Technoleg yn hyrwyddo annibyniaeth i bobl â dementia

Dyddiad: 18/11/2019
IMG_7252

Bydd siopa Nadolig ychydig yn haws eleni i bobl sy’n byw â dementia a’u gofalwyr wrth i dechnoleg sydd wedi ei gynllunio i roi seibiant gael ei dreialu mewn canolfan arddio yng Ngwynedd.

Mewn partneriaeth gyda chanolfan arddio Fron Goch mae Arloesi Gwynedd Wledig yn peilota technoleg ‘Wandersafe’. Yn system sydd fel arfer yn cael ei defnyddio yn y sector gofal, dyma’r tro cyntaf iddi gael ei defnyddio mewn safle masnachol. Y nod yw rhoi rhyddid i’r person sy’n byw gyda dementia i grwydro o amgylch y ganolfan arddio yn annibynnol yn ogystal â rhoi tawelwch meddwl i’w gofalwr.

Mae’r system yn gweithio gyda’r person sydd â dementia yn cael synhwyrydd, tra bod eu gofalwr yn cael math o larwm neu pager. Os yw'r person sy'n byw gyda dementia yn cerdded tuag at y brif fynedfa, bydd y galwr yn canu, ac yn hysbysu'r gofalwr.

Dywedodd Rhian Hughes o Arloesi Gwynedd Wledig: “Rydym yn falch iawn bod Fron Goch wedi cytuno i weithio gyda ni ar y cynllun hwn. Gall person â dementia golli eu hannibyniaeth yn raddol a dod yn fwy dibynnol ar ofal a chefnogaeth eraill o'u cwmpas. Y gobaith yw y bydd defnydd o dechnoleg fel 'Wandersafe' yn rhoi ei urddas, hyder a hunan-barch yn ôl i’r unigolyn.”

Justin Williams, yw perchennog Fron Goch dywedodd: “Rydym wastad yn awyddus i wella profiad cwsmeriaid, ac yn falch iawn o allu treialu’r dechnoleg yma yn ein canolfan. Dyma ein cyfnod prysuraf - rhwng rŵan a’r Nadolig ac rydym yn deall yn gall hyn fod hyd yn oed yn fwy  anodd i’n cwsmeriaid sy’n byw gyda dementia neu gyflwr tebyg, a’u gofalwyr. Mae technoleg Wandersafe yn rhoi tawelwch meddwl tra’u bod nhw gyda ni, ac felly gobeithio yn gwneud siopa Nadolig ychydig yn haws hefyd.”

Mae Dafydd Roberts yn gofalu am ei bartner sydd wedi byw â dementia ers dwy flynedd. Dywedodd: “Rydym wedi defnyddio Wandersafe yn Fron Goch sawl gwaith. Mae’n wych ac yn golygu y gallwn ein dau gael ychydig o ryddid i grwydro’n annibynnol. Mae wedi gwneud gwahaniaeth i ni a byddai’n wych ei weld yn cael ei ddefnyddio mewn safleoedd eraill tebyg yn yr ardal.”

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn monitro defnydd o’r dechnoleg yn  Fron Goch. Os yw’r peilot yn llwyddiannus  bydd y gwersi a ddysgwyd yn cael eu rhannu gyda busnesau eraill yng Ngwynedd i’w annog i fuddsoddi.

Cyllidwyd y prosiect trwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Wledig Cymru 2014-2020, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Mae hefyd yn derbyn cyllid gan yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear a Chyngor Gwynedd.