Lansio Prosiect STEM Gogledd

Dyddiad: 07/11/2019
Stem

Daeth ymhell dros gant o westeion i adeilad trawiadol M-Sparc yn Gaerwen yn ddiweddar i lansio prosiect STEM Gogledd.

Mae STEM Gogledd yn brosiect sy’n cael ei ariannu yn rhannol gan gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, yn cynnig cyfleoedd cyffrous i ddisgyblion 11-19 oed ar draws Gwynedd, Ynys Môn a Conwy ddysgu mwy am STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg). Mae’n anelu i’w hysbrydoli a'u hannog i ystyried pwysigrwydd pynciau STEM a’u perthnasedd i yrfaoedd posib yn y dyfodol.

Ymysg buddiannau’r prosiect bydd disgyblion ar draws y tair sir yn derbyn cefnogaeth un i un gan dîm ymroddedig o Fentoriaid STEM yn ogystal â chael mynediad i borth ar-lein, Hwb STEM ar gyfer canfod gwybodaeth am bopeth STEM.

Mae’r prosiect hefyd yn ceisio helpu ysgolion i lywio trwy'r holl Weithgareddau Allgyrsiol STEM ac i'w galluogi i fanteisio'n llawn ar yr hyn sydd ar gael.

Anerchwyd y Digwyddiad gan Kirsty Williams AC, Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru a Gwen Parry Jones, Prif Swyddog Gweithredol Magnox.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: “Roeddwn yn falch iawn o lansio’r prosiect STEM Gogledd, a fydd yn rhoi cefnogaeth ychwanegol i hyd at 600 o bobl ifanc o Ogledd Cymru a’u hysbrydoli i ddilyn gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

“Mae'n arbennig o bwysig ein bod yn cynyddu nifer y merched sy'n mynd i yrfaoedd sy'n gysylltiedig â STEM, er mwyn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen ar ein diwydiannau allweddol nawr ac i'r dyfodol.”

Ategodd Gwen Parry Jones sylwadau'r Gweinidog wrth dynnu sylw at yr angen i fwy o ferched fynd i mewn i Beirianneg a thechnoleg yn y sector Niwclear yn benodol.

Meddai Rheolwr Rhanbarthol STEM Gogledd, Dyfed Jones: “Mae gwaith eisoes wedi cychwyn mewn rhai ysgolion ac mae'r adborth hyd yma wedi bod yn bositif iawn ac rydym yn edrych ymlaen at fynd allan i bob ysgol maes o law."

Mae STEM yn derbyn cefnogaeth gan Gyngor Gwynedd, Cyngor Ynys Môn a Chyngor Conwy yn ogystal â Magnox a’r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear Ar hyn o bryd mae disgwyl i'r Prosiect redeg tan Hydref 2022.

Am fwy o wybodaeth am brosiect STEM Gogledd, ewch i www.stemgogledd.cymru

LLUN: Lansiad prosiect STEM Gogledd