Tynnu sylw at ddiogelu mewn digwyddiadau rhanbarthol

Dyddiad: 07/11/2019

Mae cyfres o ddigwyddiadau'n cael eu trefnu ledled Gogledd Cymru i gefnogi oedolion a phlant sy'n agored i niwed.

 

Mae Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yn cymryd rhan mewn wythnos ddiogelu Cymru gyfan (11eg-15fed Tachwedd) ac mae'n defnyddio'r cyfle i hyrwyddo'r gwaith sy'n cael ei wneud i ddiogelu plant ac oedolion ar draws y rhanbarth.

 

Mae'r Bwrdd, Heddlu Gogledd Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ac awdurdodau lleol yn cynnal y gyfres o ddigwyddiadau i godi ymwybyddiaeth ar amrywiaeth eang o faterion diogelu. Maent yn amrywio o ddysgu gwersi o adolygiadau amddiffyn oedolion a phlant i oruchwyliaeth gyda bydwragedd; gweithdy hunan-esgeuluso; ymwybyddiaeth o ddiogelwch tân a digwyddiadau ar gam-fanteisio.

Yn ystod yr wythnos, bydd y Bwrdd Diogelu yn trefnu ei gynhadledd flynyddol yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno (dydd Mawrth, 12 Tachwedd), yn ogystal â chynnal lansiad rhanbarthol o weithdrefnau diogelu Cymru gyfan, sy'n digwydd yn y Rhyl ar Ddydd Iau, Tachwedd 14eg.

 

Dywedodd Jenny Williams, Cadeirydd y Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol: "Mae hwn yn gyfle hanfodol i sefydliadau arddangos y gwaith y maent yn ei wneud i ddiogelu a diogelu plant, pobl ifanc, oedolion a theuluoedd/gofalwyr ledled Gogledd Cymru.  Mae'r wythnos ddiogelu genedlaethol yn rhoi sylw cenedlaethol i faterion sy'n effeithio ar bob cymuned ac yn rhoi cyfle i ni yng Ngogledd Cymru rannu gwybodaeth am sut rydym yn cydweithio i ddiogelu'r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas ".

 

Dywedodd Neil Ayling, Cadeirydd y Bwrdd Diogelu Oedolion Rhanbarthol: "Rydym yn falch iawn o gael cynnal y gynhadledd flynyddol a lansiad rhanbarthol y gweithdrefnau Cymru gyfan fel rhan o'r wythnos arbennig.  Mae'n gyfle i ddod â'r rhai sy'n gweithio yn y proffesiynau gofal a diogelu at ei gilydd i ddysgu'r arferion gorau, i rannu gwybodaeth am y gweithdrefnau newydd ac i gael gwybod sut y byddant yn cael eu rhoi ar waith yn ein gwaith o ddydd i ddydd yn ein sefydliadau.

 

"Mae diogelu yn fater i bawb ac mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth roi gwybod am unrhyw bryderon sydd gennym am iechyd a lles unigolion drwy gydol y flwyddyn, nid yn ystod yr wythnos ddiogelu yn unig". 

Mae manylion am ddigwyddiadau wedi'u cynnwys ar wefan Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru: www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru a gofynnir hefyd i bobl gadw llygad ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y gwasanaethau brys, iechyd a'u cyngor lleol am fanylion o unrhyw ddigwyddiadau yn lleol.