-Menai yn lleol am eu parodrwydd i ddilyn y rheolau pan y gwnaeth achosion ymddangos ymysg myfyrwyr y sefydliadau.

 

“Ond er yr ymdrechion yma, mae hi’n bwysicach nac erioed i ni ddal ati efo’r gwaith da a pheidio meddwl y gallwn ddechrau llaesu dwylo.

 

“Mae’r hyn fydd yn digwydd nesaf yn nwylo pob un ohonom fel unigolion, sefydliadau a busnesau ac rydym yn annog trigolion i feddwl am eu gweithgareddau. Os allwn ni gadw at y rheolau cenedlaethol, mae gwir obaith y gallwn gadw ein cymunedau yn ddiogel ac osgoi sefyllfa lle mae’r gwasanaeth iechyd yma yng Ngwynedd yn dod o dan bwysau difrifol.”

 

Meddai’r Athro Iwan Davies, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor: “Myfyrwyr yw enaid ein cymuned Prifysgol ac mae eu lles yn hollbwysig. Trwy ein cydweithrediad â Chyngor Gwynedd, a gyda chefnogaeth Undeb y Myfyrwyr, rydym wedi gallu rhannu cyngor ac arweiniad gyda'n myfyrwyr sydd wedi bod yn ddiwyd yn eu hymdrechion i gadw eu hunain, eu ffrindiau, eu teuluoedd a'u rhwydweithiau mor ddiogel â phosib.

 

“Rydym wedi sefydlu safle prawf Covid-19 ar y campws ac yn annog myfyrwyr i gael dau brawf cyn teithio adref o Fangor ddechrau mis Rhagfyr. Mae angen i ni i gyd aros yn wyliadwrus a gobeithio y bydd y drefn brofi hon yn helpu i roi tawelwch meddwl i fyfyrwyr a chymuned ehangach Gwynedd ”

 

Ychwanegodd Aled Jones-Griffith, Pennaeth Coleg Meirion-Dwyfor a Choleg Menai: “Rydym yn cydnabod bod hon wedi bod yn flwyddyn heriol i’n dysgwyr.

 

“Fel sefydliad rydym wedi bod yn falch gyda’r ffordd maent wedi addasu i weithdrefnau a rheolau newydd ac wedi cadw at reoliadau y llywodraeth, tra yn y coleg a thu allan, er mwyn cadw pawb yn ddiogel.

 

“Wrth ini nesau at ddiwed y tymor cyntaf carem ddiolch i’n dysgwyr am eu hymdrechion i leihau trosglwyddiad y firws ac i ddymuno Nadolig Llawen iddynt.”

 

Pethau i’w cofio

Os oes gennych chi symptomau Covid-19, dylech drefnu prawf ar unwaith – mae manylion am drefnu prawf yma: https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

 

Os ydi tîm Profi, Olrhain a Diogelu yn cysylltu gyda chi, dilynwch y cyngor mae’r staff olrhain cysylltiadau yn ei ddarparu. Bydd hyn yn helpu i atal lledaeniad yr haint ac yn eich cadw chi a’ch anwyliaid yn ddiogel.

 

Cofiwch, os bydd y Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn rhoi gwybod i chi bod rhaid i chi hunan-ynysu, mae'n bosib bod gennych hawl i gymorth ariannol. Mae mwy o wybodaeth yma am y gefnogaeth sydd ar gael a phwy all hawlio cymorth www.gwynedd.llyw.cymru/TaliadCymorthHunanynysu