Noson bingo yn Y Bermo yn hel arian at achos da

Dyddiad: 21/11/2019
Bermo

Yn ddiweddar fe ddaru noson bingo llwyddiannus yn Y Bermo hel dros £835 tuag at achos da lleol o’r enw ‘Josh’s Lighthouse Project.’

Fe drefnwyd y noson gan aelodau o Glwb Cymunedol Bermo, gyda chymorth Nia Rees (Gweithiwr Cymorth Ieuenctid Gwynedd), staff Byw’n Iach, Rhona Lewis (Gwirfoddolwr Clwb Cymunedol) a Lisa Williams (Gweithiwr Ieuenctid).

Y nod oedd hel arian tuag at achos da, yn ogystal ag i gwblhau achrediad Agored Cymru mewn Gwaith Tîm.

Roedd y noson yn un llawn hwyl, gyda 130 o bobl yn mynychu’r digwyddiad. Gwahoddwyd PCSO Mark Hughes (PCSO lleol Porthmadog) i alw allan y rhifau ar gyfer y bingo, ac fe ddarparwyd y gwobrau drwy haelioni dros 30 o fusnesau lleol.

Mae ‘Josh’s Lighthouse Project’ yn achos sydd yn codi ymwybyddiaeth am hunan-niwed a hunanladdiad ymysg pobl ifanc. Roedd teulu Josh yno ar y noson i gefnogi’r digwyddiad.

Yn ogystal â hyn, mae Banc Barclays am gyfrannu swm gyfatebol ac am ei roddi i’r elusen Mind Gwynedd a Môn, sydd yn hybu gwell iechyd meddwl a lles i bawb.

Meddai Nia Rees, Gweithiwr Cymorth Ieuenctid Gwynedd: “Dwi mor falch o wedi cael y profiad o weithio efo criw o bobl ifanc sydd efo cymaint o frwdfrydedd i wneud rhywbeth da ar gyfer eu cymuned.

“Mae’r criw ifanc yn diolch i bawb oedd wedi mynychu ar y noson i gefnogi’r achos, ac fe hoffent ddweud diolch mawr i’r holl fusnesau lleol am eu haelioni trwy ddarparu gwobrau ffantastig am ddim ar gyfer y noson.”

Dywedodd y Cynghorydd Dilwyn Morgan, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Plant a Phobl Ifanc: “Mae’n wych gweld criw o bobl ifanc yn cymryd rôl mor flaenllaw i wneud rhywbeth mor bositif er budd y gymuned ac achosion da.

“Hoffwn ddiolch i’r criw ifanc am eu gwaith caled, i Wasanaeth Ieuenctid Gwynedd ac i staff Byw’n Iach am eu cynorthwyo hwy, ac i bawb arall a gefnogodd y digwyddiad ac i sicrhau ei lwyddiant. Da iawn bawb!”

Llun: Rhes gefn (chwith i’r dde) – Paul Owen (Byw’n Iach), Rhona Lewis (Gwirfoddolwr Clwb Cymunedol), Nia Rees (Gweithiwr Cymorth Ieuenctid) a Lisa Williams (Gweithiwr Ieuenctid).

Rhes ffrynt (chwith i’r dde) – Evie, Jess, Ruby, Georgie (Y criw oedd wedi trefnu’r noson).