Addysg ôl-16 ardal Arfon – dechrau sgwrs er mwyn sicrhau'r gorau i bobl ifanc

Dyddiad: 12/11/2020

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnal cyfnod ymgysylltu i glywed barn disgyblion, teuluoedd ynghyd â staff a llywodraethwyr ysgolion am sut gellir sicrhau cyfundrefn addysg ôl-16 gorau posib i bobl ifanc ardal Arfon.

 

Yn ôl ym mis Mawrth, fe wnaeth Cabinet Cyngor Gwynedd gytuno i gynnal proses ymgysylltu anffurfiol fyddai’n cychwyn sgwrs agored i drafod dyfodol addysg ôl-16 yn ardal Arfon o’r sir. Oherwydd Covid-19, ni fu’n bosib cynnal y broses yn gynharach yn y flwyddyn, ac felly mae’r Cyngor yn awyddus i gychwyn trafodaeth agored dros yr wythnosau nesaf gyda disgyblion, rhieni, staff a llywodraethwyr ysgolion ynghyd â rhanddeiliaid allweddol eraill.

 

Y bwriad ydi cael sgwrs agored er mwyn gweld sut gellir sicrhau cyfundrefn addysg ôl-16 i’r dyfodol fydd yn cynnig tegwch a chefnogaeth gref i bob person ifanc i lwyddo a gwireddu eu potensial.

 

Meddai Garem Jackson, Pennaeth Addysg Cyngor Gwynedd:

 

“Does dim newid sylweddol wedi bod ym mhatrwm addysg ôl-16 yn ardal Arfon ers peth amser. Gyda thirlun addysg ôl-16 yn newid ar draws Cymru, mae’n amserol felly i ni gymryd cam yn ôl er mwyn gweld os ydi’r sefyllfa bresennol yn cyfarch anghenion ein pobl ifanc yn llawn.

 

“Trwy gynnal sgwrs agored rydym yn awyddus i weld pa agweddau o’r drefn bresennol sy’n gweithio’n dda a beth allwn ni ei wneud yn well i sicrhau cyfundrefn arloesol sy’n cynnig y gorau i bob dysgwr.

 

“Yn fwy na dim, rydym am ganfod ateb i’r cwestiwn ‘Beth sydd angen ei wneud i sicrhau bod y drefn yma yng Ngwynedd yn galluogi pob un o’n dysgwyr i gyflawni eu potensial.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd:

 

“Mae’r tirlun ar gyfer addysg ôl-16 yng Nghymru’n newid. Dyna pam ein bod fel Cyngor yn awyddus i ystyried oes lle i wella’r ddarpariaeth yn ardal Arfon o’r sir.

 

“Ein gweledigaeth ydi sicrhau system addysg ôl-16 sy’n wirioneddol cyfarch anghenion pob un o’n dysgwyr.

 

“Ni ddylai cefndir, daearyddiaeth nac amgylchiadau gyfyngu ar ddewis na llwybr dyfodol ein pobl ifanc. Mae angen system addysg sy’n cyfuno anghenion addysgol, galwedigaethol, technegol ac academaidd gan arfogi ein pobl ifanc gyda sgiliau allweddol ar gyfer y byd gwaith.

 

“Mae disgwyliadau cyflogwyr yn newid gyda llawer mwy o bwyslais ar feysydd fel gwasanaethau digidol, y sector ynni gwyrdd a bwyd ac amaeth. Mi fydd hi felly yn hanfodol bod y gyfundrefn addysg ôl-16 i’r dyfodol yn paratoi ein pobl ifanc ar gyfer y cyfleoedd fydd yn deillio o’r holl sectorau craidd.

 

“Wrth gwrs, mewn cyfnod arferol, byddai cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn cael eu cynnal, ond er y sefyllfa sydd ohoni rydym yn bwriadu cynnal cyfarfodydd rhithwir er mwyn gallu dod ynghyd ar y we i drafod a gwyntyllu syniadau er budd ein pobl ifanc.

 

“Rydym yn awyddus i gael sgwrs agored i weld beth sydd gan bobl ifanc yr ardal i’w ddweud, ac rydym hefyd am glywed barn rhieni, staff, llywodraethwyr ac unrhyw un sydd â diddordeb yn y maes.

 

“Ein bwriad ydy cynnal sesiynau rhithwir efo dysgwyr, rhieni, staff a llywodraethwyr yn ystod yr wythnosau nesaf er mwyn rhoi cyfle iddynt leisio eu barn a gofyn unrhyw gwestiynau.”

 

Mae rhagor o fanylion am y broses ymgysylltu anffurfiol, gan gynnwys sut i gyflwyno sylwadau i’w gweld ar www.gwynedd.llyw.cymru/ol16arfon